nysNTPO

Luke 10

Jesus waangki-koorl 72 ngooldjara-kambarn

1Ngolanga, Birdiyar barrang warma 72 mammarapa kidji baal waangki-koorl mandang baalapang, bandak-koorliny baal-kwadjat, koodjal mammarapa dandjo-koorliny. Baalap koorl mandang karlamayara, kooramba Birdiyar warranga baalany baal boorda-koorl. 2Jesus waangki baalapany, “Boola-boola kwolaka yaaka, kakatar wedjanginy yalga yoowart boola yakina kakatar kwolaka wedjanginy. Ngala boorda ngakaka moortany ngiyan kadak kwolaka ngarl baal boorda-waangki-koorl yakina baalang kwolaka wedjanginy.

3“Koorl! Ngany noonookany waangki-koorliny, nyit kookendjeri-djin mokinya kardakor. 4Yoowart barrang kooda boyang, yoowart kooda koort-koortiny, yoowart djena bwoka. Yoowart nganitj kidji waangki moortany djoorootal. 5Nginda noonooka bwora-koorl maya-maya, koriyat waangki, ‘Nyiny-oola nakal karlapal nidja.’ 6Bayinya keny mammarap wining alidja, baal woonya nakal, noonookang warrinya nakalang kayar nyin baalyel; bayinya yoowart, noonooka wort-barrang noonookang warranga nakalang. 7Nyiny keny karlap-bwora, ngarn wer djora moodlooka baalap yanga noonookany, narla yakina doora barrang baalapang boya. Yoowart koorl karlapyen keny warma karlapak.

8Bayinya noonooka bwora-koorl keny maya-maya kidji baalap yanganan noonookany, ngarn wer djora moodlooka baalap yanga noonookany. 9Barra-barra minditj moorta maya-mayarang kidji warranga moortany, ‘Boodjer Boolanga-Yira Djelyibiny kwadja-yoowal-koorl noonooka-boordak.’

10“Yalga bayinya noonooka bwora-koorl karlamaya kidji baal yoowart yanganan noonookany, koorl djoorootal kidji waangki, 11‘Mandang dalba noonookang karlamaya, ngala yoorang-yoorang dalba ngalang djenakang noonookal. Yalga barrang-dwangka nidja! Boodjer Boolanga-Yira Djelyibiny kwadja-yoowal-koorl noonooka-boordak.’

12Ngany warranga noonookany, nginda Kedela-Djoniny-Karriny yoowal-koorl, Boolanga-Yira boorda-yanga koort-kwabba ngatti Sodom-ak nadjang baalapang karlamaya.”

Karlamayara natj yoowart djinang-karni

13“Alidja kedela boorda-darnayaniny noonang, Chorazin! Alidja kedela boorda-darnayaniny noonookang kardjir, Bethsaida! Moorditj noolonga kwadja-don-yan noonooka-bwora. Bayinya nidja-nidja noolonga kwadja-don-yan Tyre-bwora wer Sidon-bwora, koora moorta alidja karlamayarang doora kwadja-nyiny, wolang bwoka koort-warakang kidji yirrbin dalba baalapang kaatal, barrang-djinanginy baalap kwadja-wort-korang baalapang wara-doniny. 14Kedelal Djoniny-Karriny, Boolanga-Yira boorda-yanga koort-kwabba ngatti Tyre-kak wer Sidon-ak nadjang noonookak.

15“Kardjir noonook, Capernaum! Noonook koordook yira-barrango noonookaal Boolanga-Yirakang Boodjerak, wa? Noonook boorda-ngarda-kwarditj-yan Djinbaminyangap-bwora.” 16Jesus waangki baalang ngooldjara, “Moort ngiyan dangka noonookak, baal kardjir dangka nganyak; kidji moort ngiyan wort-korang noonookany, baal kardjir wort-korang nganyany. Kidji moort ngiyan wort-korang nganyany, baal wort-korang Boolanga-Yira, keny ngiyan waangki-koorl nganyany.”

Ngooldjara-kambarn 72 korl-koorl

17Alidja-alidja 72 mammarapa korl-koorl djoorab-djil. “Birdiyar!” baalap waangki. “Ngala waangki djenaka-war noonang kolal kidji baalap don natj ngala warranga baalapany!” 18Jesus waangki baalapany, “Ngany djinang Satan djabalar worl-yen babanginy-djin! 19Ni! Ngany kwadja-yanga noonookany mardayin ngarl noonooka kayar-yana wagalal wer nirnt-daalanga kidji noonooka kayar-bama mandang mardayin Satan-ang. Kidji yoowart keny noolong boorda-bakkan noonooka.

20Yalga noonooka yoowart djarnyak djoorab narla djenaka-wara dwangka noonookany. Noonooka djarnyak arda djeroob narla noonookang kola boordak-yan Boolanga-Yirakang Boodjeral.”

21Karro Kangya-Kooranyikang djoorabiny moorartitj Jesus-any kidji baal waangki, “Maaman, Birdiyar Boolanga-Yirakang Boodjer wer ngalang Boodjer! Ngany yanganan noonany narla noonook kwadja-yanga kaaditjiny moortakak ngiyan kaaditjiny-birt: noonook djinang-oola baalapany noolonga noonook kwadja ballaridja dwangka-boola moortayen. Kaya Maaman, noonook koordook moodlooka edjeno nidja waral.

22“Nganyang Maaman kwadja-yanga nganyany moodlooka. Yoowart moort karnayal kaaditj Nop, arda Maaman; kidji yoowart moort karnayal kaaditj Maaman, arda Nop, kidji alidja-alidja moorta ngiyan Nop koordook baalapany djinango Maaman.”

23Karro Jesus korang baalang ngooldjarak kidji arda waangki baalapak, “Kwabba-djil noonookang, noolonga djinanginy natj noonooka djinanginy! 24Ngany warranga noonookany, boola malka wer djelyiba, koordook djinango natj noonooka djinang, yalga baalap yoowart djinang. Baalap koordook dwangko natj noonooka dwangka, yalga baalap yoowart dwangka.”

Bardip kwabba mammarapang Samaria-karlap

25Keny Mammarap-Warrinyang yoowal-koorl, kaaditjiny baal kayar manga Jesus. “Malka,” baal waangki-djinang, “Natj ngany djarnyak don barrango ngandabat kalyakool?”

26Jesus waangki baalany, “Natj Boordakiny-Kooranyi waangki? Natj karni noonook djinang-waangki?”

27Mammarap waangki, “Noonook djarnyak woonya Birdiyarany noonang Boolanga-Yira mandang noonang koort-yel, wer mandang noonang koordoonitj-yel, wer mandang noonang mardayin-yel, wer mandang noonang kaat-yel; kidji noonook djarnyak woonya noonang moorta-boordak war-djin noonook woonya noonaal.”

28“Noonook karnayal waangki,” Jesus waangki. “Don nidja kidji noonook boorda-wining.” 29Yalga Mammarap-Warrinyang koordook moorta djinango baal dwangka-boola kadak, ngarl baal waangki-djinang Jesus-any, “Ngiyan nganyang moorta-boordak?”

30Jesus waangki, “Keny mammarap kwadja-ngarda-koorliny Jerusalem-yen Jericho-ak. Ngakalyanga balladja baalany, wort-barrang baalang bwoka, bama baalany kidja wandja baalany, noyitj boordak. 31Alidja kedela, yakin-kooranyi kwadja-ngarda-koorliny alidja djooroot; yalga nginda baal djinang mammarapany, baal wort-yana warma naralal djoorootang.

32Keny mammarap, Levi-kang djoowak, kardjir ngarda-koorl alidja djooroot. Baal koorl kidji miyalitj mammarap, kidji karro wort-yana warma naralal djoorootang.

33“Ngolanga, mammarap Samaria-karlap ngarda-koorl alidja djooroot. Baal boordak-koorl mammarapany. Nginda baal djinang baalany, ngorna-kwabba moorartitj baalang koort.

34Baal koorl baalany, baal nabba boyin koorayinang wer kepa-mardayin baalang boomabaraka-bwora, kidji dengkoor baalapany. Karro baal yidja mammarapany baalang dongki-kal kidji barrang baalany maya-mayak ngwoorndiny, kidji maar-yanga baalany. 35Warning Kedela, baal barrang baalang boya kidji baal yanga boya birdiyarak maya-mayang. ‘Karrodjin baalany,’ mammarap Samaria-karlap waangki, ‘kidji nginda ngany korl-koorl djoorootal nidja, ngany boorda-yanga noonany boya-ngatti moodlookang noonook banitja baalang.’ ”

36Karro Jesus waangki-djinang, “Natj noonook kaaditj? Ngiyan kardakor nidja-nidja mo mammarapa kwadja moort-boordak mammarapang ngiyan ngakalyanga balladja?” 37Mammarap-Warrinyang waangki, “Mammarap ngiyan maar-yanga baalany.” Jesus waangki, “Karro noonook koorl kidji don baal-djin.”

Jesus koorl Martha-kang wer Mary-kang maya-maya

38Alimarn Jesus wer baalang ngooldjara yana baalapang djooroot, baalap yoowal-koorl karlamaya. Bokadja, keny yok kol Martha ngakaka baalapany ngwoorndo baalang maya-maya-bwora. 39Mary, Martha-kang djook, nyiny Birdiyar-ang djena-boordak kidji koordook dwangko baalany.

40Martha yoowart djoorab narla baal moodlooka doniny, ngarl baal koorl kidji waangki, “Birdiyar, noonook kayar-djinang nganyang djook, wa? Baal wort-koorl kidji nyiny kidji nganya djarnyak don mandang yakiny! Warranga Mary, baal djarnyak yoowal-koorl kidji maar-yanga nganyany!”

41Jesus waangki baalany, “Martha, Martha! Noonook koort-ngarda narla boola noolonga. 42Yalga noonook ngarnala arda keny noolong. Mary koordook kwabba-ngatti noolong. Ngala yoowart djarnyak wort-barrang alidja baalyen.”