nysNTPO

Luke 22

Judas kakatar kobatano Jesus-any

1Yeyi ‘Mandjar Merenyang-Bargar’ kayida edjeniny. Moorta kardjir kol nidja mandjar ‘Yira-Djendjeriny’. 2Birdiyara Yakina-Kooranyi wer Mammarapa-Warrinyang wayarn moortany, ngarl baalap koordook war dargango Jesus ballar. 3Karro Satan bwora-koorl Judas. Moorta kardjir kol baalany ‘Iscariot’, keny Jesus-ang maar-djen-koodjal ngooldjara. 4Ngarl Judas wort-koorl Birdiyara Yakina-Kooranyi, wer manatja Maya-maya-Kooranyiyang, kidji baal warranga baalapany war baal kayar-kobatan Jesus. 5Baalap koorta-keny kidji baalap waangki Judas baalap boorda-yanga baalany boya. 6Judas waangki, “Kaya,” kidji malyak korl-djinanginy kwabba dji kobatano Jesus nginda moorta yoowart miyalitjiny.

Kakatariny Mereny Yira-Djenjerinyang

7Mandjar Merenyang-Bargar yoowal-koorl kidji kedela nginda moorta dargang yinang kookendjeri ngarno kedelal Yira-Djenjerinyang. 8Jesus waangki-koorl Peter wer John, waangkiny, “Koorl kidji kakatar mereny Yira-Djenjerinyang ngalang ngarn.” 9“Windji noonook koordook ngalany kakataro mereny?” baalap waangki-djinang.

10Jesus waangki, “Bwora-koorl ngomon karlamaya. Keny mammarap dinanginy bwokooda kepang, baal boorda yoowal-koorl noonookak. Nginda baal bwora-koorl maya-maya, kambarn baalany, 11kidji noonooka warranga mammarapany kadak maya-maya: ‘Birdiyar ngakaka noonook, “Natj bangka maya-mayang kakatar-yan ngarl ngany wer nganyang ngooldjara kayar ngarn mereny Yira-Djenjeriny?” ’ 12Baal boorda yira-barrang noonookany djinango bangka maya-mayang windji moodlooka nyiny alidja ngalang. Kakatar mereny bokadja.” 13Baalap koorl kidji baalap djinang moodlooka waral Jesus warranga baalapany.

Birdiyarang mereny

14Nginda dji koorl, Jesus wer baalang ngooldjara koorl ngarnyapal kidji nyiny. 15Jesus warranga baalapany, “Karnayal, ngany koordook ngalany ngarno-dandjo nidja mereny Yira-Djenjerinyang kwadjat ngany wara bakkan!

16Ngarl ngany warranga noonookany, ngany yoowart boorda ngarn karro noonooka-dandjo, arda nginda karnarny mandang nidja-nidja noolongakang kaaditj-biny Boodjeral Boolanga-Yirang Djelyibiny.”

17Karro Jesus barrang keny yoodjil, yanganan Boolanga-Yirany, kidji waangki “Kanga nidja yoodjil kidji walak-yanga baalany noonookaal kardakor. 18Ngany warranga noonookany, yeyi ngany yoowart karro boorda djora nidja kepa-mardayin kwadjat Boodjer Boolanga-Yira Djeyibiny yoowal-koorl.” 19Karro Jesus barrang mooloor merenyang, yanganan Boolanga-Yirany, djakarn mereny, kidji baal yanga mereny baalapany, waangkiny, “Nidja nganyang yarlin. Baal yanga-yan noonookang. Don nidja barrang-dwangkak nganyany.” 20War-djin, ngolonga mereny, Jesus yanga baalapany yoodjil kepakang, waangkiny, “Nidja yoodjil milgar koorta-kenyiny, boordak-yan nganyang ngopal. Baal darang-yan noonookang. 21Yalga djinang! Keny ngiyan kobatan nganyany, baal nyiny ngarniny ngalany kardakor! 22Mammarapang Nop boorda-wanni, waral Boolanga-Yira kwadja-waangki, yalga darnayan-djil mammarapang kobataniny baalany.”

23Karro baalap kwadjin waangki-djinanginy baalapaal kardakor, “Natj keny ngalang kayar-don nidja noolong?”

Ngiyan moorditj-ngatti?

24Mandang ngooldjara kwadjin waangki-waangkiny, natj keny baalapang moorditj-ngatti nyiny baalapany mandang kardakor. 25Jesus waangki baalapany, “Djelyiba moortakang ngiyan yoowart kaaditj Boolanga-Yira, baalap kadak boola mardayin, warranginy moortany dono moodlooka baalap koordook. Nidja-nidja djelyiba kol baalapaal ‘Moortang Babina.’ 26Yalga noonooka yoowart djarnyak karra war-djin. Yoowart! Moort moorditj-ngatti noonookany kardakor, baal djarnyak ngarda-bini, ngarda-ngatti moort-mokiny, kidji birdiyar djarnyak yakin-bini. 27Ngiyan moorditj-ngatti? Moort nyininy ngarniny? Ka moort baalany yanginy baalang mereny? Karnayal, keny nyininy. Yalga ngany nyiny noonookany kardakor moorta-mokiny yakiny noonookang.”

28“Noonooka kwadja-yaaka nganyang boongalak mandang wara noolongakal edjeniny nganyak. 29Kidji yeyi, nganyang Maaman yanga nganyany mardayin Djelyib-biny, ngarl ngany yanga noonookany mardayin-djin. 30Noonooka boorda-ngarn wer djora ngany-boongal Boodjeral nginda ngany nyiny Djelyib kidji noonooka boorda-nyiny djelyibang nyinapal kidji noonooka boorda birdiyaritj maar-djen-koodjal ngoongoolonga Israel-ang.”

Jesus waangki natj Peter boorda koolyoomitj baalang

31“Simon, Simon! Ni! Boolanga-Yira kaaditj Satan-ang, baal boorda-djonany-kariny mandang noonookany, walak-walakiny kwabba wer wara, yakina-mokiny boodjerang walak-walakiny kwolaka wer dalba.

32Yalga ngany ngakaka Boolanga-Yirany maar-yango noonany, Simon, ngarl noonang koort-karni yoowart boorda-wanni. Kidji nginda noonook korl-koorl nganyany, noonook djarnyak yanga mardayin noonookang ngooniyak.” 33Peter waangki, “Birdiyar, ngany kakatar yardjango-yan noonook-boongal kidji wanni noonook-boongal!” Jesus waangki, 34“Ngany warranga noonook, Peter, nidja kadik, kwadjat djert mira, noonook boorda warranga mo koolyooma, waangkiny noonook yoowart kaaditj nganyany.”

Kooda-boya, bwokooda wer djena-bwoka

35Karro Jesus waangki-djinang baalang ngooldjarany, “Alidja kedela, nginda ngany waangki-koorl noonookany bandak-koorlo, kooda-boya-birt, bwokooda-birt wer djena-bwoka-birt, noonooka nganala noolong, wa?” “Yoowart keny noolong,” baalap waangki. 36“Yalga yeyi,” Jesus waangki, “moorta kadak kooda-boya ka bwokooda, baal djarnyak barrang baalany; kidji moorta yoowart kadak kitji, baal djarnyak bangal-yanga baalang bwoka kidji bangal-barrang kitj. 37Narla ngany warranga noonookany, Boordakiny-Kooranyi waangki, ‘Baal boorda-djin-baminy-yan wara-wara moort-mokiny’! Nidja djarnyak edjena nganyak narla moodlooka boordak-yan nganyang, yeyi djarnyak mandang edjena.” 38Ngooldjara waangki, “Djinang! Nidja koodjal kitj, Birdiyar!” “Alidja kinyak!” Jesus waangki.

Jesus waangki Boolanga-Yirany Kardal Koorayinang

39Jesus wort-koorl ngomon karlamaya kidji baal yira-koorl Kard-Koorayinang, alidjap baal kalyakool koorl. Baalang ngooldjara kambarn baalany. 40Nginda Jesus yoowal-koorl alidjap, baal waangki baalapany, “Noonookany djarnyak ngakaka Boolanga-Yirany natj noonooka yoowart djabalar djooroot-bwora doniny-karrinyang.” 41Karro Jesus wort-koorl baalapany, yoowart kadjali, boya-kwardiny-mokiny. Jesus boni-nanookawin kidji baal waangki Boolanga-Yirany. 42“Maaman,” baal waangki, “Bayinya noonook koordook, noonook kayar wort-kanga nidja yoodjil, nidja yoodjil wara bakkanang. Yalga noonook yoowart djarnyak don natj ngany koordook: noonook djarnyak don natj noonook koordook dono.” 43Djin-djin-kwabba yoowal-koorl Boolanga Yirakang Boodjer-yen kidji maar-yanga Jesus mardayin-ngatti-biny.

44Jesus malyak bakkano wara-ngatti kidji baal waangki Boolanga-Yirany ngwidam-ngatti. Nganyang banya djabalar, yirribininy boodjerak ngop-mokiny. 45Ngolonga Jesus nganitj waangkiny Boolanga-Yirany, baal yiraba kidji baal korl-koorl baalang ngooldjarany. Baal djinang baalapany ngwoordiny bidjar, mordibang-yan narla baalapang koort-wara-wara. 46Baal waangki baalapany, “Nadjil noonooka ngwoorndiny bidjar? Yiraba kidji ngakaka Boolanga-Yirany natj noonooka yoowart djabalar djooroot-bwora doniny-karrinyang.”

Baala yardjang Jesus

47Jesus yoowart nganitj waangkiny nginda Judas, keny maar-djen-koodjal ngooldjarang, baal yoowal-koorl yalbarranginy boola moorta. Judas koorl nindjano Jesus. 48Yalga Jesus waangki, “Judas, noonook kobatan Mammarapang Nop nindjanyel, wa?” 49Nginda ngooldjara Jesus-any kambarniny baalap djinang nidja edjeniny, baalap ngakaka, “Birdiyar, ngala boorda-banitja ngalang kitja, wa?”

50Kidji keny baalapang bama keny mammarapany, Birdiyar-Yira Yakina-Kooranyiyang yakin, kidji kadjat baalang dwangka ngoornmoorn. 51Yalga Jesus waangki, “Kaa alidjang!” Baal baka mammarapang dwangka kidji barra-barra baalany. 52Karro Jesus waangki mandang baalapany, Birdiyara Yakina-Kooranyiyang wer manatja Maya-Maya-Kooranyiyang wer bworana, alidja-alidja moorta yoowal-koorliny yardjangak baalany, “Noonooka yoowal-koorl kitjo wer koondiya, war-djin noonooka yardjang ngakalyang, wa? 53Ngany kwadja-nyinyiny noonooka-boongal Maya-Maya-Kooranyi-bwora yennar kedela. Noonooka yoowart kayar-barrang nganyany bokadja, wa? Yalga nidja noonookang dji, yoowal-koorliny nginda mardayin mayartang birdiyariny.”

Peter koolyoomitj Jesus-ang

54Baalap yardjang Jesus kidji wort-barrang baalany Birdiyar-Yira Yakina Kooranyikang maya-maya-bwora, kidji Peter kambarn baalapany. 55Moorta kwadja bowan karla didarakal, maya-maya bandak, kidji Peter boordak-koorl moortakak nyinyiny karla boordak. 56Keny yok yakin djinang Peter nyinyiny karla boordak, ngarl baal miyalitj darkal baalak kidji baal waangki, “Nidja mammarap kardjir kambarn Jesus!” 57Yalga Peter koolyoomitj, “Yok, ngany yoowart kaaditj Jesus!” 58Kayida keny, mammarap djinang Peter kidji baal waangki, “Noonook kardjir keny baalapang!” Yalga Peter waangki, “Mammarap, ngany yoowart!” 59Ngolonga, warma mammarap waangki ngatti-ngatti “Ngany karnayal kaaditj. Mammarap nidja Jesus-any kambarn, narla baal kardjir Galilee-karlap!” 60Yalga Peter waangki, “Mammarap, ngany yoowart kaaditj naatj noonook waangkiny!” Winidjinbar, nginda Peter kwadja-waangkiny, keny djert mira. 61Jesus korang kidji miyalitj darkal Peter-ak, kidji Peter barrang-dwangka natj Jesus kwadja-waangki baalany, “Nidja kadik, kwadjat djert mira, noonook boorda warranga mo koolyooma, waangkiny noonook yoowart kaaditj nganyany.” 62Peter wort-koorl, koort-wara waliny.

Moorta yidjan Jesus kidji baalany bama-bama

63Mammarapa ngiyan kwadja-yardjang Jesus, baalap yidjan Jesus-any kidji bama-bama baalany. 64Baalang dengkoor Jesus-ang miyala kidji waangki-djinang, “Ngiyan bama noonany? Kambarng!” 65Kidji baalap wara-waangki Jesus ngatti-ngatti.

Baala barrang Jesus Yoolina-booram

66Nginda ngank yira, bworana wer Birdiyara Yakina-Kooranyiyang wer Mammarapa-Warrinyang, baalap yoowal-koorl dandjo-dandjo, kidji baalap yalbarrang Jesus Yoolina-booram. 67“Warranga ngalany,” baalap waangki, “Noonook nyiny Keny Boolanga Yira Waangki-Koorl, wa?” Jesus yalman-waangki, “Bayinya ngany warranga noonany, noonooka yoowart djinang-karni. 68Kidji bayinya ngany waangki-djinang noonany noolong, noonooka yoowart boorda-yalman-waangki nganyany. 69Yalga yeyi, Mammarapang Nop boorda-nyiny Boolanga-Yirang ngoornmoornal, moorditj wer mardayin.” 70Baalap bandang waangki, “Karro noonook Boolanga-Yirang Nop, wa?” Jesus baalapany waangki, “Noonooka waangki nidja nganyang.” 71Kidji baalap waangki, “Ngala yoowart marlangaka ngarnala! Ngalaal dwangka baalang warranga!”