gup2018

2 Timothy 2

Ngaye Bengdayhke Kore Ngudda Yirrurrkmirrikenh

2 Timothy 2:1-7

1Timothy, ngardduk beywurd, ngudda nawu yibelbmeng Christ Jesus, wanjh yidjalmurrngrayeknin kore nungka nawu ngundjalwernhkongibun bulkkidj duninjh. 2Ngudda kanbekkabekkang bu ngaye ngabenhmarneyolyolmi birriwern bininj. Wanjh bolkkime yinganwali yibenbukkabukka maninjmanu kunwok kunmak kore yikahwi bininj nawu birrimak, ba bu bedmanwali kabirriyingkihmarnburren dja kabindibukkabukkan birribadbuyika bininj. 3Ngudda wanjh yiman kayime nawu namak soldier nuye Christ Jesus, bu kahre kabirriburren nuye. Wanjh kunmekbekenh kunu kunrayek kawernmerren ke. Bonj, ngudda karriraworren ngadberre warridj, dja yuwn bu kunukka yimarrkbaworren. 4Dja yiburrbun nawu soldiers nakka minj kabirrikurduyime kunkilehkilelk yiman kayime birribuyika bininj nawu kabirriyime. Dja nakka kabirridjaldjare kabirrinjilngmarnbun nawu kabimarnewohrnan kore army. 5Dja mak kunbadbuyika ngayolyolme bu nguddakenh. Bu nangale bininj nawu karohrokme kahwinhme kore yiman sports, wanjh nakka kadjalwokmarrkmang mankarre kore ngalengngarre manbu sport. Dja bu burrkyak, wanjh minj kawinhme.

6Dja mak kunbadbuyika bu kuhni karriburrbun. Yiburrbun bininj nawu farmer, bu kawernhdurrkmirri munguyh kore manme kadjordmiwe. Wanjh nungka werrk kamang manme manbu kadjolengmen. 7Mah, wanjh. Kuninjkunu yidjalburrbu kore ngaye marnehmarneyime, dja nawu Kawohrnan Rowk ngunmayalibayhke ba yiburrkburrkbekkan.

Yidjalburrbu Nawu Jesus Christ

2 Timothy 2:8-10

8Yidjalburrbu Jesus Christ. Ngaye ngabenmarneyime birriwern bininj kore kunwok kunmak bu ngabenmarnemulewam. Ngadjalyolyolme Jesus Christ nawu kumdolkkang kore David nuye namud. Kaluk God birrolkkayhweng kore dowengbeh. 9Kunyid marnbuyindanj ngardduk bolkkime bu kunmekbekenh ngabenhmarneyime bininj bu nungkakenh. Ngaye wanjh ngarrukkayindanj nawu wirlmurrng chain yiman kayime bininj nawu wowarre duninjh. Dja ngaleng, manbu kunwok nuye God minj karrukkayindi! 10Dja bonj. Kore kuninjkunukenh wanjh ngaye minj ngamarrkbaworren, dja munguyh ngahdjalkurduyime. Ngaye ngadjare ngahdjalle kore ngahdjaldurrkmirri bedberre bininj nawu God bendjarrngbom. Nungka wanjh kadjare bu kabirribelbmerren kore Christ Jesus, yiman ngaye dorrengh, ba bu kabenngehke, dja mak kabirridjarrkni kore God bu kunmakmak dorrengh nuye munguyh munguyh.

Kuhni Kundjalwoybuk Duninjh Kunwok Kore Christ Jesus Nuye

2 Timothy 2:11-13

11Mahni kunwok makka kunwoybuk duninjh. Dja wanjh kanbekka. Ngad nawu karridjarrkdoweng Jesus Christ dorrengh, wanjh kunukka karridjarrkmimbimen kore nungka. 12Bu minj karrimarrkbaworren wanjh kunukka karridjarrkwohrnan nungka dorrengh yiman king duninjh. Dja bu karriwaralkukwakan nungka, wanjh kunukka nunganwali kanwarnyakmen kadberre. 13Ngad minj munguyh karrikangewoybuk nuye, dja ngaleng nungka minj kankowe. Nungka wanjh munguyh kanmarneyime bu djal kunwoybuk, dja minj mak kamayaliborledme.

Ngudda Yimarnburrimen Bu Yimarnedurrkmirri God Bu Kamak Rowk

2 Timothy 2:14-26

14Wanjh kuninjkunu yibenmarneyolyolmen munguyh nawu yibenbukkabukkan. Dja mak yibenbengdayhkemen kore kunngey nuye God ba bu minj kabirridangwerren kore kunwok manyahwurdkenh bu baleh nuk kahkarremenmenyime. Wanjh kunukka kunwarre dja kabenwarrewon bedberre nawu birribuyika bininj bu kabindibekkan. 15Yidjalwernhrohrokmen munguyh bu yihdurrkmirrikenh kunmak rowk kore God nuye kumirrk, ba kunukka minj yiyeme. Dja nungka ngunburlume kore yibenbukkabukkan bininj mandjad kore kunwok kunwoybukkenh nuye. 16Mak yuwn ngurriraworren bininj nawu kabirriyolyolmerren kunwarrehwarre, dja minj kabirriburrbun God. Wardi kunukka kabirrimarnburren bu minj kabirriwokmarrkmang God. 17Wanjh makka bedberre kunwok yiman kayime kunmok manbu kawarlahmen kore kunkulah, dja nawu kabirribekkan, wardi kabirriyimerran yiman kayime kabirrikangenudmen. Bininj bokenh nawu kabenengeyyo Hymenaeus dja Philetus, bedda wanjh kabeneyolyolme maninjmanu kunwok kunwarre. 18Dja bedda benebawong manbu kunwoybuk mankarre kore kahyo. Dja bedman kabenehdjalyime bu yimankek korroko karrihkarrmi manbu kunburrk kunkerrnge kore Heavenbeh. Bedda kunmekbe kabeneyime wanjh ngokko bindimarnbom yikahwi bininj bu birrikangewarreminj kore birriwoybukwong nawu Christ.

19Kunukka bonj, dja God benmarnekurrmeng nawu bininj nuye kore kadjehdjenyo kanjdji, yiman kayime manwarddebalabala kore kabirrihdi. Wanjh kuhni bimbuyindanj kore mankarre kahyime, “Nawu Kawohrnan Rowk kabenburrbun bininj nawu nungan nuye.” [Numbers 16:5] Dja mak kunbadbuyika kore bimbuyindanj, kahyime, “Birriwarlahkenh bininj bu kabirringeyburlume nawu Kawohrnan Rowk, wanjh nakka birribawo kunwarre dja birriborledkerrimen nuye.”

20Kunbadbuyika ngayolyolme bu kuhnikenh. Kore yiman manrurrkkimuk kunrurrk wanjh kumekbe nawern kahyo nawu yiman kayime plates dja cups mak nabubuyika rowk nawu marnbuyindanj gold dja silver mak kundulkbeh, dja mak delekbeh marnbuyindanj. Yikahwi nawu namakkaykenh dja nakuken, dja mak yikahwi nawu djal yeng, dja minj namak. 21Wanjh kunmekbe kayime, nawu nangale bininj bu kakangebeleworrimen kore kunwarrekenh, wanjh nakka kayimerran yiman gold dja silver, kore kabimarnedurrkmirri bininj nawu kawohrnan nuye bu kunmak dorrengh. Wanjh ngokko karredjingmang bu kakurduyime kore kunmak ngarre.

22Ngudda Timothy, yiman yiyawurrinjni wardi yidjaldjareni bu yikurduyimeninj kunwern kore kunwarre. Wanjh kunukka yiwernhbawo rowk, dja yuwn yiyawoyhkurduyime. Dja yidjalkurduyimen God kayime bu kunmak. Dja mak yiwernhwoybukwo nawu Kawohrnan Rowk. Dja mak yibenmarnedjarenin birribuyika bininj dja mak munguyh yidjalkarrmen kunmodmikenh kore God ngunwon. Wanjh ngurridjarrkkurduyimen nawu birriwern bininj bu kabirringeykayhme nawu Kawohrnan Rowk, bu birrikangewoybuk dorrengh.

23Yuwn bu mak ngurridangwerren birribuyika bininj kore njalehnjalekenh manbu mandjalyahwurdkenh. Wardi kunukka kabirrimarnburren bu kabirribalwidnarren. 24Yuwn mak yibaldjare bu ngurridurren dja ngurridangwerren ngudda dja birribuyika nawu ngurrimarnedurrkmirri nawu Kawohrnan Rowk, dja kawarre! Dja ngaleng yidjalmaknin bedberre. Yibenbukkabukka kore mandjad dja mak yikarrmen kunmodmikenh munguyh. Yibenmadbu bu yeledj yibenmarnekurduyimen. 25-26Bu bininj ngundidangwe wanjh yalyal yibendjalbengdayhke bu mandjad. Yuwn bu yibenyidung bu kunrayek yibenwon. Kaluk God nungan kabenbidyikarrme bu kabirriwarnyakmulewarren dja kabirriborlhme nuye kunwoybuk ba bu kabirriwohburrburren dja kabirrimarnekelerlobme kore nawu namarnde duninjh benbongkarrmi dja benmarnbuni bu birriwokmarrkmangi nuye.