nysNTPO

Luke 24

Jesus yiraba noyitj-yen

1Nginda ngank yira koriyat kedelakal, yoka koorl yalyak, kanginy boyin-bandin natj baalap kwadja kakatar. 2Baalap djinang ngomon boya, wort-bilang-yan boonanyen yalyang 3ngarl baalap bwora-koorl; yalga baalap yoowart djinang Birdiyar Jesus-ang yarlin. 4Baalap yaaka bokadja narla nidja dwangka-birgi baalapany. Yilak-yilak koodjal mammarapa yaaka bokadja baalapany-boordak, koodjalang bwoka bandatjiny. 5Yoka wayarn-djil. Baalap boni-nanookawin boodjerak. Mammarapa waangki-djinang, “Nadjil noonooka korl-djinang wininy moort kardakor noyitj moorta?

6Baal yoowart nidja! Baal kwadja yiraba-yan! Barrang-dwangka natj baal waangki noonookany Galilee-kal: 7‘Mammarapang Nop djarnyak yidja-yan maara-bwora wara-wara mammarapa, dargang-yan, kidji ngolonga mo kedela, yiraba ngandabatak.’ ” 8Karro yoka barrang-dwangka Jesus-ang warrinya. 9Baalap korl-koorl yalyayen maar-djen-keny ngooldjarak wer warma moorta ngiyan kambarn Jesus, kidji baalap warranga baalapany mandang nidja-nidja noolonga. 10Alidja-alidja yoka, Mary Magdalene, Joanna, wer Mary James-ang ngaangk, wer yoka warma baalapyel, baalap warranga mandang nidja-nidja noolonga ngooldjarak. 11Yalga ngooldjarang miyalakal, moodlooka yoka waangki arda balbayit-waangkiny, kidji baalap yoowart djinang karnany. 12Yalga Peter yiraba kidji yakoorl yalyak; baal darba kidji djinang bwoka noyitjang yalga yoowart warma noolong. Karro baal korl-koorl, kardi narla moodlookang natj kwadja-edjena.

Djooroot Emmaus-ak

13Kedela-djin, koodjal mammarap ngiyan kambarn Jesus-any, baal korl-koorliny karlap Emmaus-al, marridja keny karbalang Jerusalem-yen. 14Koodjal dandjo-waangkiny mandang noolongang natj kwadja-edjena. 15Alimarn baalap dandjo-waangkiny, Jesus baalaal boordak-koorl kidji yana koodjalyel. 16Koodjal djinang baalany, yalga koodjal yoowart kaaditj nidja baal Jesus. 17Jesus waangki koodjalany, “Nadjang nyootjoowal waangkinyang, dandjo-yaniny?” Koodjal nganitj yaniny kidji koodjalang moolyimari koort-wara. 18Keny koodjalang, Cleopas, waangki-djinang Jesus, “Noonook arda keny moort Jerusalem-al ngiyan yoowart kaaditj noolonga natj kwadja-edjena Jerusalem-bwora nidja-nidja keny-keny kedelara, wa?” 19“Natj noolonga?” baal waangki-djinang. “Moodlooka natj edjena Jesus-ak Nazareth-karlap,” koodjal waangki. “Nidja mammarap nyiny Warda-Marridjiny. Moodlooka baal don wer waangki kwadja-moorditj wer mardayin moortakang miyalal wer Boolanga-Yirang miyalal. 20Ngalang Birdiyara Yakina-Koorany wer warma birdiyara waangki-koorl baalany barrango warrinya noyitjang, kidji baal kwadja-dargang-yan boorn-yambokal. 21Kidji ngala kaaditj ngalang koortal baal nyiny Keny ngiyan boorda yalkaranan Israel!

“Yoowart arda alidja, yeyi mo kedelara ngolonga nidja edjena, 22keny-keny yoka kardakor ngalang moorta, baalap kardi ngalany. Nginda ngank yira, baalap koorl yalya,

23yalga baalap yoowart djinang Jesus-ang yarlin. Baalap korl-koorl ngalak, waangkiny baalap djinang djin-djina-kooranyi ngiyan warranga baalapany alidja Jesus wininy! 24Keny-keny ngalang moorta koorl yalya kidji baalap djinang moodlooka, war-djin yokaman waangki, yalga baalap yoowart djinang Jesus.” 25Karro Jesus waangki baalapany, “Balbayit-djil noonookang! Noonookang dabak-djil djinango-karni moodlooka, noolonga Warda-Marridjinya waangki! 26Koriyat, Keny Boolanga-Yira Waangki-Koorl, baal djarnyak bakkan-wara nidja-nidja noolonga, wa? Arda karro, baal kayar-kadak ngandabat, baalang moorditj wer banditjiny ngandabat.” 27Kidji Jesus warranga baalapany moodlooka natj Boordakiny-Kooranyi waangki baalang, koriyat Moses kidji karro mandang Warda-Marridjinya. 28Baalap boordak-koorl baalapang karlap, yalga Jesus malyak wort-yaniny. 29Koodjal nganitj baalany, waangkiny, “Naan-yaaka ngalyel! Ngangk ngardiny kidji kadik-bini.” Ngarl Jesus bwora-koorl, naan-yaakiny koodjalyel. 30Jesus nyiny ngarno koodjalyel. Baal barrang mereny, kidji yanganan Boolang-Yirany, karro baal djakarn mereny kidji yanga mereny koodjalak. 31Karro koodjalang miyala yalgaran-yan kidji koodjal djinang nidja baal Jesus. Yalga yilak-yilak, baal wort-koorl koodjalang miyalayen. 32Koodjal danjo-waangki, “Nginda Jesus waangki ngalany djoorootal kidji yalgaran Boordakiny-Kooranyi ngalak, baalang warrinya karla-mokiny, narriny ngalany-bwora.”

33Koodjal yilak-yilak yiraba kidji korl-koorl Jerusalem. Koodjal djinang maar-djen-keny ngooljdara, wer mandang warma moorta. 34Baalap waangkiny, “Birdiyar doora kwadja-yiraba! Jesus barrang-djinang baalaal Simon-ak!” 35Karro koodjal mammarapa warranga baalapany moodlooka natj kwadja-edjena djoorootal, kidji yarn koodjal doora djinang Birdiyarany nginda baal djakarn mereny.

Jesus barrang-djinang baalaal ngooldjarakak

36Alimarn koodjal mammarap warranga baalapany nidja, Jesus yaaka baalapany kardakor, kidji baal waangki, “Nakal noonookayel!”

37Baalap darnayan-djil, kaaditjiny baalap djinanginy keny djang. 38Yalga Jesus waangki baalapany, “Naadjil noonooka wayarn? Nadjil noonooka yoowart djinang-karni noonookang koortal? 39Djinang nganyang maara wer djena. Miyalitj! Nidja nganyany, nganyaal! Baka nganyany, kidji noonooka boorda-kaaditj, narla djanga yoowart kadak yarlin wer kwetja, yalga noonook kayar-djinang nganyang yarlin!” 40Jesus waangki nidja kidji baal barrang-djinang baalapany baalapang maara wer djena. 41Yalga baalap yoowart kayar-djinang-karni. Baalap koort-kwabba-djil wer kai-kai-djil; ngarl Jesus ngakaka baalapany, “Noonooka kadak mereny ka djaadj ngarno, wa?” 42Baalap yanga Jesus bangka djildjitang dookarn-yan.
43Baal kanga djildjit kidji ngarn baalap-booram. 44Karro baal waangki baalapany, “Karnayal, ngany warranga noonookany nidja-nidja noolonga nginda ngany yalga kwadja-nyiny noonookayel: moodlooka boordak-yan nganyang Moses-ang Warriny-bwora, boordakiny Warda-Marridjinyang, wer Yediga-bwora; moodlooka natj djarnyak edjena.”

45Karro Jesus yalkaran baalapang kaaditjiny djinango moodlooka, mandang noolonga Boordakiny-Kooranyi waangki. 46Karro Jesus warranga baalapany, “Nidja kwadja-boordak-yan: ‘Keny Boolanga-Yira Waangki-Koorl, baal djarnyak bakkan-wara kidji ngolanga mo kedela, baal djarnyak yiraba noyitjyen.’ 47Kolal Jesus-ang, Warda-Kwabba djarnyak warranga-yan, Warda-Kwabba nyinya-nyinyinyang nginda moorta wort-korang baalapang wara-doniny. Nidja djarnyak warranga-yan, kooramba Boodjaral, malyakiny Jerusalem-bwora. 48Noonooka kwadja-marlanga-bini mandang nidja-nidja noolongang. 49Kidji karnayal, ngany nganyaal boorda-waangki-koorl noonookak moodlooka, mandang noolonga nganyang Maaman kwadja-waangki. Yalga noonooka djarnyak nganaka Jerusalem-bwora, kedalak nginda moorditj mardayin yirayen boorda ngarda-koorl noonookal.”

Jesus yira-koorl-yan Boolanga-Yirang Boodjerak

50Karro Jesus barrang baalapany Jerusalem-bandak, Bethany-boordak. Bokadja, baal yira-barrang baalang maara kidji baal yanga-kwabba baalapany.

51Alimarn Jesus yanga-kwabbiny baalapany, baal wort-koorl baalapyen kidji baal yira-barrang-yan Boolanga-Yirang Boodjerak. 52Baalap yanga moorditj yanganan Jesus-any, kidji korl-koorl Jerusalem-bwora, kidji koort-kwabba-djil moorartitj baalapany. 53Yennar kedelara, baalap koorl Maya-maya-Kooranyi-bwora, yanganiny Boolanga-Yira.