gup2018

1 Corinthians 6

Paul benmarneyimeng, “Yuwn bu ngurridangwerren kore court.”

1 Corinthians 6:1-8

1Ngaye mak ngokko ngabekkang kunbadbuyika kunwarre kore ngurrikurduyime. Yikahwi ngudda ngurridangwerrinj dja ngurrikurrmerrinj kore court. Dja kawarre. Yuwn bu ngurrikurrmerren kore court. Bininj nawu ngundjadme kunmekbe, nakka minj kabirriwoybukwon Jesus. Ngudda ngaleng ngurrikurrmerrimen kore kumirrk bedberre birribuyika bininj nawu God nuye ba bu ngundidjadme ngudberre. 2Ngudda nawu God nuye bininj, kaluk yerrekah ngudda ngurrbendjadme birriwarlahkenh bininj nawu kondanjkunu kurorrebeh. Minj ngudda ngurriburrbuyi bu kuninjkunukenh. Kuhni bu kundjalwernhkimuk ngurriyime bu ngurrbendjadme birriwern bininj. Wanjh kunu kamak bu ngurridjadmerren kore ngurridangwerrenkenh. Kunukka wanjh kundjalwohyahwurd! 3Yiddok minj ngurriburrbun bu angels warridj karrbendjadme? Dja wanjh kamak bu karridjadmerren kore kondah kurorrekenh.

4-5Dja njalekah ngudda ngurridjaldjare ngundidjadme bininj nawu minj yiwarrudj bedberre kore ngurridangwerren bu kunyahwurdkenh? Bonj, wanjh ngurrbenkurrmen yikahwi ngudberre bininj bu ngundidjadme. Kaluk bininj nawu minj birrikuken kore ngudda, wanjh kamak bedda kabirridjadme ngudberre.

Ngudda wanjh ngurriyemengalmimen kore marnehmarneyime ngudberre! Kandibekka. Bu benebokenh bininj ngudberre nawu kabenemunkekadjung Jesus kabenebebbehdangwerren, wanjh bedda benedjawa nabuyika namak bininj nawu kabimunkekadjung Jesus ba bu nungka kabenbenedjadme berrewoneng. 6Dja burrkyak. Kunukka minj ngurrikurduyime. Dja ngudda kunu ngurrire kore court ba bu bininj nawu minj kabirrimunkekadjung Jesus, wanjh kunu bedda ngundidjadme. Dja wanjh kuhni kundjalwarre duninjh!

7Kandibekkabekka. Yuwn bu ngurrimunkewerren bu ngurrihre kore court. Bu kunmekbe ngurrikurduyime wanjh kunukka yiman kayime ngokko ngurriyingkihwarreworrinj. Bonj, bu nabuyika bininj nawu kabimunkekadjung Jesus ngunkowe, dja nuk ngunwarrewon, wanjh yidjalbawo, dja yuwn bu yikan kore court, wardi yimarnebengmidjda. 8Dja ngudda kundjalbuyika ngurrikurduyime, ngudda nawu bininj ngurrimunkekadjung Jesus. Njalekenh ngudda kunwarre ngurridjalmarnekurduyimerren, dja mak ngurriwarreworren munguyh? Dja njalekenh, ngudda wanjh ngurridangerrinj?

Paul benmarneyimeng, “God nuye Namalngmakkaykenh ngunkangedjirridjbom.”

1 Corinthians 6:9-11

9-10Yiddok minj ngurriwernhburrbun, bininj nawu munguyh kunwarre kabirridjalkurduyime, wanjh minj bedda kabirringimen kore God kabenmarnewohrnan nawu bininj nuye? Yuwn bu ngurrbenbekkan birribuyika bininj nawu ngundihkowe kuninjkunukenh. Bininj dja daluk nawu kabirridjalwohdjirdmadjirdmarren minj kabirringime kore God kabenmarnewohrnan nawu bininj nuye. Dja mak bininj nawu kabirrimarneboddan nawu idols bedberre, dja mak nawu bininj dja daluk kabenebidyikadjurren nawu minj nuye nabininjkobeng dja ngalbininjkobeng, wanjh bedda rowk minj kabirringime kore God kawohrnan kore nuye bininj. Warridj bininj nawu kabirriweykarren ba bu daluk kabindibayahme kore kabeneyokenh, minj bedda kabirringime. Dja mak nawu binihbininj kabirrimarren bedman bininjdeleng, dja mak bininj nawu birridedjdjolkwern, dja mak nawu kabirrimanjngun yehyeng rowk, dja mak bininj nawu kabirriworromkan munguyh, dja mak bininj nawu kabindimarnekowe birribuyika, dja bininj nawu kabindikowe birribuyika ba bu kabindimarnedjirdmang kunwardde. Birrimekbe bininj rowk nawu kuhni kabirrikurduyime, wanjh minj kabirringime kore God kabenmarnewohrnan nawu bininj nuye.

11Dja ngudda yikahwi ngudberre wanjh kunmekbe kunwarre ngurrikurduyimi. Dja bonj, bolkkime burrkyak! God ngunkukdjirridjbom ngudberre dja ngunmarnbom ngudberre yiman nungan nuyekih bininj, ba bu ngurrikurduyime kore nungka kadjare. Dja mak ngunmakwam ngudberre, bu yimeng ngudda minj mak ngurriyawoyhwarre. Kuhni God ngunmarnekurduyimeng rowk ngudberre kore kunngey nuye Jesus Christ nawu Kawohrnan Rowk, bu bimmunkeweng nuye Namalngmakkaykenh bu ngunmarneni ngudberre.

Paul benmarneyimeng, “Ngudda ngudberre kunburrk, wanjh makka God nuye.”

1 Corinthians 6:12-20

12Ngaye ngaburrbun yikahwi ngudda ngurriyime, “Ngaye God nuye bininj, wanjh kunukka ngadjalkurduyime kunwern kore ngadjare.” Dja med, bu ngudda yimankek ngurrikurduyime kunwarre, wanjh kunukka ngurridjalwarreworren. Yoh, bu ngudda ngurriyime, “Ngaye wanjh nuye God, wanjh kunukka ngadjalkurduyime kunwern kore ngadjare.” Wanjh ngurriyimerrimen, “Nganahnarrimen, ba bu minj njale mak nganyawoyhbongkarrme ngaye.” 13Kunbadbuyika mak yikahwi bininj ngudda ngurriyime, “Manbu manme makka wanjh mannjam ngardduk ngalengngarre. Dja manu mannjam ngardduk, makka wanjh manmekenh ngarre.” Kunukka yoh, kamak, dja marneyime ngudberre kaluk God kabularrbun rowk manme dja mak mannjam bu yerrekah. Bu kuhni ngudda ngurriburrkyolyolmerren wanjh kunubewu ngudmandeleng ngurrihmarneyimerren, “Wanjh kunekke karohrok manbu kunburrkkenh ngardduk, wanjh nganedjaldjirdmarren bininj dja daluk.” Bu kuhni wanjh kunwarre ngurriyime. Manbu kunburrk ngudberre God ngunwong bu ngurriwokmarrkmang nuye, wanjh yuwn bu ngurriwohdjirdmadjirdmarren. Dja nawu Kawohrnan Rowk nungka wanjh ngunmarnewohrnan manbu kore kunburrk ngudberre.

14Ngurriburrbu bu God birrolkkayhweng nawu Kawohrnan Rowk kore kundowibeh, kundulkarre dorrengh nuye. Kaluk ngadmanwali kandolkkayhwe kadberre kunburrk dorrengh kore kundowibeh. 15Yiddok minj ngudda ngurriburrbun manbu kunburrk ngudberre makka wanjh ngurrikukbelbmerrinj nawu nungan Christ? Ngudda ngudberre kunburrk, wanjh kabirriraworren dja birriyimerranj yiman Christ nuye kunburrk. Wanjh bu ngudda daluk nguneyuwirrinj ngalbu ngalwarre duninjh, wanjh kunukka yiman kayime yimarnbuyi kabenekukbelbmerren Christ dorrengh! Kunukka kundjalwarre duninjh. 16Wardi minj ngudda ngurriburrbun, bu ngudda ngunehyo ngalbu daluk ngalwarre duninjh, wanjh kunukka yiman nguneburrkkukkudjihmen. Wanjh kunmekbekenh kunu bimbuyindanj, dja yimeng, “Bu bininj dja daluk kabenemarren, wanjh kunukka kabeneburrkkudjihmen.” [Genesis 2:24] 17Dja bu nangale bininj kabenebelbmerren nawu Kawohrnan Rowk wanjh kunukka kabenedjalmalngkudjihmen.

18Bonj wanjh, ngurriborledmen dja ngurribawo munguyh kunwarre kore ngurridjirdmarrenkenh. Dja bininj nawu kabirriwohdjirdmarren, wanjh yiman kunu kayime kunburrk bedberre kabirrikukwarreworren. Bininj bu kunbubuyika kunwarre kabirriyime, wanjh kunukka minj kunburrkkenh bedberre, dja ngaleng kore kabirridjirdmarrenkenh, wanjh kunukka kabirrikukwarreworren.

19Yiddok minj ngudda ngurriburrbun manbu kunburrk ngudberre nakka yiman kayime kunrurrk manbu Temple? God ngunwong ngudberre nawu Namalngmakkaykenh ba bu kahyo kore kukange ngudberre. Wanjh ngudda kunu minj ngudmandeleng ngudberre dja ngudda God nuyekih bininj! 20Nungka ngunmarnekarremulewam bu ngunbebkengkenh. Ngudda wanjh ngurridjalkurduyimen djal kunmak kore kunburrk ngudberre dorrengh ba bu bininj ngurrbenmarnbun dja wanjh kabirriburlume God.