gup2018

Genesis 22

God Birohrokmeng Nawu Abraham.

Genesis 22:1-19

1Kaluk rerrekah wanjh God birohrokmeng Abraham. Nungka bikayhmeng, yimeng, “Abraham!” Dja Abraham biwokmey, yimeng, “Kondah ngaye ngahdi, bekkahbekkan.” 2Wanjh God yimeng, “Yika ke beywurd, nawu nadjalkudji beywurd ke Isaac nawu yimarnedjare duninjh, dja yiray kore kunred kabolkngeyyo Moriah, kumekbe kore kuwarddekimuk ngaye kaluk marnewarddeyolyolme, kumekbe kunu yibun bu yikukwurlhke bu kanwon ngaye.”

3Wanjh kunu Abraham dolkkang kukabel, kurrmeng kubodmekenh nuye donkey, benbenekang bininj bokenh nawu benemarnedurrkmirri, dja mak Isaac bikang nawu beywurd nuye. Wanjh rerrngdadjdadjkeng rowk manbu kakinjekenh, wanjh birridolkkang birribolkyikani kore God bimarnebolkyolyolmeng. 4Bu kunbarnangarra danjbik Abraham balwohnang bolknang djarreh. 5Wanjh benbenemarneyimeng bininj bokenh nawu benemarnedurrkmirri, yimeng berrewoneng, “Ngunenin kondah kaluk donkey dorrengh, bu ngaye dja yawurrinj nganere kunukka, nganedi yiwarrudj. Kaluk nganemdurndeng ngorrewoneng.”

6Wanjh Abraham rerrngmey manbu kakinjekenh, dja birerrngwong Isaac nawu beywurd nuye bu rerrngkani, dja nungan Abraham kanihkani kuybuk dja mandjawak. Wanjh benebalhdjarrkrey. 7Dja Isaac bimarneyimeng kornkumo nuye nawu Abraham, yimeng, “Ngabba?” Wanjh Abraham yimeng, “Njale yidjare, Korlonj?” Isaac yimeng, “Yina, ngarrkarrme kuybuk dja kunrerrng, dja kaluk baleh sheep yaw nawu ngarrbun ngarrkukwurlhke ngarrwon God?” 8Abraham biwokmey yimeng, “Korlonj, God nungan kaluk kanwon sheep yaw bu ngarrbun ngarrkinje ngarrwon.” Wanjh benebalhdjarrkrey.

9Bu benebebmeng kore God bimarnebolkyolyolmeng, Abraham marnbom kunwardde yiwarrudjkenh dja rerrngkurrmekurrmeng kaddumkah, wanjh biwelengdukkang Isaac nawu beywurd nuye dja bikurrmeng kaddum kore rerrngyoy kore altar. 10Wanjh bidyirriyonginj mandjawak mey, yimankek bikuyindulubuyi beywurd nuye. 11Dja angel Yawey nuye bikayhmeng kaddumbeh, yimeng, “Abraham! Abraham!” Dja nungka yimeng, “Kondah ngaye ngahdi, bekkahbekkan.” 12Wanjh angel yimeng, “Yuwn yibun nawu Isaac, yuwn baleh yimarnekurduyime, dja bonj, bolkkime wanjh ngaburrbun bu ngudda kanmarnekele ngaye God, bu ngudda minj yinganenghmeninj kankaybuyi beywurd ke, nawu nadjalkudji beywurd ke.”

13Wanjh Abraham balwohnang dja nang sheep nawu narangem kanemdjardabmeng kore kuyahyay kundulk. Wanjh wam mey namekbe sheep dja bom kinjeng bu biwong God, dja bibawong nawu nuye beywurd, minj bibuyi. 14Kunu wanjh Abraham bolkngeykurrmeng “Yawey nungan kanwon.” Dja kunu bininj kabirridjalyime bu munguyh kabirriyime, “Kore Yawey nuye kunwarddekimuk nungan kanwon.”

15Kaluk wanjh angel nawu nuye Yawey wanjh biyawoyhkayhmeng Abraham kaddumbeh, 16dja yimeng, “Kuhni ngayime ngaye Yawey ngayeman ngawokkurrmerrinj, kunwok kunrayek duninjh, bu ngudda kuhni yikurduyimeng, bu minj yinganenghmeninj kankaybuyi beywurd ke nawu nadjalkudji beywurd ke, 17wanjh ngaye woybukkih marnekurduyime kunmak, ngaye ngabenmirndewernwon nawu ngudda yibenkebmawahme ba kabirrimirndeyimerran yiman kayime mankokkarrng rerrih kore kungol yinan, dja mak yiman kayime kunkayalanj rerrih kore kukadjid kurrula kahyo. Dja nawu ngudda yibenkebmawahme kaluk kabindibolkyimang kubolkkihkimuk bedberre nawu kabindiwidnan, kaluk kabirribolkkarrme. 18Dja kore bedda nawu ngudda yibenkebmawahme ngabenmarnekurduyime kunmak birribebbehmirndebubuyika rowk nawu birriredbo kore kubolkwarlahkenh rowk. Kuhni ngakurduyime bu ngudda kanwokmarrkmey kore ngawokdanj ke.”

19Wanjh kunu Abraham dja Isaac bindimarnedurndi bininj bokenh nawu benemarnedurrkmirri Abraham, dja benedolkkang birridjarrkwam kore kunred Beersheba, dja wanjh Abraham kumekbe djahdjalni.

Nawu Nahor Benbornang.

Genesis 22:20-24

20Kaluk yerrekah wanjh Abraham bekkang bu Milcah warridj bimarneyawmey wurdwurd nuye Nahor nawu Abraham benedanginj. 21-23Bedda nawu bebeywurd wanjh birringeyyoy Uz, nawu nadjdjaman, Buz nawu benedanginj, dja Kemuel, Chesed, Hazo, Pildash, Jidlaph, dja Bethuel. Bedda wanjh Milcah bimarneyawmey eight bebeywurd nuyeni Nahor nawu Abraham benedanginj. Kaluk Kemuel bibornang Aram. Dja Bethuel nungka wanjh kaluk bibornang Rebekah. 24Dja mak ngalbuyika ngalbu Nahor bidjalwohmey ngalbu ngeyyoy Reumah, ngaleng wanjh benyawmey Tebah, Gaham, Tahash dja Maacah.