nysNTPO

Luke 7

Jesus barra-barra birdiyarang Rome-ang yakin

1Ngolanga Jesus nganitj noolonga nidja-nidja waangkiny moortakak, baal koorl Capernaum. 2Birdiyar mammarapang bakadjiny Rome-ang, baal wining alidja kalamayal. Birdiyar woonya baalang yakin yalga yakin minditj-wara kidji noyitj-ngat. 3Nginda birdiyar dwangka Jesus-ang, baal waangki-koorl warda-kadak mammarapa Judea-kang Jesus-ak, baalany ngakakiny bayinya baal kayar koorl kidji barra-barra baalang yakin. 4Baalap yoowal-koorl Jesus-any kidji baalap koort-koort baalany, “Nidja kwabba-djil mammarap kidji noonook doora maar-yanga baalany. 5Baal woonya ngalang moorta kidji baal warn ngalang Maya-maya-Kalyara.”

6Ngarl Jesus koorl baalapyel. Nginda baal boordak-koorl maya-maya, birdiyar waangki-koorl baalang babina. Baal warranga Jesus, “Birdiyar, noonook yoowart doora koorl. Ngany yoowart kwabba-kinyak. Noonook yoowart doora bwora-koorl nganyang maya-maya, 7kidji ngany kaaditj, ngany yoowart kwabba-kinyak koorlo noonook. Arda waangki, kidji nganyang mammarap boorda-barra-barra-yan. 8Ngany kardjir mammarap birdiyar-boorong. Baal yira-yaaka nganyang yalga boola mammarapa-bakadjiny ngarda-nyiny nganyany. Ngany warranga nidja mammarap, ‘Wort-koorl!’ kidji baal koorl. Ngany warranga alidja mammarap, ‘Yoowal-koorl!’ kidji baal yoowal-koorl. Kidji ngany warranga nganyang yakin, ‘Don nidja!’ Kidji baal don.”

9Jesus dwangka nidja kidji baal kai-kai. Boola moorta kambarn Jesus. Baal korang kidji waangki, “Ngany warranga noonook, ngany yoowart djinang koort-karni nidja mammarap-djin, yoowart Israel-al, yoowart!”

10Moorta yana-waangki korl-koorl birdiyarang maya-maya kidji baalap djinang baalang yakin barra-barra-yan.

Jesus yanga ngandabat yenangang nopak

11Kayida ngolanga, Jesus koorl karlamaya, Nain. Baalang ngooldjara wer boola warma moorta kambarn baalany. 12Yeyi baal koorl bida karlamayang. Moorta boola bandak-koorliny. Baal wal-waliny kidji noyitj mammarap kanginy, arda nop yokang. Baal yenang. Boola moorta karlamayang yana baalyel. 13Jesus djinang yok. Baal koort-wara-djil kidji waangki baalany, “Yoowart wal-wal.” 14Karro Jesus boordak-yana kidji baal baka noyitj mammarapang maya-ngwoorndiny. Mammarapa baalany kanginy, baalap nganitj. Jesus waangki, “Koolambidi! Yiraba, ngany warranga noonany!” 15Noyitj mammarap yira-nyiny kidji malyak waangkiny, kidji Jesus korl-yanga nop baalang ngaangkak.

16Baalap mandang wayarn-djil kidji yanganan Boolanga-Yira. Baalap waangki, “Keny moorditj Warda-Marridjiny kardakor-koorl ngalany! Boolanga-Yira kwadja-yoowal-koorl barrangak-ngandabat ngalany!”

17Nidja warda Jesus-ang kooramba-koorl alidja boodjeral wer boola boordak boodjera.

Moorta yana-waangki yoowal-koorl John-yen

18Nginda John-ang ngooldjara-kambarn warranga baalany nidja-nidja noolonga, baal mira koodjal baalapang 19kidji waangki-koorl koodjal Birdiyarak, waangki-djinanginy, “Noonook alidja Keny Mammarap, Keny yoowal-koorliny. Ka ngala djarnyak nganayaka warma mammarap?”

20Koodjal Jesus koorl, kidji koodjal waangki, “John-Kakaloorniny waangki-koorl ngalany, waangki-djinanginy bayinya noonook alidja Keny Mammarap. John waangki alidja baal yoowal-koorliny. Ka ngala djarnyak nganayaka warma mammarap?”

21Nidja kedela, Jesus kwadja-barra-barra boola moorta baalapang minditji, morba-wara wer djenaka-wara, kidji yanga miyaliny boola miyal-birt moortakak. 22Jesus waangki John-ang ngooldjarany, “Korl-koorl John-ak kidji warranga baalany nidja-nidja noolonga noonooka kwadja-djinang wer dwangka. Miyal-birt moorta kayar djinang, maat-wara moorta kayar-yana, moorta morba-wara-boorong barnan-biny, dwangka-birt moorta kayar dwangka, noyitj moorta yiraba-yan ngandabatal, Warda-Kwabba warranga-yan winyan moortakak. 23Boolanga-Yira boorda yanga-kwabba moortany, bayinya baalap yoowart wandja nganyang karni.”

24Ngolanga John-ang ngooldjara wort-koorl, Jesus kwadjin waangkiny baalang moortaman-ak, “Nginda noonooka bandak-koorl John-ak kwangkanal, natj noonooka koordook djinango? Djilbar ngaliny marral? 25Natj noonooka koorl djinango? Mammarap bwoka kwabbalitj wandanginy? Moorta boya boola-kadak, bwoka kwabbalitj wandanginy, noonooka arda djinang baalapany moorditj maya-maya-bwora!

26“Noonooka warranga nganyany, natj noonooka bandak-koorl djinango? Warda-Marridjiny? Kaya, karnayal, yalga noonooka djinang noolong moorditj-ngatti, yoowart arda Warda-Marridjiny. 27Narla Boordakiny-Kooranyi waangki nidja mammarapang, John, ‘Boolanga-Yira waangki, “Ngany boorda-waangki-koorl nganyang moort yana-waangki noonook-kwadjat, noonang djooroot barnaniny.” ’ ” 28Jesus waangki, “Ngany warranga noonookany, John moorditj-ngatti mammarap nadjang moortaman, moorta kwadja-wining kwidjang wer moorta wining nidja kedela. Yalga nyitanga moort Boodjeral Boolanga-Yira Djelyibiny, baal moorditj-ngatti nadjang John.”

29Moortaman dwangka John; mammarapa boya-barranginy kadjir dwangka Boolanga-Yirakang karni, kidji baalap koorl John-any narla baal kayar kakaloorni baalapany.

30Yalga Pharisee-ya wer Mammarapa-Warrinyang, baalap wort-korang. Baalap yoowart koordook Boolanga-Yirang noolonga, noolonga Boolanga-Yira koordook baalapany doniny kidji baalap yoowart koorl John-ak kakaloorninyang.

31Jesus karro-waangki, “Yeyi natj ngany kayar-waangki moortakang nidja kedela? Baalap natj moorta-mokiny? 32Baalap koorlangka-mokiny mandjaral nyinyiny. Keny boongal mira warmak, ‘Ngala yedi-waangki koort-maatang, yalga noonooka yoowart kobori! Ngala yedi-waangki wanikang, yalga noonooka yoowart wal-wal!’ 33John-Kakaloorniny koorl. Baal yoowart ngarn boola kedelara kidji baal yoowart djora kepa-moorditj, kidji noonooka waangki, ‘Djenak-wara baal-bwora!’ 34Mammarapang Nop koorl, baal ngarn wer djora, kidji noonooka waangki, ‘Djinang nidja mammarap! Baal ngabatj koboorl kidji baal djora kepa-mardayin. Baal babin-biny mammarapang boya-barranginy kidji warma wara-wara moorta’ 35Yalga noonooka kayar djinang Boolanga-Yirakang karni moortamanal ngiyan dwangka karni kidji maar-barrang karni.”

Jesus koorl Pharisee-yang maya-maya

36Keny Pharisee ngakaka Jesus-any ngarnak wer djorak baalyel, kidji Jesus koorl baalang maya-maya kidji nyiny ngarno wer djorno. 37Alidja karlamayakal, keny karra-wara yok wining. Baal dwangka Jesus-ang ngarniny wer djoriny Pharisee-ang maya-maya-bwora. Ngarl baal barrang kooda-boya, moorart boyin-bandinang

38kidji baal yaaka Jesus-ngoolya, wal-waliny kidji Jesus-ang djena yalyetiny baalang mingalal. Karro baal yindjaran Jesus-ang djena baalang djoombakal, nindyan Jesus-ang djena kidji baal nabba baalang djena boyin-bandinal. 39Pharisee djinang nidja noolong, kidji baal waangki baalaal, “Bayinya nidja mammarap karnayal nyiny Warda-Marridjiny, baal boorda kaaditj nidja yokany wer baalang karra-wara!”

40Jesus waangki baalany, “Simon, ngany boorda warranga noonany keny noolong.”

“Kaya, Birdiyar,” baal waangki, “Warranga nganyany.”

41Jesus malyak waangkiny, “Koodjal mammarapa djarnyak wort-yanga boya birdiyarak ngiyan narla baal yanga boya baalapak kwadjat. Keny mammarap djarnyak wort-yanga 500 boyara, kidji warma mammarap 50 boyara. 42Koodjal mammarapa yoowart kayar wort-yanga boya ngarl birdiyar nyina-nyina koodjal mammarapany mandang boya. Karro natj mammarap boorda woonya birdiyar moorditj-ngatti?”

43Simon waangki, “Ngany waangki, mammarap ngiyan wort-yanga 500 boyara. Birdiyar nyinya-nyinya baalany boolanga boya.” 44Karro Jesus korang yokak kidji waangki Simon, “Noonook djinang nidja yok? Ngany bwora-koorl baalang maya-maya, kidji noonook yoowart yanga nganyany kepa nganyang djena, yalga baal kwadja-kakaloorni nganyang djena baalang mingalal, kidji yindjaran nganyang djena baalang djoombakal. 45Noonook yoowart kalyara nganyany nindyanal, yalga baal yoowart nganitj nganyang djena nindyaniny ngolonga ngany yoowal-koorl. 46Noonook yoowart yanga nganyany boyin koorayin nganyang kaat, yalga baal nabba nganyang djena boyin-bandinal 47Karro ngany warranga noonany, narla baal yanga boola woonya, ngala kayar-djinang marlanga. Baalang boola wara-doniny nyinya-nyinya-yan. Yalga moort ngiyan nyinya-nyinya-yan nyit noolonga, baal nyit woonya.” 48Karro Jesus waangki yokany, “Noonang wara-doniny nyinya-nyinya-yan.”

49Warma moorta nyinyiny ngarniny wer djoriny, baalap malyak dandjo-waangkiny, “Ngiyan nidja baal? Baal kayar-nyinya-nyinya wara-doniny, wa?”

50Yalga Jesus waangki yokany, “Noonang koort-karni barrang-ngandabat noonany. Koorl nakalal.”