nysNTPO

Luke 20

Moorta wangki-djinang Jesus

1Nginda Jesus bwora-koorl Maya-maya-Kooranyi, moorta karni-waangkiny kidji baalapany warranginy Warda-Kwabba, Birdiyar Yakina Kooranyi wer Mammarapa-Warrinyang wer bworana, baalap yoowal-koorl dandjo-dandjo 2kidji waangki-djinang Jesus, “Warranga ngalany, yarn noonook kadak mardayin dono nidja-nidja noolonga? Ngiyan yanga noonany nidja mardayin?” 3Jesus yalman-waangki, “Yeyi, koriyat ngany koordook waangki-djinango noonookany noolong. 4John kwadja-kadak mardayin kakaloorno moorta, wa? Warranga nganyany, ngiyan yanga John nidja mardayin? Boolanga-Yira ka moorta?” 5Baalap malyak waangki-waangki dandjo, “Natj ngala kayar waangki? Bayinya ngala waangki, ‘Boolanga-Yira,’ Jesus boorda-waangki, ‘Karro nadjil noonookany yoowart ala John?’ 6Yalga bayinya ngala waangki, ‘moorta,’ nidja-nidja moortaman boorda boya-karditj ngalany, narla baalap waangki, ‘John kwadja nyiny Warda-Marridjiny.’”

7Ngarl baalap waangki, “Ngala yoowart kaaditj ngiyan yanga John baalang mardayin.” 8Ngarl Jesus waangki baalapany, “Ngarl ngany yoowart boorda-warranga noonookany ngiyan yanga nganyany mardayin dono nidja-nidja noolonga.”

Bardip moorta-banitjiny boodjer-djildjiyang

9Karro Jesus warranga moorta nidja bardip. “Mammarap niran djildji baalang boodjeral. Warma moorta yanga baalany boya banitjo boodjer kidji nidja mammarap boyang wort-koorl. 10Boornoora yoowal-koorl kidji djildji kakatar, ngarl baal waangki-koorl yakin moortak banitjiny baalang boodjer barrango baalang walak djildjiyang. Yalga moorta bama baalang yakin kidji waangki-koorl baalany kayan-kadak. 11Ngarl mammarap waangki-koorl warma yakin; yalga moorta bama baalany kidji wara-bakkan baalany, kidji waangki-koorl baalany kayan-kadak. 12Karro mammarap waangki-koorl warma yakin; yalga moorta kardjir bama baalany kidji bandak-kwarda baalany.

13“Karro birdiyar boodjer-djildjiyang waangki, ‘Natj ngany boorda-don? Ngany kadak arda keny nop. Ngany woonya baalany. Ngany boorda-waangki-koorl baalany. Doora, baalap boorda ala baalany!’ 14Yalga nginda moorta djinang nopany, baalap waangki, ‘Nidja baal birdiyarang nop! Ngala boorda-dargang baalany, kidji baalang boodjer boorda ngalang boodjer-biny!’ 15Ngarl baalap bandak-kwarda nopany boodjer-djildjiyang kidji dargang baalany.” Jesus waangki-djinang, “Yeyi, natj birdiyar boodjer-djildjiyang boorda-don nidja-nidja moortak? 16Baal boorda-yoowal-koorl kidji dargang nidja-nidja moortany kidji baal boorda-yanga boodjer-djildjiyang warma moortak banitjo.” Nginda moorta dwangka nidja bardip, baalap waangki, “Doora, nidja yoowart kayar-edjena!” 17Jesus miyalitj baalapany kidji baal waangki-djinang, “Natj nidja Boordakiny-Kooranyi waangki?

‘Yakina maya-maya warniny,

baal wort-kwarda nidja banitja-birt boya,

yalga yeyi nidja boya kwabba-djil boya-biny.’

18Mandang moorta ngiyan kwarda nidja boyal, baalap boorda-wara-bakkan-yan; kidji bayinya nidja boya kwarda moortal, boya boorda-koolyarn baalany dalbakak.”

Yanginy Boya Djelyibak

19Mammarapa-Warrinyang wer Birdiyara Yakina-Kooranyi, baalap kaaditj natj Jesus warranga nidja bardip djirino baalany, ngarl baala koordook yoordjango Jesus yeyi, yalga baalap wayarn moorta. 20Ngarl baalap nganayaka baalapang kannar. Baalap yanga boya wara mammarapak kino baalap karnany waangki kidji baal waangki-koorl baalapany waangki-djinangak Jesus kidji mango baalany, ngarl baalap kayar yoordjang Jesus kidji yidja baalany maara-bwora Rome-kang Birdiyar. 21Nidja-nidja wara mammarapa waangki Jesus “Birdiyar, ngala kaaditj noonookany. Nginda noonook waangki moorta, noonook karnayal waangki. Ngala kaaditj noonook yoowart miyalitj moortang mardayin yalga karni-waangki moorta natj Boolanga-Yira koordook baalapany dono.

22Warranga ngala, bayinya ngalang warriny waangki ngala djarnyak yanga boya Rome-kang Djelyibak, ka yoowart?”
23Yalga Jesus djinang baalang barrit kidji baal waangki, 24“Yanga nganyany keny boya. Ngiyanang moolyimarri nyiny boyal wer ngiyanang kol?” “Djelyib,” baalap waangki. 25Ngarl Jesus waangki, “Karro, yanga Djelyibany noolonga Djelyib kadak, kidji yanga Boolanga-Yira noolonga Boolanga-Yira kadak.”
26Bokadja, moorta-booram, baalap yoowart Jesus-any kayar manga, yoowart noolong keny, ngarl baalap waangki-yonadji, kidji baalap kai-kai narla moodlooka Jesus-any waangki.

Yiraba noyitj-yen

27Sadducee-ya, baalap waangki nidja: moorta yoowart boorda-yiraba noyitj-yen, ngarl keny-keny Sadducee-ya koorl Jesus kidji waangki, 28“Birdiyar, Moses boordak nidja Warriny ngalang: ‘Bayinya keny mammarap wanni kwadjat baalang koort-maat yidja koorlangka, baalang ngooni djarnyak koorta-barrang baalang yenang, ngarl baal kayar-yidja koorlangka noyitj mammarapang.’ 29Keny kedela, maar-koodjal ngooniya kwadja-wining. Koriyat ngooni koorta-barrang, yalga baal wanni koorlangka-birt. 30Karro warning ngooni koorta-barrang baalang yenang, kidji baal wanni. 31Ngolonga, warning ngooni kardjir koorta-barrang yenang, kidji baal wanni. Noolong-djin edjena mandang maar-koodjal ngooniyak. Baalap mandang wanni koorlangka-birt, 32kidji yadok, nidja yok kardjir wanni. 33Ngarl, nginda moorta yiraba noyitj-yen, natj ngooni boorda nyiny yokang koort-maat? Mandang maar-koodjal ngooniya kwadja-koorta-barrang alidja yok.”, 34Jesus yalman-waangki, “Nidja kedela, mammarapa wer yoka koorta-barrang, 35yalga mammarapa wer yoka kwabba kinyak, baalap boorda yiraba noyitj-yen, baalap boorda-wining kedelakal yoowal-koorliny kidji karro baalap yoowart boorda-koorta-barrang. 36Baalap boorda djin-djina-kooranyi-mokiny kidji yoowart kayar-wanni. Baalap boorda Boolanga-Yirang koorlangka-biny narla baalap kwadja-yiraba noyitj-yen. 37Kidji karnayal, Moses barrang-djinang ngalak, noyitj moorta boorda-yiraba ngandabatak. Ngalang Boordakiny-Kooranyi warranga ngalany Moses-ang wer narriny koorilkar. Bokadja, Moses waangki, ‘Abraham-ang Boolanga-Yira, Isaac-ang Boolanga-Yira wer Jacob-ang Boolanga-Yira.’ 38Baal nyiny Boolanga-Yira wining moortakang, yoowart noyitj moorta. Boolanga-Yirakak, mandang moorta wining.” 39Keny-keny Mammarapa-Warrinyang waangki, “Noonook kwabba yalman-waangki, Birdiyar!” 40Baalap wayarn-biny waangki-djinango Jesus warma noolong.

Keny Boolanga-Yira Waangki-Koorl

41Jesus waangki-djinang baalapany, “Boordakiny-Kooranyi waangki ‘Keny Boolanga-Yira Waangki-Koorl,’ baal boorda-nyiny David-ang djoowak. Yarn nidja kayar edjena? 42David baalaal boordak Yedika, kidji baal waangki,

‘Birdiyar waangki nganyang Birdiyar,

“Nyin nidja, nganyang maar ngoornmoorn-ngat,

43kedelakak nginda ngany boorda-yidja noonang boomboorman

ngwoorndinyap-mokiny noonang djena-ngarda.” ’

44David kwadja-waangkiny Kenyang Boolanga-Yira Waangki-Koorl, kidji baal kolitj baalany ‘Birdiyar’. Yarn nidja baal nyin Davidang djoowak?”

Balayi Mammarapa-Warrinyang!

45Moortaman kwadja-alayiny Jesus, yalga baal waangki baalang ngooljdarany, 46“Balayi Mammarapa-Warrinyang. Baalap kalyakool marridja baalapang bwoka woori wandanginy kidji baalap koordook moortany mandjaral waangkiny baalap moorditj. Baalap koordook barrango kwabba-djil nyinap Maya-maya-Kalyaral kidji kwabba-djil nyinap kedelal ngarniny wer djoriny. 47Baalap barrit yenanga kidji baalap yoordjang baalapang maya-maya, yalga ngolonga, baalap koordook moorta djinango baalapany Boolanga-Yira waangkiny kwodjang! Baalapang djin-baminy boorda wara-ngatti!”