nysNTPO

Luke 2

Jesus koorlangweta

1

Yeyi Djelyib Augustus koordook djinanginy ngalan moorta wininginy baalang boodjeral. 2Nidja koriyat bordakiny kolang moortamanang. Nidja edjena nginda Qurinius nyiny birdiyar Syria-ang. 3Moortaman koorl baalaparoo karlamaya, maam-inramang karlamaya. Bokadja, baalap boordak baalapang kola mili-milikal.

4Joseph wandja Nazareth, Galilee-kang karlamaya, kidji koorl Bethlehem, karlamaya Judea-kal. Djelyib David kwadja-koorlangweta Bethlehem-al. Joseph koorl Bethlehem narla baal djoowak David-ang. 5Baal wer baalang koort-maat Mary, koodjal koorl Bethlehem boordakak baalapang kola. Mary-yang ngoongoolonga kwadja-yanga Mary-yany Joseph koorta-barranginy. Mary boodjari. 6Koodjal yoowal-koorl Bethlehem, karro dji edjena Mary-yang yidjiny baalang maawit. 7Mary yidja baalang koriyat nop, baal wolang baalany bwokal kidji baal ngoming baalany mayakal booliyakang merenyang, narla yoowart ngowort koodjalang ngwoorndak karlamayakal.

Kookendjeriyang-yakina wer djin-djina-kwabba

8Alitja boodjeral, kookendjeriyang-yakina kwadja-yaka bandak kadikal, baalapang kookendjerira karrodjininy. 9Kenyang Boolanga-Yirang djin-djin-kwabba yoowal-koorl baalapany-ngat, kidji Boolanga-Yirang moorditj-moorditj binari yira-birrikon baalapany. Baalap wayarn-djil. 10Yalga djin-djin-kwabba waangki baalapany, “Yoowart wayarn! Ngany yoowal-koorl, kwabba warda noonookak barranginy. Nidja warda boorda barrang djoorab-djoorab-djil moortamanak!

11“Yeyi nidja kedela, David-ang karlamayakal, Keny-Barranginy-Ngandabat koorlangweta - Christ Birdiyar! 12Kidji noonooka karnarny boorda-djinang: noonooka maawit boorda-djinang, bwokal wolang-yan, kidji mayakal merenyang ngwoorndiny.”

13Yilak-yilak, boola-boola djin-djina-kwabba ngarda-koorl Boolanga-Yirakang Boodjer-yen. Baalap yaaka warma djin-djin-kwabba-ngat, warrangkiny kidji Boolanga-Yirany yanganiny.

14“Moorditj-moorditj yanganan Boolanga-Yirak,

yira-yira baalang Kooranyi Boodjeral,

kidji nakal ngalang Boodjeral.

Nakal kwabba moortamanak.

Boolanga-Yira djoorabiny baalapyel.”

15Nginda djin-djina-kwabba korl-koorl Boolanga-Yirang Boodjer, kookendjeriyang-yakina dandjo-waangki, “Ngala boorda-koorl Bethlehem kidji ngala djinang nidja noolong, naatj Boolanga-Yira waangki boorda-edjena.”

16Baalap wort-kakoodjen kidji baalap yoowal-koorl Mary-any wer Joseph. Baalap djinang maawit. Baal mayakal merenyang ngwoorndiny. 17Nginda kookendjeriyang-yakina djinang maawit, baalap warranga koodjalany natj djin-djin-kwabba waangki koorlangang.

18Koodjal kai-kai nginda koodjal dwangka nidja-nidja noolonga, moodlooka kookendjeriyang-yakina waangki. 19Mary barrang-dwangka mandang nidja-nidja noolonga, kidji baal barrang-yalgawa moodlooka baalang koortal. 20Kookendjeriyang-yakina korl-koorl, yedi-waangkiny kidji Boolanga-Yirany yanganiny narla moodlookang natj baalap kwadja-dwangka kidji djinang. Moodlooka kwadja-edjena, moodlooka djin-djin-kwabba waangki baalapany.

Baalap kolitj Jesus

21Ngolanga maar-koodjal kedelara, kedela yoowal-koorl kardjatak maawit, alimarn Warriny waangki. Koodjal kolitj baalany ‘Jesus’, narla djin-djin-kwabba yanga koodjalany alitja kol koora Mary boodjari-biny.

Mary wer Joseph barrang Jesus Maya-maya-Kooranyikal

22Kedela yoowal-koorl nginda Joseph wer Mary-yang boorda-don maawitang Kedela Barnanang alimarn Moses-ang Warriny waangki. Ngarl koodjal barrang maawit Jerusalem-ak, yangak baalany Boolanga-Yirakak, 23narla boordakiny Boolanga-Yirang Warrinyal waangki, “Noonooka boorda yanga noonookang koryat nop Boolanga-Yirak.” 24Koodjal kardjir djarnyak yanga-narra koodjal djert, alimarn Boolanga-Yirang Warriny waangki, mana-barangka ka nembing.

25Alidja-alidja kedalara, Simeon nyiny Jerusalem. Baal kwabba mammarap. Baal ala Boolanga-Yira kidji baal ngayaka kedela nginda Boolanga-Yira boorda barrang-ngandabat Israel. 26Kangya-Kooranyi nyiny Simeon-bwora kidji Kangya warranga baalany natj baal yoowart boorda wanni kwadjat baal djinang kedela nginda Keny boorda-yoowal-koorl, Keny Boolanga-Yira Waangki-Koorliny. 27Kangya-Kooranyi barrang Simeon Maya-maya-Kooranyi-bwora. Winidjinbar, Jesus-ang maaman wer ngaangk barrang maawit Maya-maya-Kooranyi bwora, doniny natj Boolanga-Yirang Warriny waangki. 28Simeon maara-barrang maawit kidji yanganan Boolanga-Yira.

29“Birdiyar, noonook barrang-yalgawa noonang warrin, kidji yeyi,

wort-koorl-oola noonang yakina nakalal.

30Nganyang miyala kwadja-djinang noonany, yoowal-koorliny

kidji ngalany barrang-ngandabatiny

31Noonook kwadja-don nidja noolong moortaman booram:

32Noonook waangki-koorl binari,

warma moortamanal moonakiny;

moorditj-moorditj-djil binari noonang moortang, Israel.”

33

Jesus-ang maaman wer ngaangk kai-kai dwangko nidja-nidja noolonga, moodlooka Simeon waangki Jesus-ang. 34Simeon yanga-kwabba baalapany kidji baal waangki Mary, Jesus-ang ngaangkany, “Boolanga-Yira waangki-koorl nidja koorlang moortak Israel-ang. Baal boorda djakanak boola moorta kidji baal boorda barrangak-ngandabat boola moorta. Baal Boolanga-Yirang ngambany. Boola moorta boorda wara-waangki baalany. 35Moorta kobin baalapang kaaditjiny, yalga moodlooka boorda-djinang-yan. Kidji winyan boorda-kardjat noonang koort djarp djillab-mokiny.”

36-37Anna, baal nyiny karbarli yenang, kidji baal nyiny Warda Marridjiny. Baal Phanuel-ang kowart, ngoongoolong Asher-ang. Baal kwadja-koorta-barrang arda maar-koodjal biroka kidji yeyi baal kadak 84 biroka. Baal yoowart wort-koorl Maya-maya-Kooranyi. Kedela wer kadik, baal yanganan Boolanga-Yirany, yoowart ngarniny, kidji kalyakool Boolanga-Yira waangkiny. 38Winidjinbar, baal yoowal-koorl kidji baal yanganan Boolanga-Yira. Baal waangki moortaman, alidja-alidja nganayaka Boolanga-Yira boorda yalkaran Jerusalem. Anna warrang baalap koorlangang.

Baalap korl-koorl Nazareth

39Ngolanga Joseph wer Mary nganitj moodlooka, mandang noolonga Boolanga-Yirang Warriny waangki, koodjalil korl-koorl koodjalang karlap, karlamaya Nazareth Galilee-kal. 40Koorlang maladja kidji mardayin-biny; baal kwadja moorart-biny karnarnyang wer kaaditjinyang, kidji Boolanga-Yira yanga-kwabba baalany.

Koorlang Jesus Maya-maya-Kooranyikal

41Djilba yoowal-koorl, ngarl Jesus-ang maaman wer ngaangk kalyakool koorl Jerusalem Mandjar Djendjeriny-Yirakang. 42Nginda Jesus kadak 12 biroka, baalap koorl Mandjarak, alimarn kalyakool. 43Ngolanga Mandjar, koodjal malyak korl-koorliny koodjalang karlap, yalga Jesus, koodjalang nop, baal naan-yaaka Jerusalem-al. Baalang maaman wer ngaangk yoowart kaaditj.

44Koodjal kaaditj Jesus kwadja-koorl koodjalang ngooloongongal, ngarl koodjal koorl keny kedela kidji karro koodjal malyak koorl-djinanginy Jesus koodjalang babina wer ngoonoolonga kardakor. 45Koodjal yoowart djinang Jesus, ngarl koodjal korl-koorl Jerusalem, baalany koorl-djinanginy. 46Ngolanga mo kedelara, koodjalil djinang Jesus Maya-maya-Kooranyi-bwora Mammarap Warrinyang-boongal, baalapany dwangkiny kidji baalapany waangki-djinanginy. 47Moortaman Jesus-any aliny, baalap kai-kai narla baalang kaaditjinyang wer baalang warrinya. 48Jesus-ang maaman wer ngaangk kai-kai nginda koodjal djinang baalany, kidji Jesus-ang ngaangk waangki baalany, “Nop, nadjil noonook don nidja noolong ngalak? Noonang maaman wer ngany kwadja-wayarn kidji ngala koordook djinango noonany.” 49Jesus waangki koodjalany, “Nadjil nyoodjoowal djarnyak yoowal-koorl nidjap, nganyany korl-djinanginy? Nyoodjoowal yoowart kaaditj natj ngany djarnyak nyiny nidja, nganyang Maamanang Maya-maya-bwora, wa?” 50Yalga koodjal yoowart kaaditj Jesus-ang warrinya.

51Ngarl Jesus koorl Nazareth koodjalyel. Bokadja, baal dwangka koodjalany, moodlooka doniny koodjal ngakaka. Jesus-ang ngaank kanya mandang nidja-nidja noolonga baalang koort-bwora. 52Jesus maladja mardayinal wer kaadjitinyal, kidji baal kwabba maladja Boolanga-Yirang miyalakal wer moortakang miyalakal.