nysNTPO

Luke 1

1Nganyang kwabba babin, Theophilus.

Boola moorta kwabba-don. Baal boordak karni warrinya mili-milikal, mandang noolonga edjeniny ngalany kardakor. 2Baalap boordak karni noolonga mili-milikal, moodlooka moorta warranga ngalany. Nidja-nidja moorta kwadja-djinang moodlooka alikwadjakang, kidji baalap warranga Warda-Kwabba.

3Kidji ngarl, nganyang birdiyar, ngany kardjir mardayin-kaaditj moodlooka alikwadjakang. Ngany kaaditj nidja boorda kwabba, karni bardip mili-milikal boordakiny. 4Ngany boordakiny ngarl noonook boorda-kaaditj moorart karnarny, moodlooka noonook kwadja-dwangka.

Djin-djin-kwabba waangki,

“John-Kakaloorniny boorda-koorlangweta”

5Keny mammarap, baalang kol Zechariah, baal nyiny yakin-kooranyi birokal Herod nyiny Djelyib Judea-kang. Baal keny yakina-kooranyikang ngiyan yaka Abijah-kang. Elizabeth baalang koort-maat. Baalang moorta kardjir nyiny yakina-kooranyi. 6Koodjal kwabba karra Boolanga-Yirakang miyalakal, moodlooka doniny Boolanga-Yirakang Warrinya waangki. 7Koodjal koorlang-birt, narla Elizabeth yoowart kwadja-boodjari-biny. Baal wer Zechariah, koodjal karakor-djil.

8Keny kedela, Zechariah, baal kwadja-yaka Maya-maya-Kooranyi-bwora, narla baalang kedela yakin-kooranyi yaakiny. 9Yakina-kooranyi, baalap kalyakool banitja kooranyi boyara, djinanginy naatj mammarap boorda-narra manna-ngoonyang karla-kooranyal. 10Ngarl Zachariah, baal bwora-koorl Boolanga-Yirakang Maya-maya-Kooranyi. Bandak, moorta boola baalap Boolanga-Yira kwadja-yanganiny narla manna-ngoonyang kwadja-narriny.

11Boolanga-Yirakang djin-djin-kwabba, baal Zechariah-kany yoowal-koorl, kidji baal yaaka ngwoornmoorn karla-kooranyikang, kwabbarap manna-ngoonyang narrinyang. 12Nginda Zechariah djinang djin-djin-kwabba, baal wayarn.

13

Yalga djin-djin-kwabba waangki baalany, “Yoowart wayarn, Zechariah! Boolanga-Yira baal noonany dwangkiny, moodlooka noonang koort-bwora. Elizabeth, noonang koort-maat, baal boorda boodjari-biny. Baal boorda yidja noonang nop. Noonook boorda-kolitj baalany ‘John’. 14Noonook boorda djoorab-djoorab-biny, kidji warma moorta, baalap kardjir boorda koort-kwabba nginda baal koorlangweta!

15“Baal boorda moorditj-biny Boolanga-Yirakang miyalakal. Baal yoowart djarnyak ngarn kepa-mardayin. Ngolanga doomboo, Kangya-Kooranyi boorda-moorartitj baalany, 16kidji baal boorda karro-barrang boola moorta Israel-ang Birdiyarak, baalapang Boolanga-Yira.

17“Baal boorda-koorl Birdiyar-koodjookat, mardayin-djil Elijah-mokiny, Boolanga-Yirakang Warda-Marridjiny. Baal boorda karro-barrang maamana wer koorlangka dandjo-dandjo. Baal boorda korang wara-wara moorta kwabba djoorootak, alidja djooroot-djin kwabba moorta yana, moorta ngiyan kaaditj karnarny. Baal boorda kakatar Boolanga-Yirakang moorta kwadjat Birdiyar yoowal-koorl.”

18Zechariah baal waangki-djinang djin-djin-kwabba, “Yarn ngany boorda-kaaditj nginda noonang waangkiny boorda edjena? Ngany bworan, kidji nganyang koort-maat kardjir karbarli.”

19“Ngany Gabriel,” djin-djin-kwabba waangk. “Ngany yaaka Boolanga-Yira-booram. Boolanga-Yira baal waangki-koorl nganyany noonak. Ngany djarnyak waangki noonany kidji barrang Warda-Kwabba noonak!

20“Yalga noonook yoowart djinang-karni nganyang warrinya. Moodlooka boorda-edjena kwabba kedelakal. Narla noonook yoowart djinang-karni, noonook boorda dwangka-birt. Noonook yoowart boorda waangki kwadjat kedela nginda nganyang warrinya edjena.” 21Yeyi moorta naan-yaaka Zechariah. Baalap wandaniny narla baal kwodjang Maya-maya-Kooranyi-bwora. 22Nginda baal bandak-koorl, baal yoowart kayar-waangki, kidji ngarl baalap kaaditji Zechariah kwadja-djinang koondarm Maya-maya-Kooranyi bwora. Baal maar-waangki, yoowart waangkiny.

23Ngolanga baalang kedelara yakiny Maya-maya-Kooranyi bwora, Zechariah wort-koorl baalang karlap. 24Mila, baalang koort-maat, Elizabeth, boodjari-biny kidji baal naan-yaaka maya-maya-bwora maar mikara. 25“Yeyi ngolanga kwodjang, Boolanga-Yira maar-yanga nganyany,” baal waangki. “Baal barnak wort-barrang nganyang karnya!”

Djin-djin-kwabba warranga Mary,

“Jesus boorda-koorlangweta”

26Nginda Elizabeth boodjari maar-keny mikara, Boolanga-Yira waangki-koorl djin-djin-kwabba Gabriel Nazareth-ak, karlamaya Galilee-kal. 27Baal barrang Boolanga-Yirakang warrinya mangak. Baalang ngoonoolong kwadja-yanga baalany Joseph-ang koort-maat-biny. Nidja mammarap djoowak Djelyib David-ang. Mangakang kol ‘Mary’.

28Djin-djin-kwabba koorl Mary kidji waangki, “Nakal noonak! Boolanga-Yira nyiny noonookyel kidji baal moorditj yanga-kwabba noonak!”

29Mary wayarn-djil, djin-djin-kwabba dwankiny, kidji baal waangki-djinang moodlooka baalang kaat-bwora.

30Djin-djin-kwabba waangki baal, “Mary! Yoowart wayarn! Boolanga-Yira yanga-kwabba noonany. 31Noonook boorda boodjari-biny kidji yidja nop, kidji noonook boorda-kolitj baalany ‘Jesus.’ 32Baal boorda moorditj. Baal boorda kolitj-yan ‘Boolanga-Yirakang Nop’. Boolanga-Yira waangki nidja. Baal boorda yira-yaaka Djelyib, baalang maam-inram David-mokiny. 33Kidji baal boorda nyiny Djelyib djoowakang Jacob-ang kalyakool. Baalang Boodjer boorda-yaaka kalyakool!”

34Mary waangki djin-djin-kwabba, “Ngany koolamata. Yarn nidja boorda edjena?”

35Djin-djin-kwabba waangki, “Kangya-Kooranyi boorda-koorl noonak kidji Boolanga-Yirakang moorditj boorda yira-malitji noonook. Nidja kooranyi koorlang boorda kolitj-yan ‘Boolanga-Yirakang Nop’. 36Noonook barrang-dwangka Elizabeth, noonang ngoonoolong? Moorta waangki nidja baal yoowart koorlang-yidja, yalga yeyi, baal boodjari maar-keny mikara - kidji baal kabarli. 37Yoowart noolonga nyiny naatj Boolanga-Yira yoowart kayar don.”

38“Ngany Boolanga-Yirakang yakin,” Mary waangki. “Nidja edjena-oola nganyak, moodlooka noonook waangki.”

Djin-djin-kwabba wort-koorl baalany.

Mary koorl Elizabeth-ang maya-maya

39Ngolanga, Mary kakatar kidji baal wort-koorl karlamaya kardakal Judea-kang. 40Mary bwora-koorl Zechariah-ang maya-maya, kidji baal waangki-kwabba Elizabeth.

41Elizabeth dwangka Mary-ang maaya, kidji yilak-yilak, baalang maawit marridja baalang doomboo-bwora. 42Kangya-Kooranyi moorartitj Elizabeth, kidji baal woola, “Boolanga-Yira boola-djil yanga-kwabba noonook, kardakor mandang yokaman, kidji baal yanga-kwabba koorlang, keny noonook boorda yidja!

43“Naadjil nidja moorditj noolong edjena nganyak, yeyi nganyang Birdiyarang ngaangk yoowal-koorl, yoowal-koorl djinangak nganyany? 44Narla nginda noonook waangki-kwabba nganyany, ngany dwangka noonook, kidji nganyang koorlang ngany-bwora djoorabiny bardang. 45Noonook djarnyak djoorab-djoorab, kaaditjiny Boolanga-Yirakang warrinya noonak boorda-edjena!”

Mary yanganan Boolanga-Yira

46Mary waangki:

“Nganyang koort yanganan Boolanga-Yira.

47Nganyang koortoomitj djoorab narla Boolanga-Yira

barrang nganyang ngandabat,

48narla baal barrang-dwangka nganyany, baalang wirt yakin!

Yeyi moortaman, baalap boorda-waangki ngany djoorab,

49narla Boolanga-Yira baal kwadja-don moorditj noolonga nganyang.

Baalang kol kooranyi.

50Baal ngorna-kwabba moortakak ngiyan woonya baalany kidji yaka baalang,

moorta djoowakang koora wer djoowakang yeyi.

51Baal kwadja-yiraman baalang mardayin maar,

kidji baalil yoorang-yoorang warma moorta,

moortaman wambadin kaaditjiny.

52Baal ngarda-barrang moorditj djelyiba yirap nyinyiny,

kidji baal barrang-yira wirt moorta.

53Baal kwadja-moorartitj koboorl-wirt moorta, baalapany yanginy kwabba noolonga,

yalga moorta boola boya-kadak, baalil waangki-wort-koorl baalapany,

baalapang maara bilyar.

54Baal barrang-yalgawa baalang warrinya, moodlooka baal warranga

ngalang maam-inrama,

kidji baal yoowal-koorl kidji baalil

maar-yanga baalang moorta Israel-ang.

55Baal kwadja-barrang-dwangka ngalany,

baal ngorna-kwabba Abraham-ak

kidji baalang mandang djoowaka kalyakool!”

56Mary naan-yaaka mo mila Elizabeth-al, kidji ngolonga,

baal wort-koorl baalang karlamaya.

John-Kakaloorniny koorlangweta

57Yeyi kedela koorl Elizabeth-ang maawitang. Baal yidja nop. 58Elizabeth-ang ngoonoolonga wer baalang babina, baalap dwangka nidja warda. Boolanga-Yira moorditj yanga-kwabba Elizabeth, kidji baalap mandang djoorab-abiny Elizabeth-ang.

59Ngolanga maar-koodjal kedela, moorta koorl maawitang kardjatinyang, alimarn Warriny waangki. Baalap koordook kolitjo baalany ‘Zechariah’, baalang maaman-mokiny. 60Yalga baalang ngaangk waangki, “Yoowart! Baalang kol ‘John’.” 61Ngarl baalap waangki baalany, “Yoowart noonookang ngoonoolonga kolitj-yan ‘John!” 62Karro baalap maar-waangki baalang maamanak. Baalap waangki-djinang baalany naatj kol baal koordook yango baalang nop.

63Zechariah ngakaka mili-mili kidji baal boordak, “Baalang kol ‘John’.” “Kai!” baalap mira. 64Winidjinbar, Zechariah kayar waangki karro, kidji baal malyak Boolanga-Yirany yangananiny. 65Moortaman wayarn-abiny, kidji nidja warda koorl mandang kardak boodjerang Judea-ang. 66Nginda moortaman dwangka nidja warda, baalap malyak kaaditjiiny kidji waangki-djinanginy, “Naatj nidja koorlang boorda-don?” Moortaman, baalap djinang Boolanga-Yirang mardayin nyiny koorlangal.

Zechariah yanganan Boolanga-Yira

67Kangya-Kooranyi yoowal-koorl Zechariah, John-ang maaman, kidji Kangya-Kooranyi moorartitj baalany. Zechariah waangki Boolanga-Yirakang Warda-Kwabba:

68

“Ngala boorda yanganan Birdiyar!

Baal Israel-ang Boolanga-Yira!

Baal kwadja-koorl baalang moortakak,

baalapany maar-yanginy kidji baalapany yalkaraniny.

69Boolanga-Yira kwadja-yanga ngalany baalang mardayin Nop.

Baal boorda barrang-ngandabat ngalany.

Baal David-ang djoowak, baalang yakin.

70Koora, baal warrin-yanga baalang Warda Marridjiny.

71Baal waangki nidja, baal boorda

barrang-ngandabat ngalany,

ngarl wara-wara moorta

yoowart kayar-bakatj ngalany kidji yardjang ngalany.

72Baal waangki nidja, baal boorda ngorna-kwabba ngalang maam-inramak,

kidji baal boorda barrang-dwangka baalang kooranyi warrinya,

mandang warrinya baal yanga baalapany

73-74Baal ngwidam waangki Abraham-ak, ngalang maam-inram.

Baal yanga baalang kooranyi warrin. Baal boorda

barrang-ngandabat ngalany

ngarl wara-wara moorta yoowart bakkan ngalany,

kidji ngarl ngala kayar-yaka Boolanga-Yirang, wayarn-birt.

75Ngarl ngala boorda nyiny kooranyi wer kwabba-djil, Boolanga-Yira-booram,

mandang kedelara ngalang ngandabatang.

76Nganyang koorlang, baalap boorda-kolitj noonookany,

‘Boolanga-Yirang Warda Marridjiny’.

Noonook boorda-koorl Birdiyar koodjookat kidji kakatar baalang djooroot,

77kidji noonook boorda-warrang baalang moorta nidja:

Boolanga-Yira boorda barrang-ngandabat baalapany

nginda baal nyinya-nyinya baalapang wara-doniny.

78Ngalang Boolanga-Yira yanga koort-kwabba kidji baal bedik-bedik.

Baal boorda barrang ngalang ngandabat, ngangk-mokiny yirabiny

79nginda ngangk moonakiny Boolanga Yirang Boodjer-yen,

moortamanak wininginy malitji mayartal noyitjang,

kidji baal boorda-barrang-yalgawa ngalang djena djoorootal nakalang.”

80Koorlang kwabba-djil maladja, mardayan yarlinal wer kwoyalangal. John naan-yaaka kwangkanal kwadjat kedela nginda baal barnak koorl moortakak Israel-ang.