PITJ

Revelation 22

1Kaṉi angeltu piṟuku ngayunya nintinu kapi waḻa wankaṟunkupainya ukalingkunyangka. Ka kapi paluṟu pirpi-pirpiṟa ukalingangi Godaku pulampa Lamalamaku tjiyanguṟu. 2Munu kapi paluṟu tawunungka nguṟurpa karuringkula iwarangka ukalingangi.

Ka karu kantilypa kutjarangka ngaṟangi puṉu wankanya. Ka puṉu pala palula mai ilaṯu ilaṯu pakaningi kinaṟa kutjupa kinaṟa kutjupa tiṯutjarangku ngalkunytjaku, kaya ngura winkitjangku puṉu pala palulanguṟu nyaḻpi mantjiṟa nyiṯilpai pika wiyaringkunytjikitjangku.

3Ka aṉangu kura tjuṯa kutjupa kutjupa kura tjuṯa kuḻu Godalu wantinyangka, nyara paluṟu tjana uwankara nyinanytja wiya ngura nyara palula, palya tjuṯa kutju nyinaku Godala tjungu.

Ka tawunu pala palula Godaku pulampa Lamalamaku tjiya nyinapai ngaṟaku, kaya Godaku walytja tjuṯangku palunya mirawaṉiku. 4Munuya palunya yunpa nyakuku, munuya palumpa ini kanyilku ngalyangka walkatjuṟa wantinytja.

5Munuya ngura pala palula lampa tiliṟa kanyintja wiya nyinaku panya munga ngaṟanytja wiya ngaṟaku ngura pala palula. Ka tjiṉṯu kuḻu ngaṟanytja wiyaringkuku, panya Mayatja Godalu tjananya irnyaṟa kanyilku uwankara uti nyinanytjaku. Kaya mayatjarira tjana Mayatja Godala tjungu nyinaku wanka tiṯutjara wiyaringkunytja wiya alatjiṯu.

Jesunya Maḻaku Pitjanytja

6Kaṉi angeltu wangkangu, “Kulila, wangka nyangatja tjukaṟuru, ka nyuntu mulamularingama. Panya Mayatja Godalu iriti wangkangi wangkatjara tjuṯangka tjana aṉangu tjuṯangka tjakultjunkunytjaku, pala palu puṟunypaṉa Godaku walytja tjuṯangka tjakultjunanyi ngula kutjupa kutjupa tjuṯa wirkankunytjaku.”

7Ka Jesulu wangkangu, “Kulilaya! Kuwari nguwanpaṉa maḻaku pitjaku. Ka aṉangungku tjukurpa nyanga nyiringka walkatjunkunytja wangaṉarangku kuliṟampa pukuḻpa palya tiṯutjara nyinaku, panya tjukurpa nyangatja Godaku.”

8Ka nyangaṉa ngayulu Johntu nyanganpa uwankara nyiringka walkatjunu nyakunytjatjanungku munu kulintjatjanungkuṯu tjukurpa nyanga palunya tjananya. Panya angeltuṉi nintiṟa tjakultjunangi kutjupa kutjupa tjuṯa, kaṉa uwankara nyakula kuliṟa wiyaringkula angelpa pala palula tjinangka waṯungaṟakatingu palunya mirawaṉinytjikitjangku.

9Kaṉi wangkangu, “Alatjingalwiyangkuṉi wantima! Mayatja Godanya kutju mirawaṉima, ngayunya wiyangku! Ngayuluṉa Godaku waṟkaripai nyuntunya puṟunypaṯu. Kaya Godaku wangkatjara tjuṯa kuḻu ngayunya puṟunypaṯu nyinanyi. Kaya kutjupa tjuṯangku tjukurpa nyiri nyangatja wangaṉarangku kulilpai, nyara paluṟu tjana kuḻu ngayunya puṟunypaṯu nyinanyi. Kaṉi ngayunya waḻkuntja wiyangku wantima Godanya kutju waḻkunma!”

10Nyara palulanguṟuṉi angeltu piṟuku wangkangu, “Tjukurpa nyangatja Godaku panya nyiri nyangangka ngarinyi ka kutitjunkunytja wiyangku tjukaṟurungku utingku wangkama, panya tjukurpa nyanga paluṟu tjana kuwari nguwanpa utiringkuku. Ka tjiṉṯu muṯumuṯuringu waṯalpi aṉangu tjuṯa kampa kutjuparinytjaku. 11Kaya kuralpai tjuṯangku tiṯutjarangku tungunpungkula kura palyalkatima, munuya kurakura kutjupa kutjupa tjuṯa palyalpai tjuṯangku palu puṟunypaṯu rawangku palyalkatima. Kaya wiṟu palyalpai tjuṯangku tiṯutjarangku wiṟu palyalkatima, munuya Godala tjukaṟuru nyinapai tjuṯa palu puṟunypaṯu tjukaṟuru nyinakatima.” Alatji angeltu wangkangu.

12Ka Jesulu wangkangu, “Kulilaya! Ngayulu kuwari nguwanpa maḻaku pitjaku. Munuṉa pitjala aṉangu uwankara ngayula kuranyu ngaṟatjunkuku tjananya mantangka nyinara palyantjitjanguṟu tjukaṟurungku ngurkantankunytjikitjangku. Munuṉa palulanguṟu tjanampa uwankaraku tjukaṟurungku palyalku – ngayunya rawangku waṉalpai tjuṯaṉa mantjilku ngayula tjunguringkula nyinanytjaku, munuṉa watarkitja tjuṯa mauṉṯalpa iyalku ngura kurakutu. 13Ngayuluṉa ngaṉmanyitja mulapa uwankara wiyangkalpi nyinanytjanya, munuṉa panya uwankara wiyaringkunyangka nyinaku tiṯutjara wiyaringkunytja wiya.

14“Panya aṉangungku mantara paltjilpai ka kilina mulapa ngaṟapai, pala palu puṟunypa nyuntu kurunpa kilina palya mulapa kanyiṟa pukuḻpa mulapa nyinaku munu nyara palulanguṟu mai ngalkuku puṉu wankanguṟu munuya kaitawanu tjarpara pukuḻpa mulapa nyinaku tawunu pala palula.

15“Kaya kuralpai tjuṯa tjarpanytja wiya ngaṟaku, panya tjana kura kutjupa kutjupa tjuṯa palyalpai, iraṯingka kuralpai munu miri pungkupai, kutjupa kutjupangka ngunti ngaripai, puṉunguṟu apunguṟu palyantja ngunti waḻkulpai, ngunti wangkapai munu ngunti kuḻu kuralpai, nyara palu puṟunypa palyalpai tjuṯa ngura nyara palula puṯu tjarpaku.”

16Munuṉi piṟuku Jesulu wangkangu, “Ngayuluṉa angelpa nyuntulakutu wituṉu tjukurpa nyangatja nyuntula tjakultjunkunytjaku nyuntu ngapartji ma-tjakultjunkunytjaku tjanala ngayuku walytja tjuṯangka ngura kutjupa kutjupangka nyinanyangka. Panya iriti Davidanya mayatja puḻka nyinangi, nyara palumpa pakaḻi maḻatja ngayulu nyinanyi. Ngayuluṉa kililpi panya tjiṉṯukutu pakalpainya, palu puṟunypa.”

17Palulanguṟu Kurunpa Miḻmiḻṯu pula Lamalamaku kuringku wangkangu, “Ala, pitjaya!” Kaya nyangatja kutjupa tjuṯangku kuliṟampa uti palu puṟunypaṯu wangkama, “Pitjaya!” Uwa, aṉangu kutjupa kapi ilu nyinarampa uti pitjama munu paluṟu tjikila kapi wankanya Godalu intjanungku ungkunytja.

Tjukurpa Maḻatja

18Kulilaya! Tjukurpa nyanga nyiringka ngarinytja nyangatja Godaku alatjiṯu. Kaṉa ngayulu Johntu mulamulangku wangkara paini tjukurpa nyiri nyangangka tjukurpa kutjupitja tjungulwiyangku wantima. Panya aṉangungku tjukurpa kutjupitja tjukurpa nyangangka tjungunnyangka Godalu palunya pikatjaralku, panya nyiri nyangangka tjukurpa ngarinyi Godalu aṉangu kura tjuṯa pikatjarantjaku, nyara palu puṟunypaṯu palunya pikatjaralku.

19Kaṉa piṟuku wangkanyi nyura ngaṯalarinytjaku-tawara winki utingku tjakultjunkunytjaku. Tjinguṟu nyura tjukurpa nyangatja tjukutjuku ngaṯalpa wangkaku winki utingku wangkanytja wiyangku, ka nyuranya Godalu mai puṉu wankanguṟu ungkunytja wiyangku wantiku munu nyuranya tjarpatjunkunytja wiyangkuṯu wantiku tawunu nyara wiṟu palula ngura panya miḻmiḻṯa. Panya tjukurpa nyangangku tjakultjunanyi puṉu wankanya munu tawunu panya ngura miḻmiḻpa, palu nyura aṟu kuliṟampa tjukurpa nyanga palunya ngaṯalpa wangkarampa nyura ngura nyara palula puṯu tjarpaku.

20Ka Jesulu wangkangu, “Tjukurpa nyangatja tjukaṟuru mulapa.” Munu piṟuku alatji wangkangu, “Uwa, mulapa kuwari nguwanpaṉa ngayulu maḻaku pitjaku nyuranya mantjintjikitja.”

Kaṉa ngayulu Johntu kulintjatjanungku wangkanyi, “Uwa mulapa, Mayatja Jesu, warpungkula pitja.”

21Uwa, alatjiṯuṉa wangkanyi. Ka Mayatja Jesulu nyuranya Godaku walytja uwankara pukuḻtjungku wiṟuṟa kanyinma. Uwa mulapa.