nysNTPO

Luke 9

Jesus waangki-koorl baalang ngooldjara-kambarna

1Jesus dandjo-mira baalang maar-djen-koodjal ngooldjara-kambarna kidji yanga baalapany mardayin wer moorditj bandak-yekano mandang djenaka-wara kidji barra-barro minditj moorta. 2Karro Jesus waangki-koorl baalapany warrango moorta Boodjerang Boolanga-Yira Djelyibiny, kidji moorta minditj barra-barro. 3Yalga koryat, Jesus waangki baalapany, “Yoowart kanga keny noolong noonookal djoorootal noonooka boorda-marridja: yoowart boorn-yaniny, yoowart kooda koort-koortiny, yoowart boya kidji yoowart warma bwoka. 4Bayinya moorta ngakaka noonookany, naan-yaaka alidja maya-maya-bwora kedalak noonooka wort-koorl karlamaya. 5Bayiny moorta yoowart koordook noonooka, wort-koorl alidja karlamaya kidji yoorang-yoorang dalba noonookang djena-yen, ngambing-mokiny baalapak.”

6Jesus-ang ngooldjara koorl mandang karlamayara, Warda-Kwabba warranginy kidji moorta minditj barra-barriny kooramba.

Djelyib Herod yowir-biny

7Nginda Herod nyiny Djelyib Galilee-kang, baal dwangka mandang noolonga natja kwadja-edjena.

Baal yowir-djil-biny narla moorta kwadja-waangkiny, ‘John Kakaloorniny kwadja korl-koorl ngandabatak’. 8Warma moorta waangki baalap Elijah kwadja-djinang, kidji yalga warma moorta waangki Warda-Marridjiny koorakang kwadja-korl-koorl ngandabatak. 9Herod waangki, “Ngany kardjat John-ang kaat. Yalga ngiyan nidja mammarap ngany dwangka nidja-nidja noolongang?” Ngarl baal koordook Jesus-any djinango.

Jesus yanga mereny 5,000 moortal

10Jesus-ang ngooldjara korl-koorl kidji baalap warranga Jesus-any moodlooka baalap kwadja-don. Jesus dandjo-barrang baalapany baalyel. Baalap wandja warma moortaman kidji baalap koorl karlamaya kol Bethsaida. 11Boola moorta dwangka alidja, ngarl baalap yoowal-koorl Jesus koorl-djinanginy. Baal baalapany yanganan, baalapany warranganiny Boodjerang Boolanga-Yira Djelyibiny, kidji minditj moorta barra-barriny. 12Nginda ngangk ngardakiny, Jesus-ang maar-djen-koodjal ngooldjara, baalap yoowal-koorl kidji waangki, “Waangki-wort-koorl moortany ngarl baalap kayar-koorl karlamayara wer maya-mayara boodjeral kidji korl-djinang djaatja ka mereny kidji korl-djinang maya-mayara ngwoorndo narla nidja woodjang boodjer.” 13Yalga Jesus waangki baalapany, “Noonooka, noonookaal yanga baalapany noolong ngarno.”

Baalap waangki, “Ngala arda barrang maar-keny mooloora mereny-ang wer koodjal djildjita. Noonook koordook ngalany koorlo kidji bangal-barrang djaatj wer mereny yango nidja-nidja moortaman, wa?” 145,000 mammarapa alidja. Jesus waangki baalang ngooldjarany, “Warranga moortaman nyinyo, 50 moorta dandjo-nyinyiny.”

15Ngolonga ngooldjara don nidja, 16Jesus maar-barrang maar-keny mooloora merenyang wer koodjal djildjita. Baal yira-djinang, yanganan Boolanga-Yira, djakan baalapany, kidji baal yanga ngooldjarany mereny ka djildjita ngarl baalap kayar yanga moodlooka moortakak. 17Moortaman ngarn kidji moorart-abiny, kidji ngooldjara djabban maar-djen-koodjal koodaka merenyang wer djildjitang natj moorta yoowart ngarn.

Jesus waangki-djinang Peter-any, “Ngiyan Ngany?”

18Keny kedela, Jesus kwadja-doombart, Boolanga-Yirakany waangkiny, kidji baalang ngooldjara koorl baalak. Jesus waangki-djinang baalapany, “Ngatj moortaman waangkiny? Ngiyan ngany?”

19Baalap yalman-waangki, “Mo moorta waangki ‘John Kakaloorni’. Warma moorta waangki, ‘Elijah’ kidji yalga warma moorta waangki, ‘Keny Warda-Marradjiny koorakang kwadja korl-koorl ngandabakak’.”

20“Yalga noonooka,” Jesus waangki. “Ngiyan noonooka waangki ngany nyiny?”

Peter yalman-waangki, “Noonook Keny Boolanga-Yira Waangki-Koorl.”

21Karro Jesus waangki baalapany baalap yoowart djarnyak warranga warma moorta.

Jesus warranga ngooldjarany baalang wanniny

22Jesus kardjir warranga baalapany, “Mammarapang Nop djarnyak bakkan. Moorta warda-kadak wer birdiyara Maya-maya-Kooranyikang wer Mammarapa-Warrinyang, mandang baalapang boorda wort-korang baalany. Baalap boorda dargang baalany. Yalga ngolonga mo kedela, baal boorda-yiraba-yan ngandabatak.”

23Kidji Jesus warranga baalapany mandang, “Bayinya keny moort koordook kambarno nganyany, baal djarnyak dwangka-anbangbat baalaal, baal djarnyak yira-bilang baalang boorn-yambo yennar kedela kidji kambarn nganyany. 24Bayinya moort koordook barrango baalang ngandabat, baal boorda anbangbat baalang ngandabat, yalga moort ngiyan anbangbat baalang ngandabat narla nganyang, baal boorda barrang baalang ngandabat. 25Bayinya moort barrang moodlooka Boodjeral yalga anbangbat baalang ngandabat, baal yoowart barrang keny noolong, wa? Yoowart! 26Bayinya moort karnya nganyang kidji nganyang warrinya, karro Mammarapang Nop boorda karnya baalang nginda baal korl-koorl, moorditj wer bandjatiny; bandjatiny Maamanang birrikon-mokiny wer djin-djina kooranyi. 27Ngany warranga noonookany, keny-keny moorta noonooka-kardakor, baalap yoowart boorda wanni koridjat baalap djinang kedela Boodjerang Boolanga-Yira Djelyibiny.”

Jesus-ang yarlin bandjatiny-biny kardal

28Maar-koodjal kedela ngolonga Jesus kwadja-waangki nidja-nidja noolonga, Jesus barrang Peter, John wer James baalyel kidji yira-koorl kard waangko Boolanga-Yirayel.

29Winidjinbar Jesus waangkiny, baalang moolyimarri warlak-yidja, kidji baalang bwoka dalbada-biny wer bandjatiny-biny. 30Yilak-yilak, koodjal mammarapa koorl kidji waangki Jesus - Moses wer Elijah. 31Koodjal koorl bandjatiny Boolanga-Yirakang dalbada-djil kidji koodjal waangki Jesus warang baal kayida boorda nganitj moodlooka Boolanga-Yira koordook nginda Jesus boorda dargang-yan Jerusalem-al. 32Peter wer warma ngooldjara kwadji bidjara ngwoorndiny; yalga baalap yikkan kidji baalap djinang Jesus, bandjatiny dalbada-djil, kidji koodjal mammarapa yaakiny baalyel. 33Koodjal mammarapa malyak wort-koorliny Jesus. Peter waangki, “Birdiyar, kwabba-djil ngalang yaakiny nidja! Ngala boorda warn mo maya-mayara, noonookang, Moses-ang kidji Elijah-ang.” Peter yoowart bando kaaditj noolonga baal kwadja-waangkiny.

34Alimarn baal kwadja-waangkiny, koondart yoowal-koorl kidji balaritj baalapany, kidji ngooldjara wayarn-biny narla koondart yira-koorl baalapany. 35Maay waangki yoowal-koorl koondartal, “Nidja nganyang Nop, keny nganya waangki-koorl. Dwangka baalany!”

36Nginda waangkiny nganitj, Jesus doombart yaaka. Ngooldjara yoowart kayar-waangki narla moodlooka edjeniny. Ngolanga, baalap yoowart warranga moortany noolongang baalap kwadja-djinang.

Jesus barra-barra koorlang djenak-wara kadak

37Warning kedela, Jesus wer mo ngooldjara ngarda-koorl kard kidji boola moorta yoowal-koorl Jesus. 38Boola moorta kardakor, keny mammarap mira, “Birdiyar! Ngany koort-koort noonany, miyalitj nidja nganyang nop, nganyang keny nop! 39Djenak-wara yilak baladjan baalany kidji waangki-djan kidji ngarda-kwarditj baalany nanyariny, ngarl baal djaa-narridja. Djenak-wara kalyakool bakkan baalany kidji yoowart wort-koorl baalany. 40Ngany koort-koort noonang ngooldjara waangki-koorlo djenak-wara wort-koorlo yalga baalap yoowart kayar-don alidja. Baal yoowart boorda wort-koorl.” 41Jesus waangki, “Noonooka moortaman nyiny mingitj wer koort-karni-birt! Yarn kwodjang ngany djarnyak naan-yaaka noonooka-yel? Yarn kwodjang ngany djarnyak djinang noonookang war?” Karro Jesus waangki mammarap, “Barrang noonang nop nganyak.”

42Alimarn koorlang yoowal-koorl, djenak-wara ngarda-kwarda baalany boodjeral, nanyariny. Jesus waangki-mardayin djenak-wara wandjo. Jesus barra-barra koorlang kidji korl-yanga baalany baalang maamanak.

Jesus karro waangki baalang wanniny

43Moortaman kwadja-kardi nginda baalap djinang Boolanga-Yirakang moorditj mardayin. Alimarn moorta kwadja-wandaniny moodlookang Jesus kwadja-doniny, Jesus waangki baalang ngooldjara, 44“Yoowart dwangka-anbangbat noolonga ngany boorda-waangki noonookany! Mammarapang Nop boorda-yanga-yan mammarapakang maara-bwora wer balapang mardayin.” 45Yalga ngooldjara yoowart kaaditj natj Jesus waangki.

Karni balaritj-yan baalap-yen ngarl baalap yoowart djinang karni. Baalap wayarn ngakako Jesus ngatti waangkinyang.

Ngiyan moort nyiny moorditj-ngatti?

46Ngooldjara malyak waangki-waangki baalapaal kardakor. “Natj keny ngalang nyiny moorditj-ngatti?”

47Jesus kaaditj baalapang kaaditjiny, ngarl baal barrang koorlang kidji baal warranga koorlangany yaako baalap-booram, 48kidji waangki baalapany, “Moort yanganan nidja koorlangany nganyang kolal, kardjir yanganan nganyany; kidji moort yanganan nganyany, kardjir yanganan keny ngiyan waangki-koorl nganyany. Ngarl nyit-ngatti moort noonookany kardakor, baal moordit-ngatti nadjang noonooka mandang.”

Moort yoowart ngalany bakadjiny, baal yaaka baalyel

49John waangki, “Birdiyar, ngala djinang mammarap wort-waangki-koorl djenaka-wara noonang kolal, kidji ngala warranga baalany nganitjo, narla baal yoowart keny ngalang.”

50“Yoowart warranga baalany nganitjo!” Jesus waangki John wer warma ngooldjara, “Bayinya baal yoowart bakadjiny noonookany, baal yaaka noonooka-yel.”

Karlamaya Samaria-kang yoowart yanganan Jesus

51Kedala kwadja yoowal-koorliny nginda Jesus boorda yira-barrang-yan Boolanga-Yirakang Boodjerak. Jesus kaatidj noolonga baal djarnyak don kidji baal malyak koorliny baalang djoorootal Jerusalem-ak. 52Jesus waangki-koorl moorta baal kwadjat, baalang moorta yana-waangki, karlamayal Samaria-kang kakataro moodlooka.

53Yalga moorta karlamayang, baalap yoowart koordook baalany naan-yaakiny narla baalap kayar-djinang Jesus kwadja-koorliny baalang djoorootal Jerusalem-ak. 54Nginda ngooldjara, James wer John, djinang nidja noolong, baalap waangki, “Birdiyar, noonook koordook ngalany ngarda-miro karla Boolanga-Yirakang Boodjeral kidji dargang baalapany?”

55Jesus korang kidji djaat baalapany. 56Karro Jesus wer baalang ngooldjara, baalap koorl warmap.

Moorta ngiyan korl-korang

57Alimarn baalap koorl baalapang djoorootal, keny mammarap waangki Jesus, “Ngany boorda-kambarn noonany kooramba noonook koorl.” 58Jesus waangki baalany, “Mokinya kadak karrab, kidji djerta kadak djertamaya, yalga Mammarapang Nop yoowart kadak kenyap ngwoorndo kidji bidjar.”

59Jesus waangki warma mammarapany, “Kambarn nganyany!” Yalga mammarap waangki, “Birdiyar, koryat korl-koorl-oola nganyany kidji dambarritj nganyang maaman.” 60Jesus waangki, “Noyitja moorta kayar-dambarritj baalapang noyitj moorta. Noonook yoowal-koorl kidji warranga Boodjerang Boolanga-Yira Djelyibiny.”

61Warma mammarap waangki, “Birdiyar, ngany boorda kambarn noonany; yalga koryat koorl-oola nganyany kidji waangki nganyang ngoongoolong.” 62Jesus waangki baalany, “Mammarap malyakiny biyano boodjer yalga karro baal korl-miyalitj, baal yoowart kwabba kinyak Boodjerang Boolanga-Yira Djelyibiny.”