gup2018

Genesis 16

Ngalbu Hagar Biyawmey Ishmael.

Genesis 16:1-16

1Kaluk Sarai ngalbu Abram ngalbininjkobeng nuye minj bimarneyawmayi. Dja Sarai bikarrmeng ngalkudji ngalyawk ngalbu Egyptbeh ngalbu Sarai bimarnedurrkmirri, dja ngaleng wanjh ngeyyoy Hagar. 2Wanjh Sarai bimarneyimeng Abram, yimeng, “Yina, Yawey wanjh nganmarnbom minj ngayawmang, wanjh yima ngalbu nganmarnedurrkmirri, dja nguneyuwn, kunubewu ngaleng kayawmang wanjh namekbe ngaye ngardduk wurdyaw.” Wanjh Abram biwokmarrkmey bu Sarai bimarneyimeng. 3Wanjh kunu bu Abram ni kore kubolkwarlah Canaan bu mandjewk ten, Sarai ngalu ngalbininjkobeng nuye bikang ngalbu bimarnedurrkmirri ngalbu Egyptbeh, dja biwong Abram kabeneyo. 4Wanjh beneyonginj dja kaluk Hagar yawkani.

Dja bu Hagar narrinj wurdyaw kahkan wanjh kunu biwidnani Sarai ngalbu bimarnewohrnani. 5Wanjh Sarai bimarneyimeng Abram, yimeng, “Ngudda welengname bu ngaleng nganwidnan, ngaye wong ngardduk ngalbu nganmarnedurrkmirri nguneyonginj, dja bolkkime bu ngaleng narrinj wurdyaw kahkan, wanjh ngaye nganwidnan. Ngadjare Yawey kandjadme ngarrku, kayime nangale warrewong, ngaye dja kunubewu ngudda.” 6Wanjh Abram bimarneyimeng Sarai, yimeng, “Yina, ngaleng wanjh nguddah ke bu ngunmarnedurrkmirri, yimarnekurduyimen nawu ngudda yidjare.” Wanjh Sarai binjilngwarrewoni bulkkidj, wanjh kunu Hagar kelerlobmeng bibawong.

7Kaluk nawu angel nuye Yawey bingalkeng Hagar kore kukku manbu njilhmi kore kubolkdarlehni, kaluk manmekbe manbu njilhmi, kaluk darnkih kore manbolh manbu kahre kore kabolkngeyyo Shur. 8Wanjh angel yimeng, “Hagar, ngudda ngalbu yimarnedurrkmirri Sarai, balehbeh yimwam, dja baleh yire?” Ngaleng yimeng, “Ngaye ngakelerlobmeng ngabawong Sarai ngalbu nganmarnewohrnan.” 9Wanjh angel nuye Yawey bimarneyimeng, “Yirrurnde kore ngaleng ngalbu ngunmarnewohrnan dja yiwokmarrkma kore ngaleng ngunmarneyime.”

10Mak angel yimeng, “Ngaye wanjh Yawey. Ngaye ngamirndewernwon nawu ngudda ke nawu yibenkebmakkahme, dja kabirrimirndewernmerren, minj nangale kabenmirnderohrokme.” 11Mak kuhni warridj angel nawu Yawey nuye bimarneyimeng, “Yina, ngudda wanjh bolkkime yihkan wurdyaw, kaluk yiyawmang narangem, yingeykurrmen Ishmael, dja Yawey bekkang ngudda ke kunnjilngwarre.” 12“Kaluk nungka kayimerran bininj nawu yiman donkey nawu kele, nungka yiman kabenwidnan birribuyika, dja birribuyika kabirriwidnan, dja nungka kayidngalhngalke bedberre rowk nawu birridanginj.”

13Wanjh Hagar bingeykurrmeng Yawey bimarnewokdanj, bingeykurrmeng, “Ngudda wanjh God nawu ngarrinan.” Dja ngaleng yimeng, “Ngaye wanjh nganang namekbe nawu ngannan dja minj kanbuyinj.” 14Wanjh kunmekbekenh kunu ngaleng bongeykurrmeng kunngad manbu boyoy, bongeykurrmeng. “Kungad nuye nawu kadjalmimbi munguyh dja nganhnan ngaye.” Kadjalboyo munguyh kumekbe kubulkayh kore Kadesh dja Bered.

15Wanjh Hagar bimarneyawmey Abram beywurd nuye, dja Abram bingeykurrmeng Ishmael. 16Abram wanjh mandjewk nuyeni 86 bu Hagar bimarneyawmey Ishmael.