nysNTPO

Luke 17

Wara-doniny

1Jesus waangki baalang ngooldjara-kambarnany, “Noolonga natj bilang moortakany wara-dono djarnyak edjena, yalga darnayan-djil moortang barranginy warma moorta wara-dono! 2Kwabba-ngatti baalang, bayinya moorta yadarn keny ngomon boya baalang wordak kidji baalap kwarda baalany wardarn-bwora! Wara boola-ngatti baalang bayinya baal warn keny nidja-nidjang koorlangka wara-don! 3Ngarl karro, miyalitj natj noonooka don!

“Bayinya noonang ngooni wara-doniny, djaat baal; kidji bayinya baal korl-koorl baalang wara-doniny, noonook djarnyak nyinya-nyinya baalany. 4Bayinya keny kedela baal don maar-koodjal wara noolonga noonak, kidji bayinya baal yoowal-koorl noonany ngolonga yennar keny kidji waangki, ‘Ngany wort-korang nganyang wara-doniny,’ noonook djarnyak nyinya-nyinya baalany.”

Koort-karni

5Jesus-ang ngooldjara waangki baalany, “Malatj ngalang koort-karni!” 6Jesus waangki, “Bayinya noonooka kadak koort-karni nyit-nyit kwolak-djin, noonook kayar-warranga nidja boorn, ‘Marlbarrang-yidja noonaal djinaral kidji niran noonaal wardarn-bwora.’ Kidji boorn boorda-don natj noonook waangki.”

Noolonga natj yakina djarnyak don

7“Bayinya keny noonookang kadak yakin kidji baal bandak biyaniny ka kabin karrodjin kookendjerira. Nginda baal bwora-koorl, noonook warranga baalany kakoodjeno maya-maya-bwora kidji ngarn baalang mereny, wa? 8Yoowart! Noonook waangki baalany, ‘Kakatar nganyang mereny, karro wolang noonang kwabba bwoka kidji yoowal-yaaka kidji yanga nganyang mereny. Karro noonook kayar-ngarn noonang mereny.’ 9Noonook yoowart yanganan yakin doninyang natj noonook warranga baalany dono, wa? 10War-djin, nidja boorda-edjena noonookak. Nginda noonooka kwadja-don moodlooka, mandang noolonga noonooka kwadja warranga-yan dono, noonooka doora waangki, ‘Ngala arda yakina; ngala arda don alidja-alidja noolonga natj ngala djarnyak don.’ ”

Jesus barra-barra maar-djen mammarapa

11Nginda Jesus Jerusalem koorliny, baal yana djoorootal kardakor Samaria wer Galilee. 12Jesus karlamaya kwadja-koorliny. Maar-djen mammarapa yoowal-koorl baalany. Baalap kadak wara morba menditj kidji boyang-yaaka 13kidji baalap mira, “Jesus! Birdiyar! Nomaring ngalany!” 14Jesus djinang baalapany kidji baal waangki, “Koorl yakina-kooranyikak ngarl baal kayar djinang noonookany.” Djoorootal, baalap kwadja-barra-barra-yan. 15Nginda keny baalapang djinang baal kwadja-kwabba-bini, baal wort-koorl, Boolanga-Yira moorditj yangananiny.

16Baal kwarda boodjerak Jesus-ang djena-boordak kidji yanganan baalany. Baal Samaria-karlap. 17Jesus waangki, “Maar-djen mammarapa kwadja-barra-barra-yan; windji warma maar-koodjal-koodjal mammarapa? 18Nadjil arda nidja keny mokang korl-koorl yangananak Boolanga-Yirany?” 19Kidji Jesus waangki baalany, “Yiraba kidji koorl! Noonang koort-karni kwadja-barra-barra-yan noonany.”

Boodjer Boolanga-Yira Djelyibiny

20Mo Pharisee-ya waangki-djinang Jesus nginda Boodjer Boolanga-Yira Djelyibiny boorda-yoowal-koorl. Jesus waangki, “Boodjer Boolanga-Yira Djelyibiny yoowart yoowal-koorl waral natj miyala kayar-djinang. 21Yoowart moort kayar-waangki, ‘Miyalitj! Nidja baal!’ ka ‘Alidja baal!’ narla Boodjer Boolanga-Yira Djelyibiny wining noonooka-bwora.”

22Karro Jesus waangki ngooldjara, “Kedela boorda-yoowal-koorl nginda noonooka boorda-koordook djinango kedela Mammarapang Nopang yalga noonooka yoowart boorda-djinang baalany. 23Moorta boorda-warranga noonooka, ‘Miyalitj alidja’ ka ‘Miyalitj nidja!’ Yalga yoowart bandak-koorl kidji korl-djinang baalany. 24Alidja kedela, Mammarapang Nop boorda-koorl babanginy-mokiny, worl-yambo boordanginy, ngarrak-ngarrak bandjatiny. 25Yalga koryat baal djarnyak bakkan-djil kidji moorta nidja kedelakang boorda wort-korang baalany.

26“Kedelara Mammarapang Nopang boorda-koorl Noah-kang kedelara-mokiny. 27Moorta kalyakool ngarn wer djor, kidji mammarapa wer yoka kalyakool koorta-barrang, kedelakak nginda Noah bwora-koorl wandaberi kidji boola kepa yoowal-koorl kidji mordakan mandang baalapany. 28Alidja kedela boorda-koorl Lot-ang kedela-mokiny. Moorta kalyakool ngarn wer djora. Baalap bangal wer niran wer warn maya-mayara. 29Kedelakal Lot wort-koorl Sodom, karla wer narriny dalba djabalar worlyen kidji dargang mandang baalapany. 30Kedela nginda moorta djinang Mammarapang Nop, baalang kedela boorda-koorl alidja-mokiny. 31Alidja kedela, keny mammarap nyinyiny yirakaatal baalang maya-maya, baal yoowart djarnyak ngarda-koorl maya-maya-bwora barrangak baalang noolonga. Kardjir, mammarap yaakiny baalang maya-maya-bandak, baal yoowart djarnyak korl-koorl maya-maya-bwora. 32Barrang-dwangka Lot-ang koort-maat! 33Moort koordookiny kanyo baalang ngandabat, baal boorda-anbangbat baalany. Moort anbangbatiny baalang ngandabat, baal boorda-kanya baalany. 34Ngany warranga noonookany, alidja kadik, koodjal moorta boorda-bidjiny keny maya-ngwoorndinyal; keny moort boorda-wort-barrang-yan kidji warma moort boorda-nyiny.” 35Koodjal yoka boorda booma-boyakiny kwolaka dandjo-dandjo. Keny yok boorda-wort-barrang-yan kidji warma moort boorda-nyiny. 36Koodjal mammarapa boorda-nyiny mandakal. Keny mammarap boorda-wort-barrang-yan kidji warma mammarap boorda-nyiny. 37Jesus-ang ngooldjara waangki-djinang baalany, “Windji, Birdiyar?” Jesus waangki, “Windji noyitj moorta ngwoornda, woldjara boorda-koorl dandjo-dandjo.”