nysNTPO

Luke 13

Wandja noonookang wara-doniny

1Alidja kedela, keny-keny moorta warranga Jesus moortakang Galilee-karlap. Pilate kwadja-dargang baalap winidjinbar baalap kwadja-yanga-narriny Boolanga-Yirakany. 2Jesus waangki-djinang baalapany, “Natj noonooka waangki? Alidja-alidja moorta Galilee-karlap, Herod dargang baalapany bokadja. Noonooka waangki nidja edjena narla baalap kwadja-wara-doniny boola-ngatti nadjang warma moorta Galilee-karlap, wa? Noonooka kaaditj nidja, wa? 3Yoowart, karnayal! Yalga ngany warranga noonookany, bayinya noonooka yoowart wort-korang, kidji wandja noonookang wara-doniny, mandang noonooka boorda-wanni, baalap-mokiny. 4Kidji alidja-alidja 18 moorta Siloam-karlap. Baalap wanni narla alidja woorri maya-maya djabalar baalapal. Noonooka waangki nidja edjena narla baalap kwadja-wara-doniny boola-ngatti nadjang warma moorta Jerusalem-karlap, wa? Noonooka kaaditj nidja, wa? 5Yoowart, karnayal! Yalga ngany warranga noonookany, bayinya noonooka yoowart wort-korang, kidji wandja noonookang wara-doniny, mandang noonooka boorda-wanni, baalap-mokiny.”

Kolboga djildji-birt

6Karro Jesus warranga baalapany nidja bardip. “Mammarap maladja keny kolboga boodjeral baalang maya-maya-boordak. Baal koorl-djinang djildji yalga baal yoowart djinang keny djildji. 7Ngarl baal waangki baalang yakin, ‘Miyalitj! Ngany koorl-djinang djildji nidja kolbokakang, kidji ngany yoowart djinang keny djildji. Kadjat nidja boorn! Nidja kolboga yoowart djarnyak banitja boodjer.’

8Yalga yakin waangki, ‘Birdiyar, maladj-oola boorn keny warma birok. Ngany boorda-yidja koonang boodjeral kidji dordong-biyan boorn. 9Warning birok, bayinya boorn yidja djildji, alidja kwabba; bayinya yoowart, karro nyany boorda-kadjat boorn.’”

Jesus barra-barra yok bogal-wara.

10Keny Kedela-Kooranyi, Jesus kwadja-karni-waangkiny moorta Maya-Maya-Kalyaragal.

11Keny yok djenak-wara kadak kidji baal kwadja-minditj 18 biroka. Baal kwadja bogal-wara kidji baal yoowart kayar yiraba. 12Nginda Jesus djinang yok, baal waangki, “Yok, noonook yalkaran-yan noonang minditjang!” 13Jesus maar-barrang baal kidji kwitj baal yiraba kidji baal yanganan Boolanga-Yira.

14Yeyi keny birdiyar Maya-Maya-Kalyarakang, baal kaarang-biny narla Jesus barra-barra nidja yok Kedela-Kooranyikal. Ngarl baal warranga moorta, “Noonooka kayar-yaka maar-keny kedelara; ngarl yoowal-koorl alidja-alidja kedelaka kidji barra-barra-biny; yalga yoowart yoowal-koorl Kedela-Kooranyikal!”

15Jesus waangki baalany, “Noonook dal-koodjal! Mandang noonooka boorda-bilyan noonookang booliyak ka ngort kidji bandak-barrang baalany kidji yanga baalany kepa Kedela-Kooranyikal. 16Yeyi nidja yok, baal nyiny Abraham-ang djoowak. Satan kwadja-yadarn baalany 18 biroka. Nadjil baal yoowart kayar bilyan-yan Kedela-Kooranyikal?” 17Nginda Jesus yalman-waangki, birdiyar ngiyan waangki-waangki karnya-biny, kidji moortaman djoorab-biny narla moorditj noolonga Jesus kwadja-doniny.

Bardip nyit-nyit kwolakang

18Jesus waangki-djinang, “Natjang Boodjer Boolanga-Yira Djelyibiny? Natj ngany kayar-waangki baal-mokiny? 19Baal nidja-mokiny. Mammarap barrang keny nyit-nyit kwolak kidji niran kwolak boodjeral. Kwolak maladja kidji boorn-biny, kidji djerta kayar-warn djertamayaka maarakal!”

Bardip kolyar wer mereny

20Karro Jesus waangki-djinang, “Natjang Boodjer Boolanga-Yira Djelyibiny? Natj ngany kayar-waangk baal-mokiny? 21Baal nidja-mokiny. Keny yok barrang nyamap kolyar kidji weyang kolyar wer kwonert ngomon mirlkoonal ngarl mandang mereny yiraba.”

Nooloo bida

22Jesus koorl boola karlamaya, karni-waangkiny moort kidji koorliny baalang djoorootal Jerusalem-ak. 23Keny mammarap waangki-djinang baalany, “Birdiyar, keny-keny moorta arda boordabarrang-ngandabat-yan, wa?”

Jesus yalman-waangki baalany, 24“Noonooka djarnyak kalyakool don moodlooka natj noonook kayar-don bwora-koorlo nooloo bida. Ngarla karnayal, boola moorta boorda-koordook bwora-koorlo nooloo bida, yalga baalap yoowart boorda kayar bwora-koorl. 25Birdiyar maya-mayakang boorda-yiraba kidji dedin bida. Karro nginda noonooka bandak-yaaka kidji kwadjin dorl-dorliny kidji miriny ‘Birdiyar, yalgaran bida ngalang!’ baal boorda-waangki noonookany, ‘Ngany yoowart kaaditj noonookany. Windjang noonooka yoowal-koorl!’

26Karro noonooka boorda-yalman-waangki, ‘Ngala ngarn wer djora noonal; noonook karni-waangki ngalang karlamayakal!’ 27Yalga karro baal boorda-waangki, ‘Ngany yoowart kaaditj noonookany kidji ngany yoowart kaaditj alidjap, windjang noonooka yoowal-koorl. Wort-koorl, mandang noonooka wara-wara moorta!’

28“Noonooka boorda-wal-wal kidji bakkan noonookang ngorlaka nginda noonooka djinang Abraham, Isaac wer Jacob, kidji mandang Warda-Marridjinya, nyinyiny bokadja Boodjeral Boolanga-Yira Djelyibiny yalga noonooka bandak-kwarda-yan. 29Moorta boorda-yoowal-koorl koorambayel - boyalal wer marawar, djeralal wer kongal - kidji nyin ngarniny wer djoriny Boodjera Boolanga-Yira Djelyibiny. 30Karro moorta ngiyan yadok nidja kedela, baalap boorda koriyat, kidji moorta ngiyan koriyat nidja kedela, baalap boorda yadok.”

Jesus woonya Jerusalem

31Yeyi alidja kedela, keny-keny Pharisee-ya yoowal-koorl Jesus kidji waangki baalany, “Noonook djarnyak wort-koorl nidjap, kidji koorl warmap narla Herod koordook dargango noonany.”

32Jesus waangki baalapany, “Koorl kidji warranga alidja dwert, ‘Ngany djenaka-wara yekaniny moorta-bandak kidji minditj moorta barra-barriny, nidja kedela wer benang, kidji ngolonga mo kedela, ngany boorda-nganitj mandang nganyang yaka.’ ” 33Yalga ngany djarnyak koorl nganyang djooroot, nidja kedela wer benang wer warning kedela. Baalap djarnyak dargang Warda-Marridjinya, yalga arda Jerusalem-bwora.

34“Jerusalem, Jerusalem! Noonook dargang Warda-Marridjinya kidji noonook boya-kwarditj moorta ngiyan Boolanga-Yira waangki-koorl waangko noonak. Kalyakool, ngany kwadja-koordak koort-bamo noonang moorta, ngaangk-djert-mokiny dandjo-dandjo barranginy baalang naba baalang kaanba-yendan, yalga noonook yoowart don-oola nganyany. 35Kidji ngarl noonang Maya-Maya-Kooranyi boorda-bilyar-yan. Ngany warranga noonany, noonook yoowart karro boorda-djinang nganyany koridjat kedela yoowal-koorl nginda noonook waangki, ‘Boolanga-Yira yanga-kwabba baalany ngiyan yoowal-koorl Birdiyarang kolal.’”