nysNTPO

Luke 19

Jesus wer Zacchaeus

1Jesus koorl Jericho, karlamaya-wokart djendjeriny. Birdiyar mammarapang boya-barranginy wining Jericho-kal. 2Baalang kol Zacchaeus, kidji baal boola boya-kadak. 3Baal koordook djinango Jesus, yalga baal korad mammarap kidji baal yoowart djinang Jesus narla moortaman. 4Jesus kwadja-koorliny djoorootal ngarl baal yakoorl moorta-yinadjat kidji balingar boorn djinango Jesus. 5Nginda Jesus yoowal-koorl, baal yira-djinang kidji waangki Zacchaeus, “Kakoodjen ngarda, Zacchaeus, narla ngany djarnyak naan-yaaka noonang maya-maya-bwora nidja kedela.”

6Zacchaeus kakoodjen ngarda kidji baal koort-kwabba yanganan Jesus. 7Moortaman miyalitjiny, baalap malyak kaaranga-waangkiny, “Nidja baal Jesus koorliny nyinyo wer djoro wara mammarapang maya-mayal!” 8Zacchaeus yiraba kidji waangki Jesus, “Birdiyar! Ni! Ngany boorda-yanga bangka nganyang banaraka moortakak winyan, kidji bayinya ngany kwadja-yardjang keny moort, ngany boorda-yanga baalany koodjal-koodjal boola-ngatti.” 9Jesus waangki Zacchaeus, “Nidja kedela, nidja karlap wer nidja-nidja moorta barrang-ngandabat-yan, narla nidja mammarap, baal kardjir nyiny Abraham-ang djoowak. 10Mammarapang Nop yoowal-koorl moorta koorl-djinango moorta anbangbat-yan, kidji barrang-ngandabat baalapany.”

Bardip yando boyara

11Moorta dwangka Jesus, ngarl Jesus karro waangki, waangkiny baalapany warma bardip. Yeyi Jesus yoowal-koorliny Jerusalem-boordak, moorta waangki kabin Boodjer Boolanga-Yira Djelyibiny kayida yoowal-koorlpa. 12Ngarl Jesus waangki, “Keny kedela, keny mammarap warda-kadak kwadja-koorliny boyang boodjerak. Bokadja, moorta boorda-yidja baalany Djelyib-biny, kidji ngolanga, baal koordook koort-koorlo karlap. 13Kwadjat wort-koorliny, baal mira baalang maar-djen yakina kidji baal yanga yennar moorta keny yando boya. Baal waangki baalapany, ‘Djinang natj noonooka kayar-don boyal korram ngany wort-koorliny.’ 14Yeyi, mammarapa baalang boodjerang, baalap yoowart woonya baalany, ngarl baalap waangki-koorl ngakaka-marridjinya kambarniny baalany, waangkiny, ‘Ngala yoowart koordook nidja baal ngalang Djelyib-biny.’ 15Yalga moorta boyang boodjerang, baalap yidja nidja mammarap djelyib-biny. Baal koort-koorl. Yilak-yilak, baal mira baalang yakina yaako baal-booram djinango ngalan boya baalap kwadja-warn. 16Koryat yakin yoowal-koorl kidji waangki, ‘Nganyang Djelyib, noonook yanga nganyany keny yando boya, kidji yeyi, ngany kadak maar-djen boyara.’ Djelyib waangki, 17‘Kwabba! Noonook kwabba yakin! Noonook kwadja-koort-karni nyit noolongal, ngarl ngany boorda-yidja noonany birdiyar-biny maar-djen ngomon karlamaya.’ 18Warning yakin yoowal-koorl kidji waangki, ‘Nganyang Djelyib, noonook yanga nganyany keny yando boya, kidji yeyi, ngany kadak maar boyara.’ 19Djelyib waangki, ‘Ngany boorda-yidja noonany birdiyar-biny maar ngomon karlamaya.’ 20Warma yakin yoowal-koorl kidji waangk, ‘Nganyang Djelyib, nidja, noonang keny yando boya, kanga baalany. Ngany kanya noonang boya kidji ballaridja boya bwoka-bwora. 21Ngany wayarn noonany. Noonook djadam mammarap. Noonook kanga natj noonook yoowart kadak kidji noonook wedjang natj noonook yoowart niran.’ 22Djelyib waangki, ‘Noonook wara yakin! Noonook kaaditj ngany djadam mammarap. Ngany boorda-banidja noonroo warrinya djin-bamo noonany! Ngany kanga natj ngany yoowart kadak kidji ngany wedjang natj ngany yoowart niran. 23Ngarl karro, nadjil noonook yoowart yidja nganyang yando boya maya-maya-bwora boyang? Karro ngany boorda-barrang boya-ngatti ngolonga ngany kort-koorl karlap.’ 24Karro Djelyib warranga baalapany yaakiny bokadja, ‘Kanga baalang boya kidji yanga yakinak kadak maar-djen boyara.’ 25Yalga baalap waangki, ‘Ngalang Djelyib, baal kadak maar-djen boya yeyi, wa?’ 26Djelyib waangki, ‘Moort kadak noolong, baal boorda-barrang boola-ngatti. Yalga moort kayan-kadak, baalang nyit-djil noolong boorda wort-kanga-yan. 27Yeyi, alidja-alidja wara moorta, baalap yoowart koordook nganyany baalapang Djelyib-biny, barrang baalapany kidji dargang baalapany ngany-booram.’”

Jesus Jerusalem bwora-koorl

28Ngolonga Jesus waangki nidja, baal Jerusalem koorl baal-yinadjat. 29Jesus boordak-koorl Bethphage wer Bethany, Kard-Koorayinangal. Baal waangki-koorl koodjal ngooldjara yinadjat-koorlo. 30Baal warranga koodjalany, “Koorl karlamaya nyootjoowal-yinadjat. Nginda nyootjoowal bwora-koorl, nyootjoowal boorda-djinang yinang dongki yadarn-yan natj yoowart moort kwadja-dendang. Yalkaranan dongki kidji barrang baalany nganyak. 31Bayinya moorta waangki-djinang nadjil nyootjoowal dongki yalkaraniny, warranga baalany, ‘Birdiyar koordook baalany.’ ” 32Koodjal koorl karlamaya kidji djinang moodlooka natj Jesus kwadja-waangki. 33Koodjal malyak dongki yalkaraniny. Moorta kadak dongki, baalap waangki-djinang, “Nadjil nyootjoowal dongki yalkaraniny?” 34“Birdiyar koordook baalany,” koodjal waangki.

35Kidji koodjal barrang dongki Jesus-ak.

Karro baalap kwarda baalapang bwoka dongkikal, kidji baalap maar-yanga Jesus dendang. 36Alimarn Jesus nyinyiny dongkikal, moorta yidja baalapang bwoka djoorootal Jesus-booram. 37Nginda Jesus boordak-koorliny Jerusalem djoorootal ngarda-koorliny Kard-Koorayinang, boola-boola Jesus-ang ngooljdara-kambarn, baalap malyak woola-wooliny kidji Boolanga-Yira yangananiny narla moodlookang baalap kwadja-djinang Jesus doniny.

38“Boolanga-Yirayil, baal yanga-kwabba Djelyib.

Djelyib yoowal-koorl Birdiyarang kolal!

Nyiny-oola nakal Boolanga-Yirakang Boodjeral!

Bokadja, Boolanga-Yira nyiny, yira-yira wer mardayin!”

39Kardakor boola moorta, keny-keny Pharisee-ya waangki Jesus, “Birdiyar, warranga nganyang ngooljdara waangki-yonadji.” 40Jesus waangki, “Ngany warranga noonookany, bayinya baalap waangki-yonadji, nidja-nidja boyara boorda malyak miriny.”

Jesus waliny Jerusalem-ang

41Jesus boordak-koorliny Jerusalem. Nginda baal kayar-djinang moorditj karlamaya, Jesus malyak waliny Jerusalem-ang. 42Baal waangki, “Bayinya noonook arda kaaditji nidja kedela natj noonook ngarnala ngarl noonook kayar kadak nakal! Yalga yeyi noonook yoowart kayar-djinang baalany! 43Kedela boorda-yoowal-koorl nginda boomboorman boorda-yengalang noonany. Baalap boorda-dedin noonang djooroota kidji noonook yoowart boorda-kayar-bandak-koorl. 44Baalap boorda-koolyarn noonany wer kardjir moortaman noonook-bwora. Baalap yoowart boorda wandja keny boya yaakiny, narla noonook yoowart djinang-kaaditj kedela nginda Boolanga-Yira yoowal-koorl barrango noonang ngandabat!”

Jesus koorl Maya-maya-Kooranyi

45Karro Jesus bwora-koorl Maya-maya-Kooranyi kidji malyak bandak-yekaniny moorta bangaliny boya, 46kidji waangkiny baalapany, “Boordakiny-Kooranyi waangki nidja: Boolanga-Yira waangki, ‘Nganyang maya-maya boorda-kol-yan maya-maya waangkinyang Boolang-Yirany.’ Yalga noonooka kwadja-warn baalany karraba-biny windji ngakalyang ballaridja!”

47Yennar kedela Jesus bwora-koorl Maya-maya-Kooranyi kidji baal karni-waangki moortany. Birdiyar Yakina-Kooranyi wer Mammarapa-Warrinyang wer bworana, baalap mandang koordook dargango Jesus, 48yalga baalap yoowart djinang war dargango baalany, narla moortaman kalyakool Jesus alayiny, kidji baalap yoowart koordook anbangbat keny warriny.