nysNTPO

Luke 3

John-Kakaloorniny warranga Warda-Kwabba

1Nginda Djelyib Tiberius kwadja nyiny djelyib 15 biroka; Pontius Pilate nyiny birdiyar Judea-kang, Herod nyiny birdiyar Galilee-kang. Baalang ngooni Philip nyiny birdiyar boodjerang Iturea-ang wer Trachonitis-ang; Lysanias nyiny birdiyar Abilene-ang. 2Annas wer Caiaphas nyiny Birdiyara Yakina-Kooranyikang.

Yeyi kwangkanal, Boolanga-Yira waangki John, Zechariah-ang nop. 3Ngarl John koorl yennar bangka boodjerang bilyakang Jordan, warranginy:

“Wort-korang noonang wara-doniny kidji kakaloorni kepakal, kidji Boolanga-Yira boorda-nyinya-nyinya noonang wara-doniny. 4Warda-Marridjiny Isaiah boordak nidja-nidja warrinya milikmilikal:

‘Keny mammarap kwangkanal miriny,

“Kakatar Birdiyarang djooroot!

Warn doorgool djooroot baalang marridjiny!

5Noonooka djarnyak moorartitj mandang wedina.

Noonooka djarnyak ngardak-warn

mandang morda wer karda.

Noonooka djarnyak doorgool-warn

mandang ngalen djooroota.

Noonooka djarnyak kanyak-warn

mandang barr djooroota.

6Moortaman boorda djinang Boolanga-Yira.

Baal boorda barrang-ngandabat baalang moorta.”’”

7Moorta boola bandak-koorl John-ak. Baal kakaloorni baalapany kepakal.

“Noonooka wakala!” John waangki baalap, “Ngiyan waangki alidja noonooka boorda-kwibidji? Kayida, Boolanga-Yira boorda-waangki-koorl noonookang djin-baminy! 8Don kwabba noolonga ngarl moorta boorda djinang noonooka kwadja wort-korang noonookang wara-doniny. Yoowart waangki kardakor noonookaal, ‘Abraham nyiny ngalang maam-inram’. Ngany noonookany waangki, Boolanga-Yira kayar warn nidja-nidja boyaka Abraham-ang djoowaka-biny. 9Koyitj kakatar bam-kadongak djinnara boornang. Mandang boorna yoowart kwabba djildji yidjiny, baalap boorda bam-kadong-yan kidji kwarda-yan karla-bwora.”

10Moorta waangki-djinang John, “Natj ngala boorda-don karro?”

11Baal waangki, “Bayinya moorta kadak koodjal bwoka, baal djarnyak yanga keny moortak bwoka-birt, kidji moort kadak mereny wer djaatj, baal djarnyak walak-walak.”

12Moorta boya-barranginy, baalap yoowal-koorl kakaloorninyang kidji baalap waangki-djinang John, “Birdiyar, natj ngala boorda don?”

13John waangki baalap, “Yoowart kanga boya-ngatti nadjang Warriny waangki.”

14Mammarapa-bakadjiny kardjir waangki-djinang baal, “Natj ngalang? Natj ngala djarnyak don?”

John waangki baalap, “Yoowart bakkan moorta kidji yoowart ngakalya baalapang boya, kidji yoowart koolyoomitj moortakang. Noonooka djarnyak koota-kwabba boya-yel birdiyara yanga noonookany.”

15Moorta kwadjin koort-kwidiny, kidji baalap kwadjin kaaditjiny, “Kabin John nyiny Keny Boolanga-Yira Waangki-Koorliny!” 16Ngarl John waangki mandang baalapany, “Ngany kakaloorni noonookany kepakal yalga warma moort yoowal-koorliny. Baal moorditj-ngatti nadjang nganyany. Ngany yoowart kwabba kinyak baalang djena-bwoka bilyaniny. Baal boorda-kakaloorni noonookany Kangya-Kooranyiyal wer karlal. 17Baal barranga baalang mirlkoon kidji baal boorda yoorang-yoorang kwolaka. Baal boorda bama mandang kwolaka kidji wedjang kwabba kwolaka baalang maya-maya-bwora kwolakang. Yalga baal boorda-narra yimbara karla-bwora. Alidja karla narra kalyakool.”

18John warranga Warda-Kwabba moortakal. Baal banitja boola warma war. John karlaka baalapany, baalap djarnyak walak-yidja baalapang wara-wining. 19Yalga John djaat Djelyib Herod, narla baal kwadja koorta-barrang Herodias, baalang ngooniyang koort-maat, kidji baal don boola warma wara-wara noolonga. 20Karro Herod don wara-djil noolong: baalang manatja yardjan John kidji yadarn baalany maya-maya dedinyang-bwora.

John kakaloorni Jesus

21

Ngolanga John kwadja kakaloorni moortaman kepakal, John kadjir kakaloorni Jesus-any. Korram Jesus waangki Boolanga-Yirany, Boolang Yirakang Boodjer yalgaran, 22kidji Kangya-Kooranyi ngarda-koorl Jesus-al yarlin-mokiny mana-boorangkang. Kidji waangka ngarda-koorl Boolanga-Yirang Boodjer-yen, “Noonook baalang keny Nop. Nganya woonya noonany kidji ngany koort-kwabba noonal!”

Jesus-ang Maam-inrama

23Nginda Jesus kadak 30 birokaka, baal malyak baalang yakiny.

Moorta waangki alidja baal Joseph-ang nop. Joseph nyiny Heli-kang nop, 24Matthat-ang nop, Levi-kang nop, Melchi-kang nop, Jannai-kang nop, Joseph-ang nop, 25Mattathias-ang nop, Amos-ang nop, Nahum-ang nop, Esli-kang nop, Nakgai-kang nop, 26Maath-ang nop, Mattathias-ang nop, Semein-ang nop, Josech-ang nop, Joda-kang nop, 27Joanan-ang nop, Rhesa-kang nop, Zerubbabel-ang nop, Shealtiel-ang nop, Neri-kang nop, 28Melchi-kang nop, Addi-kang nop, Cosam-ang nop, Elmadam-ang nop, Er-ang nop, 29Joshua-kang nop, Eliezer-ang nop, Jorim-ang nop, Mattath-ang nop, Levi-kang nop, 30Simeon-ang nop, Judah-kang nop, Joseph-ang nop, Jonam-ang nop, Eliakim-ang nop, 31Melea-kang nop, Menna-kang nop, Mattatha-kang nop, Nathan-ang nop, David-ang nop, 32Jesse-kang nop, Obed-ang nop, Boaz-ang nop, Salmon-ang nop, Nahshon-ang nop, 33Amminadab-ang nop, Admin-ang nop, Arni-kang nop, Hezron-ang nop, Perez-ang nop, Judah-kang nop, 34Jacob-ang nop, Isaac-ang nop, Abraham-ang nop, Terah-kang nop, Nahor-ang nop, 35Serug-ang nop, Reu-kang nop, Peleg-ang nop, Eber-ang nop, Shelah-kang nop, 36Cainan-ang nop, Arphaxad-ang nop, Shem-ang nop, Noah-kang nop, Lamech-ang nop, 37Methuselah-kang nop, Enoch-ang nop, Jared-ang nop, Mahalalel-ang nop, Kenan-ang nop, 38Enosh-ang nop, Seth-ang nop, Adam-ang nop, Boolanga-Yirakang nop.