gup2018

Genesis 48

Bu Jacob Benbenemarneyimeng Kunmak Kunwok Nawu Joseph Nuye Bebeywurd.

Genesis 48:1-22

1Kaluk rerrikah wanjh bininj bimarneyimeng Joseph, yimeng, “Kornkumo ke wanjh kahdowen.” Wanjh kunu Joseph benbenekang bebeywurd nuye Manasseh dja Ephraim birridjarrkwam. 2Wanjh bu bininj bimarneyimeng Jacob, yimeng, “Beywurd ke nawu Joseph wanjh ngunmarnebebmeng”, wanjh Israel kumngudjrayekworrinj kumdolkkang kumhni kore balabbala.

3Jacob bimarneyimeng Joseph, yimeng, “El Shaddai nganmarnebukkarrinj kore kunred Luz kore kubolkwarlah Canaan, dja kumekbe nungka nganmarneyimeng kunmak kunwok, 4dja nganmarneyimeng, ‘Ngaye marnbun ngudda bu yibenbornan birriwern wurdwurd, dja nawu yibenkebmawahmen wanjh kabirrimirndewernmen, dja mak kabirribebbehmirndeyimerran birribebbehmirndekihkimuk, dja ngaye ngabenbolkwon kumekbe kunred kore bolkkime yihdi ba bu kabirribolkkarrme djalmunguyh.’”

5Kunmekbe yimeng Jacob biwokmulewam God, dja kuhni mak nungka bimarneyimeng Joseph, yimeng, “Bonj, dja kuhni yina kayime, bebeywurd ke bokenh nawu ngundimarnedanginj kondah kore Egypt bu ngaye minj ngambangmerawinj ke, bedda wanjh kabeneyimerran yiman ngardduk rerrih bebeywurd. Ephraim dja Manasseh bedda wanjh kabeneyimerran ngardduk yiman Reuben dja Simeon ngardduk. 6Bu yimankek wurdwurd birribuyika ngundimarnedangen yerrekah, bedda wanjh ngudda ke, dja Ephraim dja Manasseh kabenembolkweykan kabindimbolkwon kumekbebeh. 7Kunmekbe ngakurduyime Rachelkah bu doweng. Bu ngaye ngarrurndengi Paddanbeh, wanjh ngakangewarreni bu Rachel doweng kore kubolkwarlah Canaan bu karribalhrey, darnkih karribebmeninj Ephrath. Wanjh ngaye kumekbe ngakukdudji darnkih kore manbolh manbu kare Ephrath.” (Kumekbe kunred wanjh kabolkngeyyo warridj Bethlehem.)

8Bu Israel benbenenang Joseph nuye bebeywurd wanjh nungka bidjawam, yimeng, “Benengale beddanu?” 9Joseph bimarneyimeng kornkumo, “Bedda wanjh bebeywurd ngardduk nawu God nganwong kondah kore Egypt.” Wanjh Israel yimeng, “Ngadjare yibenbenemka kore ngaye ba ngaye ngabenbenemarneyime kunmak kunwok berrewoneng.” 10Dja Israel nungka wanjh wernhmimbulerranj dja kohbanjminj, nungka minj njale wernhnayi. Wanjh kunu Joseph bebeywurd nuye benbenemkang darnkih, dja kornkumo nuye benbenebunjhmey benbenewanjbimey. 11Israel bimarneyimeng Joseph, yimeng. “Ngaye ngayimeng bu minj ngudda yawoyhkebnayi, dja God nungan kurduyimeng ngardduk ngabenbenenan wurdwurd ke warridj.”

12Wanjh Joseph benbenekoluyhweng kore Israel beneni kubard nuye, dja nungka Joseph boddanj kanjdji rorrehrorrenani. 13Wanjh Joseph benbenekang, Ephraim bikang kubidkun nuye bikurrmeng kore Israel nuye kudjakku, dja Manasseh Joseph bikang kubiddjakku nuye bikurrmeng kore Israel nuye kukun, wanjh kumekbe benbenekang darnkih kore Israel ni. 14Dja nungka nawu Israel bidkurrmerrinj kunbidkun nuye kore Ephraim nuye kukodj, madjamku nungka Ephraim nawalawalak, dja berlyurrhkerrinj bidkurrmerrinj kunbiddjakku nuye kore Manasseh nuye kukodj, madjamku Manasseh nungka wanjh nadjdjaman.

15Wanjh nungka Israel bimarneyimeng Joseph kunmak kunwok, yimeng, “Ngadjare God nawu Mawah ngardduk nawu Abraham dja Ngabbard Isaac benemarnedurrkmirri, God nawu ngandjalnahnani nganmikani bu ngayahwurdni dja munguyh ngandjalnahnani, dja mak bolkkime ngannahnan. 16Nungka angel nawu nganbebkeyi bu baleh yarrkka kunwarre nganmarnebebmi. Ngadjare nungka kabenbenemarnekurduyime kunmak nanih nawu yawurrinj bokenh. Ngadjare kunngey ngardduk dja kunngey berrewoneng Ngabbard Isaac, dja ngardduk Mawah nawu Abraham kandingeykerrngehme ngadberre, kunmekbe kabaldjalyimerran munguyh munguyh. Dja ngadjare nawu kabindikebmawahme kabirrimirndewernmen kore kurorre.”

17Bu Joseph nang kornkumo nuye bidkurrmerrinj kunbidkun nuye kore Ephraim nuye kukodj, wanjh nungka Joseph minj djareniwirrinj. Wanjh kunu nungka bibidkarrmeng kornkumo nuye kunbid, bibidwayhkemeninj kore Ephraim nuye kukodjbeh, bibidkurrmeninj kore Manasseh nuye kukodj. 18Joseph bimarneyimeng kornkumo, yimeng, “Kuwid Ngabba, nanih wanjh nadjdjaman, yibidkurrmerrimen kunbidkun ke kukodj nuye.”

19Dja kornkumo nuye birrahmeng yimeng, “Ngaburrbun Korlonj, ngaburrbun. Nungka warridj Manasseh wanjh kabenkebmawahme namirndewern bininj, dja warridj kabirrimirndekukenmen. Dja nawu nawalawalak nuye kabiyurrhke, dja nawu kabenkebmawahme wanjh kabirriwernhmirndeyimerran birribebbehmirndewern nawu birriredbo.”

20Kunmekbe kunbarnangarra nungka Israel benbenemarneyimeng kunmak kunwok, yimeng, “Bininj nawu Israel benkebmawahmeng kaluk bingeybun ngorrewoneng bu bedda kabindimarneyime bininj kunmak kunwok, kaluk kabirriyime, ‘Ngarridjare God ngunmarnbun ngurriyimerran yiman Ephraim dja Manasseh.’” Bu kuhni yimeng nawu Israel nungka birrokmiweng Ephraim, dja Manasseh bikurrmeng rerre.

21Wanjh Israel bimarneyimeng Joseph, yimeng, “Kanbekka, ngaye ngokko darnkih ngarrowen, dja God ngurridjarrkre munguyh dja ngunkan ngudberre ngurridurndeng kore kunred bedberre nawu mawahmawah ngudberre. 22Dja ngudda nawu yibenmarnewohrnan nawu ngurridanginj, ngaye kaluk bolkwon kore kawohdulum kunred Shechem kore ngaye ngabenbolkyimey bininj nawu Amor benkebmawahmeng bu mandjawak dja bunarra ngardduk ngabenbuni.”