gup2018

Titus 1

Ngaye Paul Ngabimbom Nahni Djurra Bu Ngudda Ke Nawu Titus

Titus 1:1-4

1Ngaye nawu Paul ngabimbom nahni djurra. Ngaye nawu ngahmarnedurrkmirri nuye God, dja mak ngaye nawu apostle nuye Jesus Christ nawu nungka nganmunkeweng. Ngaye ngabenbidyikarrme nawu bininj nuye God bendjarrngbom ba bu bedda kabirriwernhwoybukwon nungka dja mak kabirriburrbun mahni manwoybuk kunwok ba bu kabirridjalkurduyime kore nungka God kadjare. 2Ngad wanjh karriburrbun bu kuninjkunukenh nawu ngad karridjarrkni nawu God bu munguyh munguyh. Kunmekbekenh bu ngad karrihkarrme mahni manbu manwoybuk kunwok kore nungkabeh. God minj kanmarneyime ngad bu kakurren, nawu nungka yingkihkurrmeng kunwok nuye bu kerrngehkenhni yerreh wanjh welengbolkmarnbom kunred, bu kerrngehkenh dedjingmey, nawu nungka yimeng bu ngad kanmarnbom karridjarrkni nungka dorrengh bu djal munguyh munguyh. 3Wanjh bu kalukburrk, kunmekbe bolkyimerranj, God nganbukkang ngardduk manmekbe kunwok. Kaluk nungka nganwong ngaye manbu kunwok ba bu ngaye ngabenmarneyolyolme nawu bininj manu manmekbe kunwokkenh nuye. God nawu kanngehkeng kadberre, nungka wanjh nganwokrayekwong ngardduk bu ngandjalwong ba bu nungka ngahmarnedurrkmirri nuye.

4Mah, wanjh bolkkime ngaye ngabimbom nahni djurra nawu ngudda ke, Titus. Ngudda nawu yiman beywurd duninjh ngardduk, kunmekbekenh bu ngudda dja ngaye ngarrdjarrkwoybukwon Christ Jesus. Ngaye nawu ngahdjaldjawan God nawu Ngabbard, dja mak Christ Jesus nawu kanngehkeng kadberre bu ngunkongibun dja mak ngunwon nuye kunmodmikenh.

Bu Nangale Bininj Kadjare Kawohrnan Kore Yiwarrudjkenh

Titus 1:5-9

5Ngaye nawu bawong kore kunmekbe kunbolk Crete ba bu ngudda yiyakwon kore yirrurrkmirrikenh, yikarremarnmarnbun kore yehyeng ngarre dja mak yibenkurrme bininj nawu kabirriwohrnawohrnan yiwarrudjkenh bebbehbeh kore kubolkbubuyika bedberre. Yiburrbu ngaye marneyimeng ngudda kore mandjad. 6Yibendjarrngbun bininj dja yiburrbun bu bininj nawu kawohrnan kore yiwarrudj ngarre wanjh nakka nanu namaknin, nungka wanjh bidjalkarrmen ngaldjalkudjini ngalbu daluk nuye, dja mak wurdwurd nuye birridjalwoybukwo nawu Jesus, dja yuwn bu bedda kabirriwokwe nawu kornkumo. Bedda wanjh birrimaknin nawu wurdwurd, ba bu birribuyika bininj kabindimakwan bu bedda kunu birrimak.

7Kaluk nawu bininj kabennahnan birribuyika kore yiwarrudj ngarre, wanjh nakka djalnahna kore God nungan kabimarnedurrkmirrikenh nuye. Wanjh nakka nanu maknin, yuwn bu nawarre. Nungka yuwn bu kamarnburren yimankek kadjalwernhwohrnan duninjh, bu werrk kabendung. Nungka yuwn bu mak kamarnburren bu kaworromkan bu manbang kabongun, dja mak yuwn bu kayawan kunyid, dja mak yuwn bu kamanjngun nawu money. 8Nungka wanjh kunbuyika djalkurduyimen, yiman kabenkimang nawu birribuyika bininj kore kundjalmakkenh, dja mak nungka djalburrbu munguyh kore kunmakkenh. Kaluk nungka djalmarnburrimen nungandeleng djalmarrkkurrmerrimen kore God nuye, kore wanjh mandjad kadjalyime, dja mak kare kore God nuye bininj, dja kamarnburren bu kakurduyime kore mandjad duninjh. 9Mak nahni bininjh wanjh munguyh djalburrbu djalyolyolmen manbu manmekbe mankarre kore manwoybuk kunwok, bu nungka borlhmeng, dja mak minj kawokborledke manmekbe kunwok. Wanjh nungka weyka bu djal mandjad, bu kabenbukkabukkan bininj kore mankarre duninjh ngarre ba bu bedda kabenmurrngrayekwon. Wanjh kunu nungka kabenbenghdayhke nawu yikahwi bininj kabirriwirrihme manmekbe mankarre.

Yibenngurdkemen Bininj Nawu Kabirriyime Kunwarre Kore Yiwarrudj

Titus 1:10-16

10Ngaye ngabenyolyolme nawu birriwern bininj nawu minj kabirriwokmarrkmang manbu mankarrewoybuk, dja kabindimarneyime birribuyika bu kabindikowekenh dja kabindimarnbun bedberre bu kabirrihburrbun kore kunwarrekenh ngarre. Nawu birriwarre bininj nawu ngaye ngabenyolyolme wanjh kabirriyime bu bedda kabindilakkayenwon bininj rowk kore yiwarrudj. 11Ngad wanjh ngarrbenngurdkemen kore kabirriyolyolme kuninjkunu kore minj mandjad. Bedda wanjh kabindinjilngwarrewon nawu birriwern kore namud nawern bu bedda kabindibukkahbukkan bedberre kore kunwarrekenh kunmayali ngarre, dja bedda kabirrikurduyime kore djal money kabirridjare.

12Ngudda yiburrbun nawu nakudji bininj kumdolkkang kunmekbebeh kunred Crete nawu prophetni dja nungka yimeng, “Bininj nawu birridolkkarrinj kore Cretebeh munguyh bedda kabirridjalkurren. Bedda wanjh yiman mayh rerrih kore bedman kabirrikurduyime kunwarre. Nawu bedda birringudjwarre dja mak bedda birridedjwarre nawu kabirridjaldjare kabirringun dja kabirridjalbongun munguyh”. 13Namekbe nanu nungka benmarneyimi kore bininj nuye, bu kuhni kunwoybuk. Kunmekbekenh ngaye marnehmarneyime ngudda wanjh yibenbengdayhkemen kore mandjad duninjh, ba bu bedda kabirridedjingmang kabirriwoybukwon mandjad nungka kore God. 14Bedda mak kabirribawon manmekbe manbu minj mandjadniwirrinj mankarre kore birrimekbe bininj nawu bedda Jews, dja birringurdmen kore kabirriwoybukwon mankarre manbu birrikarremarnbom bininj nawu kabirriwidnan manu manwoybuk. 15Bu bininjh munguyh kabirridjalburrbun kore kunmakkenh, wanjh kunukka nawu yehyeng kabirrinan dja kabirribekkan wanjh kabenmarneyimerran kunmak kore bedda. Ngaleng yiman bininj kabirridjalburrbun kore kunwarrekenh, dja mak minj kabirriwoybukwon God, wanjh kunukka nawu yehyeng ngarre wanjh kadjalwarrehwarremen bedberre. Wanjh bedda kunu minj mandjad kabirriwernhburrbun dja mak bedda minj kabirriyawoyhburrbun kore kunmakkenh ngarre. 16Bedda yimankek kabirrimulewarren bu kabirriwernhburrbun nawu God. Dja burrkyak. Bedda kabirridjalkurduyime kore kunwarrekenh ngarre yiman bu kabirridjalwernhwirrihme nawu God. Birribuyika bininj wanjh bedda kabindiwarrewan nawu bedda kabirridjalwokwe God nuye mankarre. Bedda wanjh minj njale kunmak kabirrikurduyime, dja minj kabirriwernhburrbun.