gup2018

2 Timothy 1

Ngaye Paul Ngabimbom Ngudda Ke Nawu Timothy

2 Timothy 1:1-2

1-2Ngaye Paul ngabimbun nahni djurra ngudda ke Timothy nawu marnedjare bulkkidj duninjh dja ngudda yiman kayime ngardduk beywurd. Yiburrbun ngaye wanjh apostle nuye Christ Jesus nawu nganmunkeweng kore God kadjare ba bu ngaye ngabenmarneyime birriwern bininj bu Christ Jesuskenh nawu kanmalngdarrkidwon kore ngarribelbmerren nuye, yiman God kore nungan wokkurrmerrinj bu kerrngehkenh. Ngaye wanjh ngadjare God nawu Kornkumo, dja mak Christ Jesus nawu kawohrnan rowk kadberre bu kunmak ngundimarneyime kore ngudda dja mak ngundinahnan dja ngundiwon kunmodmikenh.

Ngaye Ngadjare Kangemarnbun Ke

2 Timothy 1:3-7

3Ngaye ngadjalmanjbun God munguyh bu ngahmarnedurrkmirri mandjad, kore djal kunmak ngakurduyime yiman kayime nawu ngandikebmawahmeng. Ngaye munguyh ngadjalburrbun dja ngadjalmanjbun kore ngarri yiwarrudj ngudda ke, kukak dja mak benbekad. 4Ngaye ngaburrbun ngudda yinalkbuni ngardduk bu ngaye bawong, dja ngadjare bulkkidj duninjh bu yawoyhnan ba ngawernhnjilngmakmen duninjh. 5Dja ngaye burrbun ngudda munguyh kore yiwernhwoybukwon God bu minj mak yiwokkurren, yiman kayime ngalkinjbarlen ke ngalbu Lois. Ngaleng werrk wanjh biwoybukwong God, wanjh yerreh ngudda ke ngalbadjan Eunice ngalengmanwali biwoybukwong. Wanjh bolkkime ngudda yidjalwoybukwon warridj. Ngaye ngaburrbun bu woybukkih ngudda kunmekbe yidjalkurduyime. 6Kunmekbekenh ngaye wanjh yawoyhmarneyime bolkkime bu God manmekbe ngunwong manbu kore yihdurrkmirrikenh bu ngaye ngabidkurrmerrinj kore ngudda. Wanjh yiwurlkemen mahni kunak manbu karung kore kanjdji kukange ke. 7Bu kuninjkunu God kanwong kadberre nawu Namalngmakkaykenh ba bu karrikarrme kundulkarre kore nungkabeh dja karrimarnedjaremerren, dja mak bu karrimarnburren karrikurduyime kore kunmak, dja minj mak karriyawoyhkele.

Yuwn Yikele!

2 Timothy 1:8-14

8Mah wanjh, kamak bu ngudda yibenmarneyime bininj kore kunwoybuk, yibenmarneyolyolme kawohrnan rowk kadberre. Yuwn yibalyeme! Dja yuwn bu mak yiyeme bu ngaye ngahdjaldi prison kore nungkakenh. Dja ngaleng ngarrdjarrkkarrmen kunyid kore ngarrdjarrkdurrkmirri kunwok kunmak ngarrbenbengyolyolme. Bu kunmekbe God kanwon kundulkarre nuye ba kuhni ngarrdjarrkkurduyime. 9Dja nungka korroko kanngehkeng dja kankayhmeng bu karrini kunmak duninjh kore nungka. Njalekenh bu nungka kanmarnekurduyimeng? Yiddok kankurdunang bu kunmak karridjalkurduyimeninj? Burrkyak. Minj karrimarnbuyinj bu kanmarnekurduyimeng. Kuninjkunu nungka kurduyimeng kore nungan djareminj. Bonj. Wanjh kanwernhmarnedjareminj bulkkidj kadberre. Bu kunkareni duninjh, mak kuninjkunu kurorre yerreh wanjh marnbuyindanj bu kerrngehkenh kandjalmarnedjareni. Kumekbehkenh kanwong kadberre kore Christ Jesus. 10Wanjh bolkkime ngad karriburrbun bu karrinan Christ Jesus kumwam, nawu kanngehkeng kadberre. Nungka wanjh bularrbom kundowikenh kadberre. Bu karribekkan kunwok nuye kunmak, wanjh karriwohburrbun nungka kanmarnbun kadberre karridarrkid munguyh munguyh dja minj karriyawoyhmalngdowen.

11God kumekbehkenh kunu nganwong mahni bu ngahdurrkmirri ba ngabenmarneyime birriwern bininj mahni kunwok kunmak ngamulewan. Wanjh kunmekbekenh ngaye ngayimerranj apostle, dja mak kore ngabenbukkabukkan bininj. 12Dja kunmekbekenh kunu manbu kunyid djalmarnbuyindanj ngardduk bolkkime bu kunkimuk. Dja bonj, ngaye minj ngabalyeme. Dja ngaburrbun nungka nawu ngadjalwoybukwong. Ngaye ngaburrbun nungka nawernhdulkarrekimuk duninjh dja nungka kanahnan ngaye ngardduk kore kadjalle kaluk yerrekah kore kunbarnangarra nuye bu kamdurndeng. 13Bu kuninjkunu wanjh ngudda yiwernhkarrmen mahni kunmayali kunmak kore ngaye bukkabukkani. Ngudda nguneraworrinj Christ Jesus dja nungka ngunmarnbun yiwernhwoybukwon, dja yibenmarnedjarenin bininj nuye. 14Nawu Namalngmakkaykenh wanjh nakka karridjarrkdi kore kukange. Bu nungka ngunbidyikarrme, wanjh yiwernhnahna mahni manmakkaykenh kore ngunwong.

Birribadbuyika Bininj Ngabenyolyolme Wurd

2 Timothy 1:15-18

15Ngudda korroko kanwobekkang bu kuninjkunukenh ngaye ngahni kondah kore kubolkkimuk Asia. Kunmekbe wanjh nahni bininj rowk nawu kondahbeh, wanjh ngandidjalbawong, minj ngandibidyikarrmeninj. Benemekbe warridj bininj bokenh nawu kabenengeyyo Phygelus dja mak nawu Hermogenes. 16Dja nabadbuyika bininj nawu kangeyyo Onesiphorus, wanjh nakka namak. Wanjh ngaye ngadjare nawu Kawohrnan kabimarneyime dja kabinahnan nahni bininj dja nawu nuye birrimud. Nungka minj yemengalmeng bu kumwam kore ngaye ngahdukkayindi nawu wirlmurrng chains. Nungka kumdjalley munguyh bu nganbidyikarrmi kunwernhkah. 17Kaluk bu nungka kumwam kore Rome wanjh nganhdjalyawani ngaye kaluk werrkwerrk nganngalkeng. 18Ngaye ngadjare nawu Kawohrnan Rowk bu kabidjalnahnan bu kunmak kabimarnekurduyime ba minj kabidjadme bu kunmekbe kunbarnangarra bu kamdurndeng kandjadmekenh bininj rowk. Dja mak ngudda yiburrbun bu nungka Onesiphorus durrkmirranginj kunrayek kondanjkunu kunredkimuk Ephesus.