gup2018

Genesis 17

God Nawu Yawey Yawoyhwokkurrmerrinj Bedberre Abram Dja Nawu Nungka Benkebmawahmeng.

Genesis 17:1-9

1Kaluk bu Abram mandjewk nuyeni yimerranj 99, wanjh Yawey bimarnebukkarrinj dja yimeng, “Ngaye wanjh El-Shaddai. Ngudda kanwokma, dja munguyh yidjalkurduyimen mandjad bu kundjalmak. 2Ngaye ngawokrayekworren kore ngawokkurrmerren dja berrebbun ngudda, dja ngaye ngabenmirndewernwon bulkkidj nawu ngudda yibenkebmawahme.”

3Wanjh Abram mankang kunkeb bolkdoy kurorre, dja God bimarneyimeng, 4“Dja ngayembu, kuhni wanjh ngardduk bu ngawokkurrmerren berrebbun ngudda, wanjh ngudda kaluk yiyimerran Mawah bedberre birribebbehmirndewern nawu birriredbobubuyika. 5Bonj yingeyyoy Abram, dja yidjalngeyyo Abraham, dja ngaye marnbun ngudda bu yiyimerran Mawah bedberre birribebbehmirndewern nawu birriredbo. 6Ngaye marnbun bu birriwern duninjh yibenkebmawahme, kaluk ngaye marnbun yiyimerran birribebbehmirndebubuyika birriredbo, dja kings kabirrimbebmerren kore nguddahbeh nawu yibenkebmawahme. 7Dja mak ngaye ngarayekwon kunwok ngardduk ngawokkurrmerren ba minj kawokyakmen kore ngaye berrebbun ngudda dja nawu yibenkebmawahme rowk bu djalmunguyh munguyh. Ngaye wanjh ngadjalyime God ke dja mak bedman bedberre God, nawu kaluk yibenkebmawahme. 8Kondah kubolkwarlah Canaan kore bolkkime ngudda wakewaken yidjalwodjalwohre, wanjh ngaye kaluk bolkwon kondanjkunu kubolkwarlah rowk, ngudda dja nawu yibenkebmawahme, ngudda ngurridjalbolkkarrme bu munguyh, dja ngaye ngadjalyime God bedberre bedda dorrengh nawu yibenkebmawahme.”

9Wanjh God bimarneyimeng Abraham, “Ngudda wanjh kanwokkarrmen kunwok ngardduk bu ngawokkurrmerrinj berrebbom ngudda, dja nawu yibenkebmawahme bedmanwali ngandiwokkarrme djalmunguyh.”

Bu Yawey Benbengdayhkeng Kabirrilakkayenworrenkenh.

Genesis 17:10-14

10Dja mak God bimarneyimeng Abraham, “Kuhni wanjh ngardduk kunwok bu ngawokkurrmerrinj bu berrebbom ngudda dja nawu yibenkebmawahme, nawu kunwok ngudda kandiwokkarrme. Kaluk narahrangem rowk nawu ngurridjarrkni nanu wanjh ngurridjallakkayenworrimen. 11Ngurriwern ngurrilakkayenworrimen rowk, kuhni wanjh ngurrimulewarren bu ngaye ngawokkurrmerrinj ngudda berrebbom. 12Djalmunguyh nawu rerrererre kabirridangerren narahrangem rowk nawu ngurrini kaluk ngurrbenlakkayenwo rowk, bu kabirriyawdangen kaluk kunkodjke eight bedberre, ngurrbenlakkayenwo rowk, kaluk bedda dorrengh nawu ngundimarnedurrkmirri ngudberre nawu minj ngudberre Mawah, kaluk nawu bedman kabirridangen kore kured ngudberre ngurrini, dja mak bedman nawu ngurrbenkarremulewan ngurrbenwon kunwardde birriwokbubuyika.” 13“Bedda wanjh ngurrbenlakkayenwo rowk nawu ngundimarnedurrkmirri, nawu kabirridangen kore ngurrini dja mak nawu ngurrbenkarremulewan. Kuhni bu ngurrikurduyime wanjh kunwok ngardduk bu ngawokkurrmerrinj bu berrebbom wanjh yiman kawokbimbuyindangen kuburrk ngudberre djalmunguyh. 14Kaluk narangem nawu minj ngurrilakkayenwon wanjh nungka kayimerran yiman minj ngurrimud, dja nungka wanjh bakkeng kunwok ngardduk bu ngawokkurrmerrinj berrebbom.”

God Wokkurrmerrinj Bu Ngalbu Sarai Kabimarneyawmang Abraham.

Genesis 17:15-22

15Dja mak God bimarneyimeng Abraham, yimeng, “Ngalbu ngalbininjkobeng ke Sarai, bonj yingeybun Sarai, dja kaluk kadjalngeyyo Sarah. 16Ngaye kaluk ngamarnekurduyime kunmak dja woybukkih ngaye won beywurd ke, bu ngaleng ngunmarneyawmang. Ngaye ngamarnekurduyime kunmak ba kayimerran Makkah bedberre bininj nawu birribebbehmirndewern birriredbobuyika, dja ngaleng nawu kabenkebmakkahme wanjh kumekbebeh kabirrimbebmerren kings nawu kabindimarnewohrnan bininj nawu birribebbehmirndewern.”

17Wanjh Abraham mankang kunkeb bolkdoy kurorre djekmeng dja nungan baybaywi yimeng, “Yiddok bininj kayawbornan beywurd bu mandjewk nuye one hundred? Dja yiddok Sarah kayawmang wurdyaw bu mandjewk ngalengngarre ninety?” 18Dja Abraham bimarneyimeng God, yimeng, “Bonj, yiddok minj yidjalbawon Ishmael ngardduk beywurd? Kamak bu nungka dorrengh yimarnekurduyime kunmak.”

19Dja God yimeng, “Burrkyak, dja Sarah ngalbininjkobeng ke ngaleng woybukkih ngunmarneyawmang beywurd, kaluk ngudda yingeykurrmen Isaac. Wanjh ngamarnerayekworren nuye kunwok ngardduk dja minj kayakmen, kaluk ngawokkurrmerren ngaberrebbun nungka dja nawu kabenkebmawahme djalmunguyh munguyh. 20Dja wanjh Ishmael nawu, ngaye bekkang bu ngudda kandjawam Ishmaelkah. Yina, woybukkih ngaye kaluk ngamarnekurduyime kunmak, dja ngamarnbun birriwern kabenbornan, dja ngamirndewernwon duninjh nawu kabenkebmawahme. Nungka kaluk Mawah bedberre twelve nawu kabindimarnewohrnan birrimirndebubuyika bininj nawu twelve birriredbo, dja ngaye ngabenmarnbun nungka nuye nawu kabenkebmawahme kabirriyimerran birriredbo nawu birrikuken. 21Dja ngaleng manbu kunwok ngardduk ngarayekwon, kaluk ngawokkurrmerren ngaberrebbun Isaac nawu Sarah kaluk ngunmarneyawmang, bu ngaye ngarrungname bu dird twelve kayakmen.” 22Kuhni rowk God yakwong kore Abraham benewokdi, wanjh bibawong bidbom.

Abraham Benlakkayenwong Nawu Bininj Nuye.

Genesis 17:23-27

23Wanjh kundjalmekbe kunbarnangarra Abraham bikang Ishmael nawu beywurd nuye, dja mak benkang rowk bininj nawu birrimarnedurrkmirri, bedman nawu birridanginj kore kured nuye, dja mak bedman nawu karremulewam bedberre, kunwardde benwong birribuyika, kaluk narahrangem rowk nawu birrini kured nuye, wanjh benlakkayenwong rowk. Kuhni kurduyimeng bu God bimarneyimeng. 24Abraham nungka wanjh mandjewk nuyeni bu birrilakkayenworrinj wanjh 99, 25dja mak bilakkayenwong beywurd nuye nawu Ishmael, dja nungka wanjh thirteen bu mandjewk nuye. 26Kundjalmekbe kunbarnangarra Abraham dja Ishmael nawu nuye beywurd benedjarrklakkayenminj, 27dja mak bininj rowk nawu birrini kured nuye, bedda dorrengh nawu birrimarnedurrkmirri, bedman nawu birridanginj kured nuye dja bedman nawu birriwokbuyika benmarnekarremulewam, bedda rowk birridjarrklakkayenminj Abraham dorrengh.