nysNTPO

Luke 6

Jesus waangki Kedela-Kooranyikang

1Kedela-Kooranyi yoowal-koorl. Jesus yana boodjeral kwolakang. Baalang ngooldjara-kambarn kwadjin kaata kwolakakang djabbaniny. Baalap yarrang-yarrang kaata baalapang maararal, kidji ngarn kwolaka. 2Pharisee-ya waangki-djinang, “Nadjil noonooka noolong doniny ngalang Warriny waangki noonooka yoowart djarnyak don Kedela-Kooranyikal?”

3Jesus waangki baalapany, “Noonooka kwadja djinang-waangki noolongang David don nginda baal wer baalang mammarapa kwadja koboorl-wirt, wa?

4“Baal koorl Boolanga-Yirang Mya-mya-bwora. Baalap kwadja yanga alidja mereny Boolanga-Yirak, yalga David barrang mereny kidji baal ngarn. Kidji baal kardjir yanga mereny baalang mammarapak. Yalga ngalang Warriny waangki: yoowart moort kayar ngarn alidja mereny, yalga arda yakina-kooranyi, baalap kayar-ngarn alidja mereny.”

5Kidji karro Jesus waangki, “Mammarapang Nop, baal nyiny Birdiyar Kedela-Kooranyikang.”

Mammarap kadak maar-wara

6Warma Kedela-Kooranyi, Jesus koorl Maya-maya-Kalyara-bwora kidji baal karni-waangki moortany. Keny mammarap alidja nyinyiny, baal yoowart kayar kalbang baalang maar-ngwoornmoorn.

7Mammarapa Warrinyang wer Pharisee-ya, baalap koordook djirina Jesus wara-doninyang ngarl baalap koorl-djinang war. Ngarl baalap yaaka baalany miyalitjiny, djinango bayinya Jesus boorda-barra-barra nidja mammarap Kedela-Kooranyikal. 8Yalga Jesus kaaditj baalapang kaaditjiny kidji baal waangki mammarapany, “Yiraba kidji yoowal-koorl ngany-booram.” Mammarap yiraba. 9Karro Jesus waangki baalapany, “Ngany waangki-djinang noonookany ngalang Warrinyang. Natj ngala kayar-don Kedela-Kooranyikal? Maar-yanga moorta ka bakkan moorta? Barrang-ngandabat morta ka dargang moortaka? Natj kwabba noolong ngala kayar don?” 10Jesus miyalitj mandang baalapany, karro baal waangki mammarap, “Yanga noonang maar nganyak.” Baal don nidja, kidji noonang maar barra-barra-yan.

11Baalap kaarang-kaarang-biny kidji kwadjin dandjo-dandjo waangki natj baalap kayar-don Jesus-ak.

Jesus-ang ngooldjara-kambarn

12Alidja kedela, Jesus koorl kard-yira, Boolanga-Yirakany waangkiny.

Baal naan-yaaka kadikang 13Ngangk yira-koorl kidji Jesus waangki-yoowal-koorl baalang ngooldjara-kambarn. Baal barrang maar-djen-koodjal baalapang kidji kolitj baalapany ‘Moorta Ngany Waangki-Koorl’: 14Simon (Jesus kolitj baalany ‘Peter’) wer baalang ngooni Andrew, James wer John, Philip wer Bartholomew; 15Matthew wer Thomas, James (Alphaeus-ang nop), wer Simon, kol-yan ‘Mammarap Karni Judea-kang’; 16Judas (James-ang nop), wer Judas Iscariot – baal kobat-kobatan-biny.

Jesus karni-waangki kidji barra-barra

17Ngolonga Jesus wer baalang ngooldjara-kambarn ngarda-koorl kardon, Jesus yaaka niyandapal. Boola baalang ngooldjara-kambarn yaaka baalyel. Boola moorta yoowal-koorl koorambayen, Judea-yen wer Jerusalem-yen wer karlamayaka warlbaral Tyre-ang wer Sidon. 18Baalap yoowal-koorl alo Jesus kidji ngarl Jesus kayar-barra-barra baalapany. 19Moortaman koordook Jesus. Baalap baka baalany narla mardayin koorliny baalyen. Jesus barra-barra moortaman.

Koort-kwabba wer koort-wara

20Jesus miyalitj baalang ngooldjara-kambarn kidji baal waangki:

“Boolanga-Yira kwabba boorda-don

noonookak moorta winyan yeyi;

Noonooka kadak Boodjer Boolanga Yira Djelyibiny

21“Boolanga-Yira kwabba boorda-don noonookak

moorta koboorl-wirt yeyi.

Noonookang koboorla boorda-moorart!

Boolanga-Yira kwabba boorda-don noonookak

moorta wal-waliny yeyi.

Noonooka boorda kawa!

22“Boolanga-Yira kwabba boorda don noonookak nginda moorta koort-djal noonookany, nginda moorta wort-korang noonookany, nginda baalap wara-waangki noonookany, kidji baalap kalyam noonookang, arda narla Mammarapang Nopang! 23Noonooka boorda djoorab-djoorab-biny nginda nidja edjena, kidji koort-kwabba kobori, narla Boolanga-Yira boorda yanga noonookany boola moorditj ngoolonga, noolonga Boolanga-Yirang Boodjerang. Nidja-nidja moorta, baalapang maam-inrama don noolonga-djin Boolanga-Yirang Warda-Marridjinyak.

24“Yalga wara-wara-djil noonookang moorta boola boya-kadak yeyi!

Noonooka kwadja-wining noonookang djoorab ngandabat!

25“Wara-wara-djil noonookang moorta boola mereny-kadak yeyi.

Noonook boorda koboorl-wirt!

Wara-wara-djil noonookang moorta kawiny yeyi!

Noonook boorda-koort-wara kidji walwaliny!

26“Wara-wara-djil nginda moortaman kwabba-waangki noonookang! Baalapang maam-inrama waangki noolonga-djin nginda baalapil waangki kalyaminy Warda-Marridjinyany.”

Noonook woonya noonang boomboorman

27“Yalga noonooka ni! Ngany warranga noonookany: bayinya moorta koordook bakkano noonany, noonook djarnyak woonya baalapany; bayinya moorta koort-djal noonany, noonook djarnyak kwabba-don baalapany; 28bayinya moorta wara-waangki noonany, noonook djarnyak nyinya-nyinya baalapany, kidji bayinya moorta wara-don noonany, noonook djarnyak waangki Boolanga-Yirakany baalapang.

29Bayinya moorta bama noonany keny kalyatal, noonook djarnyak waangki baalapany, baalap kardjir kayar-bama noonang warma kalyatal. Bayinya moorta ngakilya noonang bwoka, noonook djarnyak waangki baalapany, baalap kardjir kayar-barrang noonang warma bwoka. 30Bayinya moortaman ngakaka noonany noolongang, yanga baalapany. Kidji bayinya moorta barrang noonang noolonga, yoowart ngakaka baalapany keny noolong korl-yanginy. 31Noonook djarnyak don warma moortakang, noolonga noonook koordook baalapany dono noonang.

32“Bayinya noonook woonya moortany, arda bayinya baalap woonya noonany, nadjil noonook boorda yanganan-yan? Wara moorta woonya moortany bayinya baalap woonya baalapany! 33Kidji bayinya noonooka arda kwabba-don moortak bayinya baalap kwabba don noonany, nadjil noonook boorda yanganan-yan? Wara moorta alidja don! 34Kidji bayinya noonook arda yanga noolonga moortak bayinya noonook kaaditj baalap boorda-korl-yanga noonak, nadjil noonook boorda-yanganan-yan? Wara moorta yanga noolonga moortak kidji korl-barrang noolonga-djin! 35Yoowart! Woonya moorta ngiyan koort-djal noonany kidji kwabba-don balaapak. Yanga noolonga moortakak kidji yoowart koordook moortakany noolonga korl-yanginy. Karro noonooka boorda yanga-yan boola noolonga kidji noonooka boorda Boolanga-Yirakang koorlangka-biny. Narla Boolanga-Yira kardjir kwabba don moortakak ngiyan yoowart yanganan baalany kidji kardjir wara-wara moortakak. 36Noonooka djarnyak ngorna-kwabba moortakany, noonang Maaman-mokiny, baal ngorna-kwabba mortakany.”

Djirininy warma moorta

37“Yoowart djirin warma moortany kidji Boolanga-Yira yoowart boorda djirin noonookany. Yoowart djin-bama warma moortany kidji Boolanga-Yira yoowart boorda djin-bama noonookany. Yinya-yinya warma moortany kidji Boolanga-Yira boorda yinya-yinya noonookany. 38Yanga warma moortak kidji Boolanga-Yira boorda yanga noonookak. Bandodjil, noonooka boorda yanga-yan wobatiny kooda, kidji Boolanga-Yira boorda-yanga boola noolonga noonookang maara-bwora, mandang noonooka kayar-maar-barrang. War noonooka yanga warma moortak, alitja war-djin, Boolanga-Yira boorda-yanga noonookak.”

39Jesus waangki baalapany nidja bardip, “Keny miyala-birt mammarap, baal yoowart kayar booram-koorl warma moort. Bayinya baal don nidja, koodjal moorta boorda-djabalar karrab-bwora. 40Moort ngiyan ala baalang birdiyarang kwabba karni-waangkiny, baal yoowart yilak moorditj-ngatta-biny nadjang baalang birdiyar. Yalga moortaman ngiyan ala baalapang birdiyar, kidji kambarn baalany, nginda baalap nganitj, karro baalap boorda birdiyar-djin-abiny.

41Nadjil noonook djinang dalba noonang ngooniyang miyal-bwora, yalga noonook yoowart djinang boorn noonroo miyal-bwora? 42Yarn noonook kayar-waangki noonang ngooniyany, ‘Nganyang ngoony, ngany djabban-oola dalba noonang miyalyen,’ yalga noonook yoowart yoowal djinang boorn noonang miyal-bwora? Noonook koolyoomitj! Wort-barrang boorn noonang miyalyen. Karro noonook boorda kwabba djinang kidji kayar djabban dalba noonang ngooniyang miyalyen.”

Boorna wer baalapang djildji

43“Kwabba boorn yoowart yidja wara djildji kidji wara boorn yoowart yidja kwabba djildji. 44Moorta kaaditj mandang boorna narla djildji baalap yidja. Noonooka yoowart barrang kwonding mornitjayen. Noonooka yoowart barrang kamak marlakayen. 45Kwabba mammarap kadak kwabba noolonga baalang koortal ngarl baal bandak-barrang kwabba nooloonga. Wara mammarap kadak wara noolanga baalang koortal ngarl baal bandak-barrang wara nooloonga. Djaa waangki noolonga natj bandak-koorl koortany.”

Moorta koodjal warn maya-maya

46“Nadjil noonooka kolitj nganyany, ‘Birdiyar, Birdiyar,’ yalga noonooka yoowart don natj ngany warranga noonookany? 47Bayinya moort yoowal-koorl nganyany kidji baal dwangka nganyang warrinya kidji baal don natj ngany waangki, ngany boorda-warranga noonookany natj baal-mokiny.

48Baal mammarap-mokiny baalang maya-maya warniny; baal biyan karrab mordak kidji baal ngarda-yidja baalang maya-maya boyal. Bilya wobata kidja bama baalang maya-maya yalga kepa yoowart kayar-yoorang-yoorang maya-maya, narla baal kwabba warn maya-maya. 49Yalga moort ngiyan dwangka nganyang warrinya yalga yoowart don natj ngany waangki, baal mammarap-mokiny ngiyan warn baalang maya-maya, yalga baal yoowart ngarda-yidja baalang maya-maya boyal. Bilya wobata kidji bama baalang maya-maya kidji maya-maya yilak-yilak djabalar. Maya-maya wara-djil djabalar!”