PITJ

1 Kaṟintjaku 11

1Ka nyura ngayunya arkanma ngayunya puṟunypa nyinanytjikitjangku, panya ngayulu Christalu puṟunytju kuliṟa palyaṉi.

Inmangka Tjunguringkula Tjukaṟuru Nyinanytjaku

2Uwa, wiṟungkuṉi nyura rawangku kulini ngayunya puṟunypa nyinanytjikitjangku. Munu nyura tjukurpa ngayulu nyurala ngaṉmanytju wangkanytjitja rawangku wangaṉarangku kulini. 3Palu nyangatjaya wanyu kulinma, panya Christanya watiku mayatja nyinanyi, ka panya wati minyma kuriku mayatja nyinanyi. Ka panya Godanya Christaku mayatja nyinanyi. 4Ka inmangka tjunguringkula nyinara uti watingku kata tjutulwiyangku Godala tjapinma, munu kata tjutulwiyangkuṯu Godaku tjukurpa tjakultjunama. Panya watingku tjinguṟu kata tjutuṟa Godala tjapiṟampa munu kata tjutuṟa Godaku tjukurpa tjakultjuṟampa, ka Christanya palunya nyakula palumpa kuṉṯaringama. 5Ka minymangku uti kata tjutuṟa Godala tjapinma, munu kata tjutuṟa Godaku tjukurpa tjakultjunama. Panya minymangku tjinguṟu kata tjutuntja wiyangku Godala tjapiṟampa, munu kata tjutuntja wiyangku Godaku tjukurpa tjakultjuṟampa, ka palumpa kuringku palunya nyakula kuṉṯaringkuku. 6Ka minyma tungun-tunguntu kata tjutuntja wiya nyinapaingku uti mangka kaṯaṟa wiyanma. Nyara palulanguṟulta paluṟu kuṉṯaringkula kata tjutulku. 7Palu palya uti wati kata tjutuntja wiya nyinama, panya Godalu paluṟunku puṟunypa wati paluṉu, kaya wati nyakula Godanya mirawaṉinyi. Palu minyma nyakula tjana wati alatjiṯu mirawaṉinyi, panya paluṟu-maṉṯu watinguṟu utiringkunytja. 8Panya Godalu minymanguṟu wati palyantja wiyaṯu, minyma palyaṉu watinguṟu. 9Munu Godalu wati minymaku palyantja wiyaṯu, minyma palyaṉu watiku. 10Palulanguṟu uti minymangku inmangka kata tjutuṟa nyinama panya alatji nyinara paluṟu nintini paluṟu watingka maḻatja. Kaya angelpa tjuṯangku nyakula pukuḻariku.

11Palu nganaṉa Jesuku walytja nyinara minyma tjuṯa watiku alatjiṯu nyinanyi, ka wati tjuṯa ngapartji minymaku alatjiṯu nyinanyi. Panya tjana mauṉṯalpa mauṉṯalpa puṯu nyinanyi. 12Nyangatja tjukaṟuru panya Godalu minyma ngaṉmanyitja watinguṟu palyaṉu, palu nyara palulanguṟu kuwarikutu ngaṟakatinyi tiṯutjara panya wati iṯi wirkananyi minymanguṟu. Panya Godalu uwankara mulapa paluṉu wati minyma kuḻukuḻu.

13Walytjangkunku kulila. Uti minymangku inmangka tjunguringkula Godala tjapintjikitjangku kata tjutuntja wiyangku wantima. 14Panya nganampa alatji ngaṟanyi watingku mangka kaṯalpai muṯumuṯu kanyintjikitjangku. Panya wati mangka waṟatjara nyakulaya wangkapai, “Kungka puṟunypa nyaratja.” 15Kaya minyma mangka waṟatjara nyakula wangkapai, “Mangka wiṟunya nyaratja.” Panya Godalu palyaṉu minyma mangka waṟatjara nyinanytjaku, panya mangkangku-maṉṯu tjutuṟa puṟunypa kanyini. 16Tjinguṟuṉi nyura kutjupa tjuṯangku ngayunya rawangku ngaparpungkula wangkanytjikitja mukuringanyi. Palu wiya, alatjiṯuṉa wangkanyi. Palu puṟunypaṯula palyalpai, kaya Jesuku walytja tjuṯangku ngura kutjupangka kutjupangka palunyaṯu palyalpai.

Mayatjaku Tjapaya Watarku-watarkungku Ngalkunytja

17Kaṉa kuwari nyurala wangkanyi tjukurpa kutjupa. Palu nyuranyaṉa mirawaṉinytja wiyangku wantinyi, panya nyura kunyu inmangka tjunguringkula wangaṉarangku kuliṟa palyalpai wiya. 18Nyanga palunyaṉa ngaṉmanytju kulinu kutjupa tjuṯangku tjakultjunkunyangka. Panya nyura kunyu inmaku pitjala pukuḻarira tjungu nyinanytja wiya mauṉṯalpa mauṉṯalpa nyinapai. Kaṉa kulini, “Nyangatja tjinguṟu mulapa.” 19Munuṉa kulini palya tjinguṟu nyura mukuringkula nyura kulintjitja alatji palyanma. Palu Godalu nyuranya uti alatjiṯu nyanganyi mauṉṯalpa mauṉṯalpa nyinanyangka munu paluṟu nintingku nyanganyi aṉangu yaaltjiṯungku palunya tjukaṟurungku waṉaṉi. 20Panya nyura Mayatjaku Tjapa ngalkunytjikitja tjunguringkula ngunti-ngunti palyalpai, Mayatjanya mulamulangku kulintjikitjangku wiya. 21Panya nyura kunyu tjungungku ngalkunytja wiyangku, manyu-manyungku ngaṉmanytju tjikiṟa ngalkula paḻtjaringkupai kutjupa tjuṯa ungkunytja wiyangku. Kaya paḻtjatjiratjangku puṯu kulilpai. Ka panya kutjupa tjuṯangku waina puḻka tjikiṟa taṟangkaripai kutjupa tjuṯa ungkunytja wiyangku. 22Nyaaku nyura panyatja ngura walytjangka ngaṉmanytju ngalkuwiyangku wantipai munu pitjapai ngura wiyatjara-palku? Nyaaku nyura pitjala tjanala tjunguringkula puḻkaṟa ngalkula tjikilpai? Tjinguṟu nyura mukuringanyi Godaku walytja tjuṯa anantjikitja, munu ngaḻṯutjara tjuṯa kuḻu kurantjikitja. Kaṉa nyanga alatji palyannyangka wanyu nyuranya mirawaṉiku? Wiya, puṯuṉa nyuranya mirawaṉinyi kura nyanga puṟunypa palyannyangka.

Mayatja Jesuku Tjapa

(Matthew-ku 26:26-29; Markaku 14:22-25; Luke-aku 22:14-20)

23Uwa, ngaṉmanytju panyaṉa nyurala nintiningi tjukaṟurungku, panya Mayatja Jesuluṉi nintinu. Ka paluṟu wangkanytja alatji, munga panya palula panya Judasalu Jesunya Jew tjuṯaku mayatja tjuṯangka nintintja kuwaripangka Mayatja Jesulu mai nyuma mantjinu. 24Munu Godanya waḻkuṟa mai panya palunya kaṯantaṟa tjaraṉu, munu wangkangu, “Nyangatja ngayulu puntu nyurampa pikatjararingkunytja. Mantjiṟaya ngalkula, munuya aṟa nyanga palunya rawangku palyanma ngayunya kulintjikitjangku.” 25Munu palulanguṟu tjapangka maḻangka Jesulu walpayaṯa mantjiṟa wangkangu, “Nyawaya walpayaṯa nyanga wainatjara, munuya kulinma panya Godalu kuwari kalkuntjatjanungku aṟa kuwaritja palyaṉi, ka aṟa paluṟu tiṯutjara ngaṟaku ngayulu ilura milkaḻi tjutinytjanguṟu. Nyanga palunyaya tjikinma ngayunya kulintjikitjangku.” 26Panya mai palunya ngalkula munu waina walpayaṯanguṟu tjikiṟa nyaratja alatji utini, panya Mayatja Jesunya nganampa ilunytja. Kaya tiṯutjarangku nyangatja palyanma. Munu nyura palulanguṟu nyakuku ngula Mayatja Jesunya maḻaku pitjanyangka.

27Palulanguṟuya tjukaṟurungku Mayatjaku tjapa ngalkunma, palunya mulamulangku kulintjikitjangku. Tjinguṟu aṉangu kutjupangku watarkitjangku Mayatjaku mai ngalkunyangka munu walpayaṯanguṟu waina tjikinnyangka Jesulu nyakula kulilku, “Wiya, nyangangku ngayunya puntu munu milkaḻi kuḻu kuraṉi.” 28Ka nyanga palula-tawara uti nyuranku aṯunymanama munu kura palyantjatjanungku walytjangku unngu kulinma munu ngaṉmanypa tjukaṟururingama Godala miṟangka. Munuya nyara palulanguṟu kutjulta mai ngalkula walpayaṯanguṟu waina tjikinma. 29Tjinguṟu watarkitjangku Mayatja Jesunya ngalkilpa ilunytja kulintja wiyangku mai ngalkula, walpayaṯanguṟu waina tjikiṟa, nyara palulanguṟu paluṟu walytjangku pika puḻkaṉi. 30Nyara palulanguṟu panya nyura kutjupa tjuṯa kuwari pikatjara nyinanyi, ka kutjupa tjuṯa nyurkaringu, ka kutjupa tjuṯa wiyaringu. 31Kalanku uti walytjangku ngaṉmanytju kulinma munu kura kuliṟampa ngaṉmanypa tjukaṟururingama palya nyinanytjikitja, kalanya Godalu kuranmaṟa pungkunytja wiyangku wantiku. 32Palu panya Godalu nganaṉanya pailpai nganaṉa nintiringkula kuliṟa tjukaṟururingkunytjaku, nganaṉanya Godalu ngula mulamularingkupai wiya tjuṯangka tjunguṟa waṟungka waṉinytjaku-tawara.

33Uwa walytja tjuṯa, nyura Mayatjaku Tjapa ngalkunytjikitja tjunguringkula warpungkula ngalkuwiya paṯanma aṉangu kutjupa tjuṯaku nyura tjungungku ngalkunytjikitja. 34Uti nyura paḻtjatjiratja ngaṟalampa ngurangka ngaṉmanytju ngalkunma munu paḻtjaringkula pitjala tjunguringama tjukaṟurungku ngalkunytjikitja, ka Godalu nyuranya nyakula pikatjarantja wiyangku wantiku.

Uwa, panya litangkaṉi nyura kutjupa kutjupa tjuṯa tjapiningi, kaṉa ngula tjukurpa panya palunya tjananya ma-pitjala nyurala wangkara tjukaṟurulku.