PITJ

Luke-aku 12

Paṟatji Tjuṯa Puṟunypa Ngunti Palya-palku Nyinanytja Wiya

1Ka nyara palula-aṟangka aṉangu mungilyi mulapa tjunguringu munuyanku ngaṟala puḻkaṟa utjuningi. Ka Jesulu palumpa nintintja tjuṯangka-waraṟa wangkangu nyanga alatji, “Nguḻu nyangamayanku nyura Paṟatji tjuṯa puṟunyarinytjaku-tawara panya paluṟu tjana ngunti palya-palku nyinapai. 2Panya aṉangungku kampangkaṯu palyantjitja uwankara ngula utiringkuku, paluṟu unngu kuraringkula kulintjitja tjuṯa kuḻu, panya kumpilitja uwankara mulapa utiringkuku, kaya uwankarangku kulilku. 3Panya tjukurpa nyura mungangka kumpiṟa wangkanytja kutjupangku kaḻaḻa utingku wangkaku, kaya uwankarangku kulilku. Munu tjukurpa nyura waḻi unngu tjaalytju wangkanytja kutjupangku uṟilta mirara tjakultjunkuku waḻi katunguṟu aṉangu winkingku uti kulintjaku. Uwa nyurayanku paluṟu tjana puṟunyarinytjaku-tawara puḻkaṟa aṯunymanama.”

Godaku Kutjuku Nguḻuringama

(Matthew-ku 10:28-31)

4“Kaṉa walytja wiṟu tjuṯangka nyurala wangkanyi, aṉangu tjuṯakuya nguḻuringkuwiya nyinama paluṟu tjana nyurampa pikaringkunyangka, panya tjana nyuranya puntu kutju pungkula iluntankuku, munu palulanguṟulta nyuranya kurunpa puṯu wiyaṉi. 5Wiya, nyura uti Godaku puḻkaṟa nguḻuringama panya paluṟu kutju witulya puḻkangku nyuranya puntu iluntankunytjatjanungku kurunpa waṉiku ngura kurangka waṟu puḻkangka kampanytjaku. Uwa, nyara palula-tawara nyura uti palumpa kutjuku nguḻuringama aṉangu tjuṯaku wiya.

6“Panya Godalu nyuranya tiṯutjarangku mukulyangku kulini watarkurinytja wiyangku. Wanyuya tjuḻpu panya nyii-nyii kulinma. Tjinguṟu nyura tjuḻpu palu puṟunypa kutjara mankurpa payamilalku mani kuḻunytja kalka kutjarangka. Palu Godalu tjuḻpu nyanga tjukutjuku tjuṯaku watarkurinytja wiyangku tjananya kutju-kutju rawangku kulilpai. 7Munu palulanguṟu tjuḻpu tjukutjuku tjuṯa rawangku kuliṟa paluṟu wanyu nyurampa puḻka tjuṯaku watarkuriku? Wiya, paluṟu nyuranya rawangku mukulya puḻkangku kulilpai tjuḻpu tjuṯangka muṉkara, kaya palulanguṟu nguḻuringkuwiya rapa nyinama. Panya paluṟu nyuranya uwankara kutju-kutju nintingku kulilpai. Munu paluṟu nyurampa mangkaku ninti yaaltjiṯu nyurampa katangka ngaṟanyi. Kutjupangku puṯu kantamilaṉi, palu Godanya kutju ninti, munu nyurampa kutjupa kutjupa uwankaraku kuḻu paluṟu ninti nyinanyi. Pala palulanguṟu nyura uti nguḻuringkunytja wiya rapa nyinama.

Jesuku Walytjangku Utingku Wangkanytja

(Matthew-ku 10:32-33, 12:32, 10:19-20)

8“Kulilaya! Tjinguṟu nyura aṉangu tjuṯangka miṟangka rapangku wangkaku ngayuku walytja nyinanytjatjanungku, ka ngayulu Watiku Katjangku ngapartji palu puṟunypaṯu nyuranya wangkaku Godaku angelpa tjuṯangka miṟangka alatji, ‘Nyanga paluṟu tjana ngayuku walytja nyinanyi.’ 9Palu nyura tjinguṟu tjuṯangka miṟangka ngayuku ngurparingkunyangkampa ngayulu nyurampa ngapartji ngurparingkukuṯu angelpa tjuṯangka miṟangka. 10Uwa, ngayunya nyura Watiku Katjanya kuraṟa wangkanytjatjanu piiwiyaringkunyangka Godalu nyuranya kalypangku pungkuwiyangku wantiku. Palu Kuṟunpa Miḻmiḻnga nyura kuraṟa wangkanyangka Godalu nyuranya kukanymankuku nyurampa kalyparingkunytja wiyangku.

11-12“Kaya tjinguṟu ngayunya waṉannyangka nyuranya waḻi inmatjakutu witiṟa katiku Jewku mayatja tjuṯakutu nyuranya kuliṟa ngurkantaṟa paintjaku. Ka nyura tjinguṟu mayatjangka wangkanytjikitjangku puṯu kulilku, ‘Tjukurpa nyaaṉatju wangkaku?’ Palu alatji puḻkaṟa kulilwiyangku wantima, panya nyara palula aṟangka tjanala kuranyu ngaṟala nyura Kurunpa Miḻmiḻṯu nintinnyangka kulilku tjukaṟurungku wangkanytjikitjangku.” Alatji Jesulu wangkangi tjanala.

Tjukurpa Wati Mani Puḻkatjara

13Ka wati kutjungku tjanalanguṟu wangkangu Jesula, “Nintilpai, ngali kuṯaṟara tjiṯula nyinanyi. Katju kuṯa wanyu wangka, kaṉi mamaku ulytja tjaraṟa uwa.”

14Ka Jesulu palula wangkangu, “Wiya, nganaluṉi wangkangu ngayulu mayatjarira nyupalinya tjaraṟa ungkunytjaku? Palatja nyupalimpa, ngayuku wiya.” 15Munu palulanguṟu Jesulu aṉangu uwankarangka wangkangu, “Nyura uti ulytja munu mani puḻka mantjintjikitja mukuringkunytja wiyangku wantima! Godalu wanyu nyuranya wankaṟu kanyilku nyura puḻka mulapa kanyinnyangka? Wiya alatjiṯu.”

16Munu palulanguṟu paluṟu tjanala tjukurpa aṟa kutjupatjara tjakultjunangi alatji wangkara, “Wati mani puḻkatjarangku manta puḻka kanyiningi munu mai ukiṟi puḻka paamangka pakaltjingaṉu. 17Munu paluṟu kutjungku kuliningi, ‘Waḻi nyangatja mai puḻka uṯuḻuṟa tjunkunytjaku tjukutjuku utju mulapa, kaṉa nyaalku? 18Munta, nyanga alatjintiṉa palyalku. Kuwariṉa waḻi nyanga tjukutjuku piḻuntankuku munuṉa kutjupa puḻka mulapa palyalku munuṉatju nyara palula mai munu ngayuku kutjupa kutjupa uwankara uṯuḻuṟa tjunkuku. 19Munuṉatju pukuḻarira wangkaku, “Ngayuku mai puḻka munu kutjupa kutjupa uwankara winki ngarinyi kuwari yiya tjuṯaku alatjiṯu, kaṉa rawangku ngalkula tjikiṟa pukuḻariku munuṉatju pakuwiya nyinaku.” ’

20“Palu Godalu wati panya palunya wangkangu, ‘Nyuntun kawakawa! Munga nyanga kuwari nyuntu iluku, munun panya nyuntu uṯuḻuṟa tjunkunytja uwankara wantikatiku kutjupangku mantjintjaku.’ ”

21Munu Jesulu aṟa nyanga palunya wangkara wiyaringkula tjananya wangkangu, “Nyanga palu puṟunyariku aṉangu panya paluṟunku walytjangku kuliṟa wiṟu tjuṯa uṯuḻuṟa tjunkupai, panya paluṟu Godanya puḻkaṟa pukuḻmankunytjikitjangku kulintja wiyaṯu.”

Iluṟu-iluṟurinytja Wiya Nyinanytjaku

(Matthew-ku 6:25-34)

22Munu palulanguṟu Jesulu wangkangu palumpa nintintja tjuṯangka, “Tjinguṟu nyura kutjupa-aṟa tjituṟu-tjituṟuripai alatji kuliṟa, ‘Mailanku yaaltjinguṟu mantjilku ngalkula paḻtja nyinanytjikitjangku, munula mantara kuḻu yaaltjinguṟu mantjilku tjarpara unytjunpa nyinanytjikitjangku?’ Palu ngayulu nyurala wangkanyi nyanga alatji kuliṟaya tjituṟu-tjituṟurinytja wiyangku wantima! 23Panya Godalulanya wanka nyinanytjaku palyaṉu mai kutju puḻkaṟa kulintjaku wiya, munulanya puntu wiṟu palyaṉu mantara kutju puḻkaṟa kulintjaku wiya, palu palunya waintaṟa kulintjaku.

24“Wanyuya tjuḻpu tjuṯa nyawa munuya kulinma panya paluṟu tjanaya ukiṟi kaanangka pakaltjingalpai wiya munuya mai kuṟuringkunyangka mantjiṟa uṯuḻuṟa waḻingka ngulaku tjunkupai wiyaṯu, panya Godalu tjananya tiṯutjarangku paḻtjalpai tjiṉṯu winki. Kaya kulinma panya nyura tjuḻpu tjuṯa puṟunypa wiya aṉangu puḻka tjuṯa nyinanyi, ka panya Godanya nyurampa puḻkaṟa mulapa mukuringanyi tjuḻpu tjuṯangka muṉkara. 25-26Palulanguṟuya maiku kutjupa kutjupa tjuṯaku puṯu kuliṟa tjituṟu-tjituṟurinytja wiyangku wantima, panya nyura tjituṟu-tjituṟu nyinarampa puṯu yiya tjuṯa ma-waṟaṉi mantangka nyanga rawa wanka nyinanytjikitjangku. Palulanguṟuya kutjupa kutjupa tjuṯaku puṯu kuliṟampa tjituṟu-tjituṟurinytja wiyangku wantima.

27“Kulinmaya wanyu inuntji panya ilytjingka pakantja tjuṯa, panya paluṟu tjana wiṟu mulapa ngaṟanyi, palu tjananku waṟkarira mantara walytjangku palyaṟa nganaṉa puṟunytju tjarpapai wiya alatjiṯu. Panya Tjalamannga mayatja puḻka iriti nyinara mantara wiṟu tjuṯangka tjarpapai, palu palumpa wiṟu tjuṯangka muṉkara mulapa inuntji panya ilytjingka pakantja tjuṯa ngaṟanyi.

28“Ka nyura nyaaku mantara-tjiratja tjituṟu-tjituṟurinyi Godaku puṯu mulamularingkula? Panya Godalu alatjiṯu ukiṟi tjuṯa inuntjingka wiṟulpai, palu ukiṟi paluṟu tjana tjiṉṯu maṉkurpa nguwanpa ngaṟala piḻṯiringkupai, ka tjananya waṟungku kampara wiyalpai. Kaya nyara palulanguṟu kulinma, panya Godalu ukiṟi tjuṯa kuliṟa rawangku inuntjingka wiṟulpai unytju ngaṟala wiyaringkunytjaku, munu palulanguṟu nyuranya wantinytja wiyangku puḻkaṟa kulilku ukiṟingka muṉkara mulapa panya nyura tiṯutjara nyinapai ukiṟi puṟunypa wiya. Nyara palulanguṟu paluṟu nyurampa watarkurinytja wiya, munu nyuranya mantara tjuṯa ungkuku tjarpanytjaku.

29“Ka palulanguṟu nyura alatji kulilwiyangku wantima, ‘Yaaltjinguṟula mantjiṟa ngalkuku? Munula yaaltjinguṟu mantjiṟa tjikilku?’ Palu kutjupa kutjupaku puṯu kuliṟa tjituṟu-tjituṟurinytja wiyangku wantima. 30Nyanga alatjiya Godaku ngurpa tjuṯangku rawangku kulilpai mantjintjikitjangku. Palu Mama Godanya ninti nyinanyi nyura pala mukuringkunytjitja uwankaraku. 31Kaya kutjupa kutjupa tjuṯa-tjiratjangku tjituṟu-tjituṟurira puṯu kuli-kulintja wiyangku wantima, munuya palunya kutju rawangku kulinma paluṟu nyuranya mayatjangku kanyinnyangka pukuḻmankunytjikitjangku, ka paluṟu nyuranya ungkuku mai, mantara, munu kutjupa kutjupa tjuṯa kuḻukuḻu nyura mukuringkunyangka.

Ngura Ilkaṟitjaku Mukuringama

(Matthew-ku 6:19-21)

32“Uwa, nyura ngayuku walytja wiṟu maṉkur-maṉkurpa nyinanyi, munuya nguḻuringkuwiya nyinama. Panya nyurampa mamangku Mayatja Godalu nyuranya rawangku aṯunytju kanyintjikitja mukuringanyi walytja uwankara. 33Kaya nyurampa ulytja kutjupa kutjupa tjuṯa tjalamilaṟa mani mantjiṟampa aṉangu ngaḻṯutjara tjuṯa ma-ungama. Panya nyura alatji palyannyangka Godalu nyurampa ilkaṟingka tjunkuku wiṟu mulapa. Palulanguṟuya rawangku mani mantangka nyanga puḻkantjikitjangku kulintja wiyangku wantira ma-ungama Godalu nyakula nyurampa ilkaṟingka rawangku tjunkukatinytjaku wiṟu tjuṯa mulapa. Panya ngura nyara palula nyurampa Godalu tjunkunyangka tiṯutjara ngaṟaku wiyaringkunytja wiya. Panya nyara palula wati kutitjunkupai nyinanytja wiya tjarpara kutitjunkunytjikitja, ka kantaya tjuṯa kuḻu ngaṟanytja wiya nyarangka tjananya ngalkula kurantjikitja.

34“Uwa, uti nyura ilkaṟitja tjuṯaku kutju puḻkaṟa mukuringama. Tjinguṟu nyura mantatja tjuṯaku puḻkaṟa mukuringkulampa nyura palunya tjananya kutju rawangku kulilku Godanya wantira. Palu nyura ilkaṟitja tjuṯaku kurunpa winki mukuringkulampa nyura mantatja tjuṯa wantira waintaṟa ilkaṟitja tjuṯa kutju rawangku kulilku munu Godala kutju wangaṉarangku kulintjikitja mukuringkuku.”

Mayatjaku Aḻa-aḻangku Paṯaṟa Waṟka Wiṟu Palyalkatima

(Matthew-ku 24:45-51)

35-36Munu Jesulu tjananya wangkangu, “Ngayukuya tiṯutjara riti aḻa-aḻa paṯaṟa ngaṟama, nyaa puṟunypa, panya wati waṟka tjuṯa tjanampa mayatjaku tili winki paṯantja puṟunypa. Panya tjanampa mayatja tjinguṟu ngaṉmanypa anu wati palumpa maḻpangku kungkawaṟa aḻṯinyangka nyakunytjikitja munu pulampa pukuḻarira mai puḻka aṉangu maḻpa tjuṯangka tjunguringkula ngalkuṉi. Kaya wati mayatjaku waṟka tjuṯa ngurangka nyinara lampa tilitjara palumpa paṯaṉi maḻaku pitjanytjaku. Munu tjanampa mayatjangku pitjala tuwa pungku-pungkunyangkaya paluṟu tjana pakaṟa tuwa mapalku aḻaṉi. 37Ka wati panya mayatjangku tjananya pitjala riti paṯaṟa ngaṟanyangka nyakula palunya tjananya puḻkaṟa pukuḻmananyi, munu panya wupukuta araltjaṟa tjunkula tjananya taipulangka nyinatjunanyi mai katira ungkunytjikitjangku. 38Panya mayatja paluṟu tjinguṟu munga kultungka pitjama munta tjinguṟu tjiṉṯukutu pitjama, palu palumpa waṟka tjuṯa kunkunpa wiya palumpa rawa riti aḻa-aḻa paṯaṉi munuya pitjanyangka nyakula puḻkaṟa pukuḻarinyi. Ka nyura palu puṟunypaṯu ngayuku riti aḻa-aḻa nyinama kunkunpa wiya ngayulu pitjanytjaku paṯaṟa.”

39Munu Jesulu tjukurpa kutjupa palu puṟunypa tjanala piṟuku wangkangi alatji, “Wati panya kutitjunkupainya kulila, panya paluṟu waḻingka tjarpara kutitjunkunytjikitjangku ngaṉmanytju waḻiku mayatjangka taimi tjakultjunkunytja wiya paluṟu urulyku wirkankupai. Tjinguṟu paluṟu ngaṉmanytju tjakultjunama, ka waḻiku mayatjangku nintingku nyinara ngura anga-nyangama pitjala tjarpanytjaku-tawara. 40Ka palu puṟunypa nyura uti rawangku riti nguwantu aḻa-aḻangku paṯaṟa nyangama ngayulu Watiku Katjanya watarku nyinanyangka pitjanytjaku-tawara. Panya nyura uwankara ngurpa yaalaṟa ngayulu maḻaku pitjanytjaku.” Alatji Jesulu paluṟunku wangkangi palumpa nintintja tjuṯangka.

Tjukurpa Wati Waṟkatjara

41Ka palulanguṟu Peterlu palula tjapinu, “Mayatja, nyuntu wanyu tjukurpa nyangatja nganaṉala wangkanyi nganampa kutju, munta aṉangu uwankaraku?”

42Ka Jesulu palula wangkangu, “Ngananya wanyu wati waṟka nintipuka munu tjukaṟuru wangaṉara waṟkaripai? Nyara palunya mayatjangku tjukaṟuru nyakula kutju tjunkuku palumpa waṟkaripai kutjupa tjuṯa tjukaṟurungku aṯunymaṟa kanyintjaku munu tjananya mai ungkunytjaku. 43Munu ngula mayatja panya paluṟu ankunytjatjanungku maḻaku pitjala nyakuku wati panya paluṟu waṟka panya wiṟuṟa palyantja. Munu paluṟu palumpa puḻkaṟa alatjiṯu pukuḻariku. 44Kaṉa tjukaṟurungku nyurala wangkanyi, panya wati mayatjangku alatji wiṟungku waṟka tjuṯa aṯunymaṟa kanyinnyangka nyakula palunya mayatja puḻka mulapa tjunkuku palumpa uwankara mayatjarira aṯunymaṟa kanyintjaku.

45“Palu tjinguṟu wati paluṟu kampa kutjuparira unngu kulilku, ‘Munta ngayuku mayatja tjinguṟu tiṯutjara anu munu tjinguṟu ngula kutju maḻaku pitjaku.’ Munu palulanguṟulta pitjanytja wiya ngaṟanyangka paluṟu waṟkaripai kutjupa tjuṯa pikangku pungama, wati tjuṯa munu minyma tjuṯa kuḻu. Munu paluṟu mai puḻka ngalkula waina tjikiṟa taṟangkariku. 46Ka ngula mayatja panya paluṟu maḻaku pitjaku wati panya paluṟu watarku nyinanyangka. Munu palunya kura nyinanyangka nyakula puḻkaṟa alatjiṯu pungkula paiṟa iyalku ngura kurakutu panya Godala tungunpungkupai tjuṯangka tjunguringkula nyinanytjaku.

47“Ka nyura kulini? Tjinguṟu wati waṟkaripaingku nintingku kulini mayatjangku palunya waṟkaku wangkanyangka munu paluṟu palyantja wiyangku wantinyi. Ka mayatjangku waṟka wantinyangka palunya puḻkaṟa mulapa pungkuku. 48Palu wati waṟkaripaingku tjinguṟu mayatja mukuringkunytjitja palyantja wiyangku wantinyi ninti wiyangku munu kutjupa ngunti palyaṉi paluṟu kulintja. Ka palunya mayatjangku watarkitja-maṉṯu pika tjukutjuku pungkuku.

“Kulini nyura? Godalu tjinguṟu aṉangu kutjupa waṟka puḻka unganyi palyantjaku, munu paluṟu mukuringanyi waṟka panya ungkunytjitja tjukaṟurungku palyantjaku. Munu tjinguṟu piṟuku aṉangu kutjupa waṟka puḻka mulapa unganyi waṟka panya ngaṉmanytju ungkunytjitjangka muṉkara, munu paluṟu piṟukuṯu mukuringanyi waṟka panya ungkunytjitja tjukaṟurungku palyantjaku.”

Walytjapiti Tjuṯangkuyanku Tjararingkula Tjananku Kuraringkuku Jesulanguṟu

(Matthew-ku 10:34-36)

49Munu Jesulu rawangku wangkangi, “Panya ngayulu pitjangu mantakutu Godaku tjukurpa waṟu puṟunypa wangkara lipintankunytjikitja. Ka tjarangku kuliṟa mulamularingkuku, ka tjarangku kuliṟa wantiku. Kaya nyara palulanguṟu mauṉṯalpa mauṉṯalpa ngaṟaku waṟungku kampanyangka puṟunypa. Kaṉa ngayulu mukuringanyi warpungkula waṟu puṟunypa lipiringkunytjaku. 50Palu panya ngayuku ngaṟanyi ngaṉmanypa pika puḻkaringkula puḻkaṟa uḻiringkunytjaku, kaṉa ngayulu kulil-kulilpa nyinanyi pika panya palumpa paṯaṟa.

51“Ka nyura tjinguṟu ngayunya kulini alatji, ‘Nyangatja tjinguṟu mantakutu pitjangu aṉangu tjuṯa kalypa nyinanytjaku palyantjikitjampa.’ Palu wiya, nyangatja nyura ngunti kulintja, panya ngayulu pitjanyangka aṉangu uwankara kalyparingkula tjungu nyinanytja wiya, palu kutjupa tjuṯa ngayuku mulamularingkuku, kaya kutjupa tjuṯa ngayuku mulamularingkuwiya nyinaku munuya paluṟu tjana aṉangu panya ngayuku mulamularingkupai tjuṯaku pikaringkuku. 52Panya kuwaringuṟu tjinguṟu aṉangu 5 walytjapiti tjungu nyinanytjatjanu kutjara mulamularingkuku, ka maṉkurpu kulilwiya watarku nyinaku, munuya puṯu tjungu pukuḻpa nyinaku ngura kutjungka.

53“Ka wati mama palumpa katjaku kuraringkuku ngayuku mulamularingkunyangka. Ka palu puṟunypaṯu wati katjangku palumpa mamangka tungunpungkuku paluṟu ngayuku mulamularingkunyangka. Ka minyma ngunytju palumpa uṉṯalpaku pikaringkuku ngayuku walytjaringkunyangka. Ka palu puṟunypaṯu kungkawaṟangku palumpa ngunytjungka tungunpungkuku paluṟu ngayuku mulamularingkunyangka. Ka minyma kutjupa palu puṟunypaṯu palumpa mingkayiku kuraringkuku, ka kungkawaṟa kutjupangku minyma mingkayingka tungunpungkuku.”

Jesulu Paintja Ngunti Pinatjararingkunyangka

(Matthew-ku 16:2-3, 5:25-26)

54Munu palulanguṟu Jesulu tjanala wangkangu, “Panya nyura wiluṟara nyakupai ngangkaḻi ngaṟanyangka munu nyura wangkapai, ‘Kuwarintilanya minangku puyilku.’ Ka mulapaṯu minangku puyilpai. 55Ka palu puṟunypa nyura piriya wangkanyangka kuliṟa wangkapai, ‘Kuwarinti kuḻi puḻka ngaṟaku.’ Uwa, mulapaṯu nyura tjukaṟurungku wangkapai ilkaṟi nyakunytjatjanungku munu piriya wangkanyangka kulintjatjanungku. 56Palu nyaaku nyura kutjupa kutjupa tjuṯa nyakula puṯu kulini Godalu palyannyangka? Wiya, nyura palya-palku nyinapai tjuṯangku puṯu Godanya tjukaṟurungku kulilpai.

57“Nyaaku nyura rawangku puṯu kulini tjukaṟurungku palyantjikitjangku? 58Tjinguṟu nyuntu aṉangu kutjupa kurannyangka paluṟu nyuntunya mirpaṉarira kuutpakutu katiku. Ka katinyangka nyuntu uti palunya wiṟuṟa purkaṟangku wangkakatima palumpa kalyparingkunytjikitjangku kuutpangka wirkankunytja kuwaripangka, kanta paluṟu tjinguṟu kalypangku wantiku kuutpangka ngaṟatjunkunytja wiyangku.

“Palu tjinguṟu nyuntu wangkara palumpa kalyparingkunytja wiyangku wantinyangkampa paluṟu nyuntunya katiku alatjiṯu munu wati ngurkantankupaingka kuranyu ngaṟatjunkuku, kanta paluṟu nyuntunya kura ngurkantaṟa wangkaku maningka payamilantjaku munu paluṟu pulitjamunu aḻṯiku kanta pitjala nyuntunya witiṟa katira tjailangka tjarpatjunkuku. 59Mununta nyara palula rawangku kanyilku nyuntu mani uwankara payamilaṟa wiyantjaku paṯaṟa. Nyangatjaṉa mulamulangku nyurala wangkanyi.” Alatji Jesulu wangkangi aṉangu tjuṯangka Godanya tjukaṟurungku kulintjaku.