PITJ

Johnku 11

Lazarusanya Ilunytja

1-2Ka wati ini Lazarusanya munu palumpa maḻanypa kutjara Mary-nya pula Marthanya kuḻu ngura ini Piitjanila nyinangi. (Mary-nya minyma panyatja, panya paluṟu Jesunya paṉṯi wiṟungka tjina nyiṯinu munu mangkangka muṉinu.) Ka Lazarusanya pikatjararingu munu ngaringi ngurangka. 3Ka pula kangkuṟurangku wituṟa iyaṉu wati kutjupa Jesula ankula ma-tjakultjunkunytjaku. Ka ankula ngura panya Jordanta muṉkara Jesunya nyakula wangkangu, “Mayatja, nyuntumpa panya maḻpa wiṟu pika puḻka ngarinyi.”

4Ka paluṟu alatji wangkanyangka kuliṟa wangkangu palumpa nintintja tjuṯangka, “Wiya, pika nyara palulanguṟu paluṟu ilunytja wiya. Palu nyangatja ngaṟanyi aṉangu tjuṯangku nyakula Godanya mirawaṉinytjaku witulya puḻkanya munu ngayunya kuḻu waḻkuntjaku palumpa katja.”

5Panya Jesunya Marthaku pulampa Mary-ku puḻkaṟa mukuringkupai palumpa pulampa kuṯaku kuḻu, 6palu pikatjara ngarinyangka kuliṟa paluṟu wantira ma-nyinangi ngura palulaṯu tjiṉṯu kutjara. 7Munu palulanguṟu tjiṉṯu kutjara wiyaringkula wangkangu palumpa nintintja tjuṯangka, “Palya, kuwarila maḻaku ara manta panya Judealakutu.”

8Kaya nintintja tjuṯangku wangkangu, “Wiya, Nintilpai wanyu kulila, panya kuwarintaya Jewku mayatja tjuṯangku nguriningi atuntjikitjangku, kan nyaaku piṟuku maḻaku ananyi?”

9Ka Jesulu wangkangu, “Wiya, wanyuya kulila, panya tjiṉṯuringkunyangka kaḻaḻa waṟa ngaṟapai. Ka nyura kaḻaḻa para-ngaṟapai punkantja wiya, panya kaḻaḻangku irnyannyangka nyura uti nyanganyi. 10Palu mungangka para-ngaṟala nyura tili wiyangka punkalku.” 11Alatji Jesulu tjanala wangkara piṟuku wangkangu, “Nganampa panya maḻpa Lazarusanya kunkunaringu, kaṉa kuwari ankula palunya wankalku.”

12Kaya nintintja tjuṯangku wangkangu, “Wiya Mayatja, tjinguṟu paluṟu kunkunarirampa palyaringama paluṟu kutju.”

13Palu panya Jesulu kunkunarinytja wangkara Lazarusanya ilunytja wangkangi, kaya nintintja tjuṯangku kuliningi kunkunpa mulapa-palku.

14Ka Jesulu utingku tjanala wangkangu, “Wiya, Lazarusanya kunkunpa wiya ilungu alatjiṯu. 15Palu palyaṉa tjiṉṯu kutjara paṯaṟa nyinangi palulakutu ankunytja wiya, panya nyanga palulanguṟu nyura nintiringkula ngayuku mulamularingkuku. Panya nyura nintiringkunytjakuṉa rawa nguwanpa paṯaṟa nyinangi. Palu kuwarila ara nyara palulakutu.”

16Ka nintintja kutju ini Thomasanya nyinangi tjanala tjungu. Paluṟu ini kutjupa Titimatjanya. Nyanga paluṟu wangkangu nintintja kutjupa tjuṯangka, “Palyala ankula nganampa nintilpaingka tjungu uwankara iluma.”

Jesulu Lazarusanya Wankaṟa Pakaltjingantja

17Kaya palulanguṟu Jesunya tjana ma-pitjangu Piitjanilakutu, munuya wirkaṟa kulinu Lazarusanya miri ngaṉmanytju kuḻpingka tjarpatjunkunytja. Ka wati paluṟu miri ngaringi tjiṉṯu kutjara kutjara kuḻpingka. 18Ka ngura nyanga Piitjaninya panya Jerusalemala itingka, 19kaya nyara palulanguṟu Judeanya nguraṟa tjuṯa pitjangu Marthanya pula Mary-nya piṉkuringkula tjituṟu-tjituṟu nyinanyangka pukuḻmankunytjikitja.

20Ka Marthanya Jesunya ngalya-ilaringkunyangka kuliṟa pakaṟa anu palumpa ngaparikatinytjikitja, ka Mary-nya waḻingka nyinangi ankunytja wiya. 21Ka Marthalu Jesula ngaparikatira wangkangu, “Mayatja, nyuntu tjinguṟu ngura nyangangka nyinanyangkampa Kuṯanya ilunytja wiya wanka nyinama. 22Palu ngayulu kuwari nyanga nyuntula kuliṟa mulamularinganyi nyuntu Godala tjapinnyangka, ka paluṟu kuwari witulya puḻkangku kutjupa kutjupa palyalku nyuntumpa.”

23Ka Jesulu wangkangu, “Nyuntumpa kuṯa piṟuku ilunytjatjanu wankaringkula pakalku.”

24Ka Marthalu wangkangu, “Uwa, mulapa paluṟu ilunytjatjanu ngula pakalku tjiṉṯu maḻatjangka miri tjuṯa pakannyangka.”

25Ka Jesulu wangkangu, “Ngayuluṉa ilunyangka wankaṟa pakaltjingalpainya, ka aṉangu ngayuku mulamularingkulampa ilunytjatjanu wankaringkula wanka mulapa nyinaku. 26Munu aṉangu wanka nyinara ngayuku mulamularingkulampa ilunytja wiya Godala tjungu wanka tiṯutjara nyinaku ngayulu puṟunypa. Kan tjukurpa nyangatja kuliṟa mulamularinganyi?”

27Ka wangkangu, “Uwa Mayatja, kuliniṉa. Ngayulu mulamularinganyi nyuntumpa panya nyuntu Christanya Godaku katja, panya paluṟu iriti kalkuṉu nyuntu mantakutu pitjala aṉangu tjuṯa wankaṟunkunytjaku.”

28Mununku nyangatja wangkara ankula aḻṯingu palumpa maḻanypa Mary-nya munu palula kutju purkaṟangku tjakultjunu, “Awa! Nintilpainya panya pitjangu mununku nyuntumpa ngurini wangkanytjikitjangku.” 29Ka Mary-nya nyangatja wangkanyangka kuliṟa pakaṟa warpungkula anu Jesunya nyakunytjikitja. 30Ka Jesunya panya palulaṯu kuwaripa ngaṟangi panya Marthalu palunya ngaparikatira nyakunytjala. 31Kaya aṉangu tjuṯangku waḻingka tjungu nyinanytjatjanungku nyangu Mary-nya mapalku pakaṟa ankunyangka munuya pakaṟa waṉaṉu kuliṟa, “Kuḻpikutu-manti ananyi ulanytjikitjampa.”

32Ka Mary-nya Jesula ma-wirkanu munu tjinangka waṯungaṟakatira ulara wangkangu, “Mayatja, nyuntu tjinguṟu ngura nyangangka nyinanyangkampa Kuṯanya ilunytja wiya wanka nyinama.”

33Ka Jesunya Mary-nya tjana palumpa maḻpa tjuṯa ulara waṉinyangka nyakula kurunpa tjituṟu-tjituṟuringu. 34Munu wangkangu, “Yaaltjingka nyura tjuṉutjunu?”

Kaya wangkangu, “Mayatja, pitjala nyawa.”

35Ka Jesunya ulangu. 36Kaya aṉangu tjuṯangku ulanyangka nyakula wangkangu, “Nyawaya, paluṟu palumpa maḻpaku puḻkaṟa mukuringanyi.”

37Palu tjarangkuya wangkangu, “Nyanga paluṟu panya wati kuṟu pati aḻalpai. Uti nyangangku ngaṉmanytjulpi panya pitjala pampuṟa palyaṟungunma ilunytjaku-tawara.”

38Ka alatji wangkanyangka Jesunya piṟuku puḻkaṟa tjituṟu-tjituṟuringu, munu kuḻpikutu ilaringkula nyangu tjaangka apu tjiwa puḻka angatjunkunytja. 39Munu paluṟu wangkangu, “Apu palaya kitikitila.”

Ka Marthalu piṉkungku panya wangkangu, “Wiya Mayatja, wanti. Kuwari uṉa puḻka ngalya-paṉṯinyi. Nyanga paluṟu panya tjiṉṯu kutjara kutjara ngaringi kuḻpi nyangangka.”

40Ka Jesulu wangkangu, “Wiya, panya wangkanguṉanta, nyuntu mulamularingkula nyakuku Godalu witulya puḻkangku palyannyangka.”

41Kaya mulapaṯu apu panya tjaangka angatjunkunytja kitikitiṉu. Ka Jesulu ira-nyakula wangkangu, “Mama, wiṟungkun ngayulu wangkanyangka tiṯutjarangku kulilpai. 42Ngayulu ninti panya nyuntuṉin tiṯutjarangku kulilpai. Palu nyanga tjapiniṉanta aṉangu nyanga tjungu ngaṟanytjalu tjana kuliṟa mulamularingkunytjaku nyuntu panya ngayunya iyantjitjaku.”

43Munu nyangatja wangkara puḻkaṟa mirangu, “Lazarus! Ngalya-pakala!”

44Ka wati panya miri paluṟu ngalya-pakaṉu maṟa tjina kuḻu mantarangka karpintja, yunpa kuḻu patintja mantarangka. Ka Jesulu tjanala wangkangu, “Araltjaraya mantara pala munu walatjura.”

Jesunyaya Pungkunytjikitjangku Wangkanytja

(Matthew-ku 26:1-5; Markaku 14:1-2; Luke-aku 22:1-2)

45Kaya aṉangu panya Judealanguṟu Mary-la pitjala nyinanytja tjuṯangku nyangu Jesulu palyannyangka munuya palumpa mulamularingu. 46Palu tjarangkuya mulamularingkuwiyangku wantingi munuya Paṟatji tjuṯakutu maḻaku ankula tjanala ma-tjakultjunu panya Jesulu Lazarusanya pakaltjingantja. 47Kaya Paṟatji tjuṯangku tjukurtjara kuranyitja tjuṯangku kuḻu tjiḻpi tjuṯa aḻṯingu Jewku mayatja tjuṯa, munuya wangkara kuliningi, “Yaaltjingalkula wati nyangatja? Paluṟu panya miracle tjuṯa witulya puḻkangku palyaṉi, kaya tjuṯa palumpa mulamularinganyi. 48Ka tjinguṟu nganaṉa palunya paintja wiyangku wantinyangkampa aṉangu winki palumpa mulamularingkuku, ka Rome-aku mayatja tjuṯangku kuliṟa warmaḻa iyalku, kaya pitjala nganampa timpula piḻuntaṟa wiyalku, munu nganaṉanya kuḻu iluntankuku.”

49Ka wati Kayapatjanya tjukurtjara tjuṯaku mayatja puḻka tjanala tjungu nyinangi munu alatji tjanala wangkangu, “Nyura ngurpa alatjiṯu. 50Nyaaku nyura rawangku puṯu kulini? Uti nyura nyanga alatji kulinma panya wati kutju palya ilunyi nganampa ngalkilpa aṉangu Jew uwankaraku, nganaṉa uwankara wiyaringkunytjaku-tawara.”

51Nyanga alatji paluṟunku walytjangku kuliṟa wangkanytja wiya. Palu Godalu palula nintinnyangka kutju paluṟu tjukurtjara puḻkangku tjukaṟurungku tjakultjunu panya Jesunya ngalkilpa anga-ilunytjaku aṉangu Jew tjuṯaku. 52Palu tjanampa kutju wiya Godaku walytja uwankaraku aṉangu manta winkitjaku Jesunya anga-iluku, paluṟu tjana uwankara kutjuringkula walytjaṟara walytjaṟara nyinanytjaku.

53Kaya tjiṉṯu nyara palulanguṟu Jewku mayatja puḻka tjuṯangku tjana kutjuringkula kukanymanangi Jesunya iluntankunytjikitjangku. 54Ka nyangatja kuliṟa Jesunya ngura Jerusalemala tjanala ngura ititja tjuṯangka piṟuku uti para-ngaṟanytja wiya panya tjana nyakunytjaku-tawara. Munu ngura nyara palunya tjananya wantikatira anu tawunu panya ini Ipuṟaimalakutu ilytjingka tjangaṯi, munu ngura nyara palulalta nyinangi palumpa nintintja tjuṯangka tjungu.

55Ka Jew tjuṯaku inma Katuwanu Ankunytjanya ngaṟanytjaku ilaringu, kaya aṉangu tjuṯa ngura winkinguṟu Jerusalemalakutu ma-pitjangu inma kuwaripangka puntu munu mantara kuḻu paltjiṟa inmaku ritiringkunytjikitja. 56Kaya nyara palula aṟa Jewku mayatja tjuṯangku Jesunya nguriningi munuya timpulangka tjunguringkula Jesunya puṯu nyakula tjananku ngaparku wangkangi, “Yaaltji nyura kulini? Paluṟu tjinguṟu inmaku pitjanytja wiya ma-nyinanyi.” 57Palu panya tjukurtjara kuranyitja tjuṯangku Paṟatji tjuṯangku kuḻukuḻuya aṉangu tjuṯangka wangkangu, “Jesunya nyakulampaya nganaṉala pitjala tjakultjura.” Alatji tjana wangkangu kutjupangku Jesunya nyakula tjakultjunkunyangka ankula palunya witintjikitjangku.