gup2018

Luke 11

Jesus Benbukkani Bininj Nuye Bu Yiwarrudj Kabirridi

Luke 11:1-13

(Matthew 6:9-15; 7:7-11)

1Kaluk bu Jesus ni kore kubolkkudji, dingihdi yiwarrudj. Wanjh bu yakwong, kaluk nakudji nawu bininj nuye nawu benhbukkabukkani wanjh bimarneyimeng, “Ngudda nawu Yiwohrnan ngadberre, baleh ngarriyime bu ngarridi yiwarrudj, kanbukkabukka ngadberre yiman John benbukkabukkani yiwarrudj nawu bininj nuye.” 2Wanjh Jesus benmarneyimeng, “Bu ngurridi yiwarrudj wanjh ngurriyimen, ‘Ngabba, kab ngarriwarlahkenh rowk nawu ngundihngeybekkan, ngundimarnekelenin dja yuwn ngundihngeyborrkbun. Kab ngudda ke bu Yiwohrnan rowk kubolkwarlahkenh rowk kamarnbuyindan, kumray. 3Kab bu kunbarnangarrabubuyika, ngudda kanwo ngadberre manme bu kunmekbe kunbarnangarrakenh. 4Kab ngudda yibularrbu kunwarre ngadberre nawu ngarrihyimi. Dja ngadkunu ngarrihbularrbun kunwarre bedberre birribuyika bininj nawu kandihmarneyime. Dja yuwn kankan ngadberre kore Namarnde kandjurrkkan ngadberre.’”

5Dja Jesus benmarneyimeng, “Yimankek bu nakudji nawu ngurrihmirnderri kabikarrme nawu benedabbolk, kaluk bu kabimarnebebme kumununburrk kabimarneyime, ‘Ngarrdabbolk, kanwo manlod danjbik buriddi, dja ngaye kaluk won ngudda. 6Dja nakudji nabuyika nawu nganedabbolk kumdolkkang kubolkbuyikabeh djalwohbebmeng wanjh kare, dja minj njale ngakarrme ba ngawon.’” 7Dja Jesus bendjawam, “Dja yiddok namekbe nawu kahni kururrk wanjh kabiwokmang nawu kabiloddjanwohme bu kayime, ‘Aba! Yuwn kanlorrke, dja ngokko ngarridangbalhmiyindi, dja wurdwurd ngardduk dja ngaye ngarrihdjarrkyo, wanjh kakarrewarre, minj ngarrolkkan mak won.’?” 8Wanjh Jesus yimeng, “Ngayime ngudberre, madjamku namekbe minj karrolkkan kabiwon bu nungka benedabbolk, dja bu kebbabi kabihdjawan munguyh, wanjh kunmekbekenh kunu nungka karrolkkan kabiwon rowk nawu kadjare.

9Dja ngayime ngudberre, ngurridjawa dja ngunwon ngudberre, ngurriyawa dja ngurringalke, ngurridongohdo dja karrangmarrhmire ngudberre. 10Dja birriwern rowk nawu kabirridjawan wanjh kabirrimang, dja nawu kabirriyawan wanjh kabirringalke, dja nawu kabirridongohdong wanjh kabenmarnedangmarrhmire.

11Dja ngudda nawu ngurrikokornkumo, kaluk bu beywurd ngundjawan djenj, wanjh minj yiwon nabang nayin, 12dja bu ngundjawan wirlarrk, wanjh minj yiwon marla. 13Dja wanjh ngudda nawu ngurriwarre bininj, bu ngurriburrbun ngurrbenwon wurdwurd ngudberre namakmak, wanjh nawu Kornkumo nawu kaddum kahni heaven, nungka wanjh kawernhburrbun kabenwon Namalngmakkaykenh bedberre nawu kabirridjawan.”

Jesus Benbebkeng Namarnde Nawern

Luke 11:14-23

(Matthew 12:22-30; Mark 3:20-27)

14Kaluk rerrikah bu Jesus bibebkeyi namarnde nawu bimarnbuni bininj wokyakni. Dja bu namekbe namarnde bebmeng bibawong bininj, wanjh nahni bininj dedjingmey wokdi. Dja nawu birrimirndewern bininj birrimayahmeng. 15Kaluk yikahwi birriyimeng, “Bu nungka kabenhbebke nawu namarnde wanjh Beelzebul kabirrulkarrewon, nawu nungan Beelzebul kabenmarnewohrnan nawu namarndemarnde.” 16Dja mak birribuyika bininj birridjurrkkang birridjareni nungka benmarnekurduyimeninj kunbuyika heavenbeh bu benbukkayi ba mulewarrimeninj bu nungka Christ nawu God benberrebbom.

17Dja nungka Jesus burrbuni bu bedda baleh bedman birrihburrbuni kanjdjiwi, wanjh kunu nungka benmarneyimeng, “Bu bininj nawu kabirrihni kubolkwarlah bedberre kabirridurren dja yiman kabirriyarlarrmerren, wanjh kunu kawarremen king bedberre dja nuye kunbolk. Dja karohrok kore bininj nawu kabirrihni kunredkudji kabirriyidnarren dja wanjh kabirriyarlarrmerren, wanjh bonj, bedberre namud kayakayakmen rowk. 18Mah, wanjh djawan bu nawu Satan nuye namarndemarnde kore nungka kabenmarnewohrnan yiman rerrih kabirriyarlarrmerren, wanjh baleh kayime bu nungka yimankek kabenmarnewohrnan munguyh? Kuhni ngayime ngudberre bu ngudda ngurriyimeng, ngaye ngabenbebke namarnde bu nungka Beelzebul nganhdulkarrewon. 19Dja kunbuyika djawan, bu kuhni yimankek ngabenbebke namarnde bu nungka Beelzebul nganhdulkarrewon, dja nangale kabenhdulkarrewon nawu ngudda ngudberre bininj nawu kabindihbebke namarnde? Kunmekbekenh kunu wanjh bedda ngundidjadme ngudberre. 20Dja bu ngaye God nuye kunbid ngandulkarrewon ba ngabenbebke namarnde, wanjh kunu ngurriburrbun bu ngunmarnebebmeng ngudberre kore God Kawohrnan rowk.

21Wanjh bu bininj nawu ngudjmak nawu kakarrme yehyeng kabenbunkenh dja kabenngurdkekenh, bu nungka karurrknahnan nungan nuye kunrurrk, wanjh yehyeng rowk nawu nuye wanjh kamak rowk, minj nangale kadjirdmang. 22Dja kaluk bu nakudji nawu nawernhngudjmak kabimarnebebme, wanjh kabibun kabiyurrhke, nungka kakarrme. Wanjh kabikukyerrkke nawu yiman wirlmurrng nungka kukbarrkbuyindi, nawu nungka burrbuni yimankek kamakni, dja mak yehyeng nawu nungka mangihmangi bu benbuni birribuyika, wanjh namekbe nawu nawernhngudjmak kabiyimang rowk kabenwon nungka nuye bininj.” 23Mak Jesus yimeng, “Dja bininj nawu minj nganbidyikarrme bu ngahdurrkmirri, namekbe wanjh yiman rerrih nganyiwirrihme. Dja nawu minj nganedjarrkmirndemornname ngardduk, namekbe wanjh kabenyarlarrke.”

Jesus Benbengdayhkeng Bu Wardi Namalngwarre Nawern Kabirrimdurndeng

Luke 11:24-28

(Matthew 12:43-45)

24Dja mak Jesus yimeng, “Bu namalngwarre kabebme kabibawon bininj, wanjh kahdjalle kore kukkuyak kabolkyawan kangudjngehmekenh, wanjh bu minj kabolkngalke, nungan kamarneyimerren, ‘Ngaye ngarrurndeng kore bininj nawu yiman kunred ngardduk nawu ngambebmengbeh.’ 25Dja bu kamre kabinan namekbe bininj yiman nawu kunrurrk, bu birribolkbirrhmeng birribolkmarnbom rerrih, 26wanjh nungka kare kabenkimang seven nawu namalngwarrewarre nawu birriwernhwarre duninjh, dja kabirridjarrkngimen, kumekbe kabirrihni, wanjh kunu kunwernhwarre duninjh kabimarneyimerran namekbe bininj bu yerreyerre, dja bu kerrngehkenh wanjh walakkihni.”

27Bu kuhni yimi Jesus, kaluk ngalkudji daluk kore kumekbe kumirnde wanjh kayhmeng bimarneyimeng, “Ngalnjilngmak ngalbu ngunmerlemkenhkani dja mak ngundjikkawoni.” 28Dja nungka Jesus biwokmey yimeng, “Kunu bonj, dja kabirriwernhnjilngmak nawu kabirribekkan God nuye kunwok dja kabirriwokmarrkmang.”

Bininj Nawu Birridjareni Birrikurdunayi Jesus Kundulkarre Nuye Dorrengh

Luke 11:29-32

(Matthew 12:38-42; Mark 8:12)

29Wanjh bu bininj birrimirndewernmerreni, Jesus dedjdjingmey yimeng, “Bininj nawu bolkkime kabirrimimbi wanjh kunwarre kabirridjalburrbun. Kaluk kabirridjare kunbuyika God kakurduyime bu kabenbukkan kabenmarnemulewan bu ngaye Christ nawu God benberrebbom. Dja bonj! Minj njale God kabenbukkan kabenmarnemulewan bedberre. Kabendjalbukkan nawu yiman Jonah benbukkang birribuyika bininj bu korroko. 30Ngurriburrbun bu njale God bimarnekurduyimeng Jonah, ba bu benbukkang benmarnemulewam bininj nawu Ninevah birrihni, wanjh yiman kunmekbe rerrih kaluk ngaye nawu Bininj Duninjh, God wanjh nganmarnekurduyime ngaye ba bu kabenbukkan kabenmarnemulewan nawu bolkkime kabirrimimbi. 31Dja kunbuyika mak ngaye marneyime. Daluk ngalbu queen wohrnani kore walem, kaluk ngaleng warridj kambebme bu God ngundjadme bininj rowk, dja yiman ngaleng kabenwarrewan nawu bolkkime kabirrimimbi, bu ngaleng korroko kumwam kumdolkkang djarrehbeh dja bimayalibekkang nawu Solomon. Dja ngayime ngudberre, bolkkime ngaye ngahdi dja ngayurrhke nawu Solomon.

32Dja bininj mak nawu Ninevah birrihni, bedda warridj kabirribebme bu God ngundjadme bininj rowk, dja yiman kabenwarrwan nawu bolkkime kabirrimimbi. Kaluk bedda wanjh birribekkang Jonah benmarneyolyolmeng, wanjh birriwohbawong kunwarre bedberre dja birriborledmeng kore God. Dja ngayime ngudberre, bolkkime ngaye ngahdi dja ngayurrhke nawu Jonah.”

Jesus Benmarneyimeng Bu Yiman Kayime Kabirrikukwolkayindi

Luke 11:33-36

(Matthew 5:15; 6:22-23)

33Dja mak Jesus yimeng, “Minj nangale nawu kawurlhke lamp kaluk kawolkkan, minj mak kabarrkbun djabbirlana. Burrkyak. Bininj nawu kawurlhke lamp wanjh kabarnname kaddum, ba bininj nawu kabirringimerren wanjh kabenmarnebolkwolkan. 34Nawu kunmim ngudberre wanjh yiman lamp rerrih ngunkukwolkan baybaywi, dja bu yimimmak, wanjh yikukwolkayindi rowk, dja bu yimimwarre, wanjh yiman kunburrk ke kakakdi rowk. 35Wanjh wardi yinahnarrimen, marndi nawu yimankek ngunkukwolkayi wanjh yiman kunkak rerrih. 36Dja bu yikukwolkayindi rowk dja minj baleh ngudda yiman yiwohkukkakdi, wanjh kunu yikukwolkayindi rowk yiman rerrih bu lamp kahrung ngunmarnebolkwolkan.”

Jesus Benhbengdungi Pharisees Dja Mak Nawu Mankarre Bindibukkabukkani

Luke 11:37-54

(Matthew 23:1-36; Mark 12:38-40; Luke 20:45-47)

37Bu Jesus yakwong bu wokdihwokdi bedberre, nakudji Pharisee wanjh bikimey kabenedjarrkngun. Wanjh Jesus ngimeng kururrk, yerrkang, neyhneykendi kangunkenh. 38Wanjh namekbe nawu Pharisee mayahmeng bu binang Jesus minj biddjirridjburrimeninj werrk bu mankarre yoy bedberre. 39Dja Jesus nawu Kawohrnan bimarneyimeng, “Ngudda nawu Pharisees ngudda ngurringalngbelewon kuberrkkah ngarre banikkin dja mak djabbirlana, dja nguddambu bu kanjdji kukange ngudberre wanjh ngurrikangebarlmiyindi bu ngurridjaldjarewernworren dja mak bu kunwarre ngurridjalkadjung. 40Ngudda ngurrimayaliyak! Kab God nawu marnbom kuberrkkah, yiddok minj nungka marnbuyi kururrkkah warridj? 41Dja ngurrbenkongibu nawu birrimarladj, ngurrbenwon kunkange dorrengh ngudberre, wanjh kunu marneyime ngudberre, yehyeng rowk wanjh kabelemen ngudberre, yiman bu mankarre kahyo.”

42Mak Jesus yimeng, “Ngudda nawu Pharisees, kunrayek duninjh kambebme ngudberre kore ngurrikurduyime! Bu ngudda ngurrikarrme manbu manyahwuyahwurd duninjh manbu yiman kunworr manbu kangeyyo mint, dja mak manbu rue, dja mak herb mankukbubuyika rowk manbu kamanjmarnbun manme. Bu yiman ten ngurrikarrme wanjh mankudji ngurriwon God. Kamak. Dja med, ngaleng minj kunmak ngurrbenmarneyime birribuyika bininj, dja minj mak ngurrimarnedjare God! Kuhni ngurrikurduyimeninj, ngurrbenmarneyimeninj birribuyika kunmak dja ngurridjareniwirrinj God, dja minj mak ngurribawoyi nawu ngokko ngurrikurduyime bu ngurriwon God. 43Yoh, ngayime kunrayek duninjh kambebme ngudberre bu ngudda ngurridjare ngurriyerrkan kore kuwernhbolkkuken kore synagogue, dja ngurridjare birriwern ngundidjawan kore bininj kurobbe, kore bininj kabirrire dja kabirribayahme. 44Mak kunrayek duninjh kambebme ngudberre bu ngudda ngurrikukyime yiman kunmidj rerrih kore bininj kahkukyo, nawu minj nangale kanan, dja bininj kabirriwarribomidjmelme, dja minj kabirribolhburrbun.”

45Wanjh kunu nakudji nawu birriwernhburrbuni mankarre bimarneyimeng Jesus, “Ngudda nawu kanhbukkabukkan ngadberre, bu kuhni yihyime, wanjh ngad warridj kanyemikan.” 46Wanjh Jesus yimeng, “Ngudda nawu ngurrihwernhburrbun mankarre, wanjh kunrayek duninjh kambebme ngudberre warridj bu ngudda yiman rerrih ngurrbenngorrkenwon bininj mandulmuk duninjh manbu kabirribarabun, dja ngudda minj kunkudji kunbid ngurriwohbidwayhme ba yimankek ngurrbenbidyikarrme. 47Mak kunrayek duninjh kambebme ngudberre bu ngudda yiman ngurridulkname rerrih mandulkmak kaddumkah kore kabirrikukyo nawu prophets, dja nawu mawahmawah ngudberre bedda wanjh bindibom bindikukkurrmeng. 48Kunu wanjh ngudda ngurrimulewarren bu ngurriburrbun bu nawu mawahmawah ngudberre bindibom, dja mak yiman ngurrbenmarnekodjduhmeng rerrih bu kuhni birrihyimi. Dja bedda wanjh bindibom, dja ngudda ngurrbenmarnedulkname mandulkmak kaddumkah kore kabirrihkukyo. 49Wanjh kunmekbekenh kunu God nawu Nadjalmayalimak Duninjh yimeng, ‘Ngaye kaluk ngabenmarnemunkewe bininj nawu prophet dja mak nawu apostles. Yikahwi kabindibun, yikahwi kabindinjirrhmiwon.’ 50Kunmekbekenh kunu ngudda nawu bolkkime ngurrimimbi, ngudda God kaluk ngundarrkiddjadme ngudberre, kayime ngudda ngurrbenyikarremulewan kunkurlba bedberre rowk bininj nawu prophets, nawu yiman birridedjdjingmey bindibuni bu kerrngehkenh duninjh God bolkmarnbom dja munguyh bindibuni. 51Yiman bu kerrngehkenh duninjh Abel bibom, dja mak birribuyika rowk, dja rerre duninjh wanjh Zechariah nawu birribom kore kubulkayh manbu temple altar dja kururrkdjamun duninjh. Yoh, ngayime ngudberre, bininj nawu bolkkime ngurrimimbi, God kaluk ngundjadme ngudberre bu kuhni yiman rerrih ngurrbenbom rowk bininj nawu prophets.

52Kaluk kunrayek duninjh ngunmarnebebme ngudberre nawu ngurriwernhburrbun mankarre! Ngudda ngurrikang key nawu karrangmarrhmangkenh yiman kunrurrk rerrih ngarre bu bininj kabirriwernhburrkburrkbekkan God nuye kunwok. Ngudda minj ngurringimeninj ngudmandeleng, dja mak ngurrbendenghkeyi birribuyika nawu birridjareni birringimeninj.”

53Bu Jesus balhbolkbawoni kumekbe, wanjh bininj nawu bindibukkani mankarre, dja mak nawu Pharisees, wanjh birridedjdjingmey birrinjirrhkeng dja birrihdjaldungi munguyh, dja birridjawahdjawani kunwernkah. 54Birridjareni bu yimankek dukkarrimeninj bu kunwok nuye.