gup2018

1 Peter 3

Ngudda Nawu Nabihbininjkobeng Dja Ngalbihbininjkobeng Wanjh Ngurrinahnarrimen

1 Peter 3:1-7

1-2Ngaye ngadjare marneyime ngudberre ngudda daluhdaluk nawu ngurrbenbebbehkarrme nabihbininjkobeng. Wanjh ngurrbenwokmarrkma nawu nabihbininjkobeng ngudberre. Kaluk yikahwi nawu birrimekbe nabihbininjkobeng minj kabirriwokmarrkmang God nuye kunwok, dja bu ngundinan ngurrikurduyime kunmak duninjh, wanjh kunukka bedmanwali kabirrimarnedjaremulewarren nuye God. Minj ngurrbenbengdayhke djal kunwokwi ngudberre, dja bedda ngundikurdunan wanjh kunmekbekenh kabirriwoybukwon God nuye kunwok. 3Dja yuwn bu ngurrikukmahmaworren yiman bu ngurringabekmarnburren, dja yiman ngurribendedukarren gold, dja mak ngurridjohdjongburren nawu namakmak kunmadj. Kuhni wanjh yiman kunburrkwi kore ngalengman ngarre. 4Dja ngaleng ngurrikangemarnburrimen bulkkidj duninjh kore kukange ngudberre kanjdji baybaywi, dja mak ngurrimodmikenhnin. Kunmekbe kunu wanjh God kadjare, wanjh kunu ngunmakwan.

5Wardi ngurrbenbalburrbu nawu birrimakni daluhdaluk korroko birriyungkihni bu birridjalwoybukwoni God munguyh. Bedda wanjh birridjalkangemarnburreni dja mak bindiwokmarrkmangi nabihbininjkobeng bedberre. Wanjh kunmekbe ngurrbenngunjdjika bu ngurrikurduyimen. 6Ngalbu Sarah wanjh biwokmarrkmangi Abraham nawu nabininjkobeng ngarre, bu bimarneyimi, “Ngudda nawu kanmarnewohrnan.” Wanjh bu bolkkime ngudda ngurrikurduyimen kunmak, dja yuwn mak ngurrikele, ba bu kunukka ngurriyimerran yiman Sarah ngalyayaw ngalengngarre.

7Dja ngudda bininj nawu ngurrbenkarrme ngalbihbininjkobeng, wanjh ngudda ngurridjalkurduyimen kunmak. Ngurrbennjilngmarnbu ngalbihbininjkobeng ngudberre. Mak ngurrbennahna dja bedda minj birrimurrngrayek yiman kayime bininj. Wanjh ngurriburrbu God ngunmimbiwon dja ngunwon ngudberre kunmakmak ngudda nawu nabihbininjkobeng dja mak ngalbu ngalbihbininjkobeng kore ngurriyo. Dja ngaleng ngunedjalyuwn ngalbininjkobeng ke, bu yidjalnahna. Dja bu burrkyak, wanjh God minj ngunwokbekkan bu yihdi yiwarrudj.

Bu Karrimarnburren Kore Kunmakkenh

1 Peter 3:8-12

8Bonj. Wanjh kunwern marneyimeng, dja med, kunbuyika mak ngayime. Kab ngurridjalmayalikudjihnin, dja mak ngurrikongiburrimen. Kab ngurrimarnedjaremerrimen yiman kayime ngurridangerrinj rowk, dja ngaleng, ngurrinahnarrimen. Yuwn ngurribebbehburlumerren ngudmandeleng. 9Mah, dja kandibebbehbekka. Bu nangale bininj ngunmarnekurduyime kunwarre, wanjh yuwn yiyurrmidung bu yimankek yibunkenh. Dja bu nangale ngundangwe, wanjh yuwn bu yiborledme yirrangwe bu ngunebaldangwerren. Dja ngaleng yidjalmarneyimen, “Ngadjare God ngunmarnekurduyime kunmak!” Kuhni God kadjare nawu ngunkayhmeng ba bu nunganwali ngunmarnekurduyime ngudberre kunmak duninjh. 10Kuninjkunu ngudda ngurriburrbun kore kabimbuyindi, dja kayime, “Nawu nangale bininj kadjare kundjalmak kabimarnekurduyimerran nuye, bu kahni kunkuyeng, wanjh yuwn bu kayolyolme kunwarrekenh, dja mak minj kakurren. 11Nungka wanjh kaborledkerren bu kabawon kunwarre rowk, dja wanjh kakurduyime bu djal kunmak. Dja mak djaldjarenin munguyh kore God nuye kunmodmikenh. 12Nawu Kawohrnan Rowk kabennahnan nawu birridjalmak bininj, dja kabenmarnebengyirri kore kabirrihdi yiwarrudj nuye. Dja nangale nawu kadjalkurduyime kunwarre, wanjh nawu Kawohrnan Rowk nunganwali kabibodmekenhwon.” [Psalm 34:12-16]

Baleh Karriyime Bu Kunyid Kambebme Kadberre Ngad Nawu Karriwokmarrkmang God?

1 Peter 3:13-22

13Bu ngudda ngurridjare ngurridjalkurduyimen kunmak munguyh, yiddok birriwern bininj kunukka ngundidung? Burrkyak. 14Dja med, baleh ngurriyime bu ngudda ngurridjalkurduyime kunmak dja yikahwi bininj ngundiwirrihme dja kunyid ngunmarnebebme. Wanjh yuwn bu ngurrikelemen yiman bedda. Bedda wanjh kabirrikengehme yehyeng rowk, dja ngudda burrkyak! 15Ngudda wanjh ngurridjalburrbu Christ nawu Kawohrnan Rowk kore kukange ngudberre. Dja bu nangale ngundjawan kuninjkunukenh bu ngundinan ngurridjalwernhwoybukwon God, wanjh ngurrbenmarnemulewarrimen bedberre. Munguyh ngurridjalyingkihmarnburrimen bedberre bininj bu ngurrbenmarneyolyolmekenh kunwok kunmak. Dja ngaleng, ngurrbenbengdayhke bu djal yelehyeledj dja yuwn ngudmandeleng ngurriburlumerren. 16Dja wardi yikahwi bininj ngundiyolyolme manburudjang, bu ngudda kunmak ngurrikurduyime nuye Christ. Wanjh ngurridjalkurduyimen kunmak duninjh, dja yuwn bu mak ngurrikurduyime kore yimankek ngurriburrbun kunwarre. Wanjh kunukka birrimekbe bininj kabirriyemengalme bu bulkkidj duninjh.

17Bu kunyid kamarnbuyindan ngudberre kore kunwarre ngurrikurduyime, wanjh bonj, kunukka wanjh ngudman ngudberre. Dja bu ngurrikurduyime kunmak duninjh dja ngurridjalngalke kunyid, wanjh kunukka kamak. Kunubewu God nungan ngunbawon bu kunyid kambebme ngudberre. 18Kunmekbe wanjh Christ bimarnekurduyimerranj bu doweng kadberre. Kaluk kunmekbeni bu doweng kundjalkudjihkenh, wanjh nungka djalbularrbom kunwarre kadberre rowk bu djalmunguyh munguyh. Nungka nawu minj kunkudjihkenh kunwarre kurduyimeninj, dja doweng bu ngadkenh karriwarlahkenh bininj nawu karriwokweng God bu kunwernhkah. Nungka kuninjkunu kurduyimeng ba bu kandurndiwe kadberre rowk kore God. Bu nungka Jesus doweng, kukyoy, wanjh nawu Namalngmakkaykenh biyawoyhmimbiwong. 19Dja bu Jesus kunburrk kukyonginj, wanjh malngdarrkiddi dja wam benbengdayhkeyi bedberre bininj nawu birrimalngdarrkiddi kore birridangbalhmiyindi. 20Kaluk birrimekbe bininj nawu birriwarreni nawu kerrngehkenhni birriwokweyi God bu nungka bendjalmadbuni munguyh, bu kunmekbe bolkyimi Noah marnbuhmarnbuni kabbala manbu ngeyyoy ark. Kaluk birridjalmirndekudjini bininj nawu kunbidkukudji dja danjbik birringimeng kore mahni kabbala, wanjh birrimekbeni bininj nawu God benngehkeng bu bomunkeweng kundjurrhkimuk wam ngakkeng kunred yakwong rowk.

21-22Kuhni bu benmarnekurduyimerranj, wanjh yiman kayime bu bolkkime God ngunngehkeng ngudberre bu ngurrikukdjuhmi kukku kore baptism ngudberre. Kaluk manmekbe kukku minj ngunwernhkukbelewoyi kunburrkkenh ngudberre, dja ngaleng bu ngurrikodjdjuhmi wanjh ngurridjawam God bu ngunkangebelewon bulkkidj duninjh kukange ngudberre dja wanjh kunukka ngunmakwan ngudberre. Kuninjkunu God kanmarnekurduyimeng bu Jesus Christ dolkkang kore dowengbeh bu wam kore heaven. Bolkkime wanjh nungka kahni kore kukun nuye God dja kadjalwohrnan rowk bedberre nawu angels, dja mak nawu birrikuken dja nawu birrikihkimuk kore heaven kabirrihni. Bedda wanjh kabirriwokmarrkmang nungka nawu kabenyurrhke rowk.