nysNTPO

Luke 18

Yenang wer birdiyar djonany-karinyang

1Karro Jesus waangki baalang ngooldjara nidja bardip, karni-waangk baalapany war baalap kalyakool doora waangki Boolanga-Yira, kidji yoowart wayarniny narla baalapang ngandabat. 2“Keny birdiyar djonany-karinyang, baal kwadja-wining karlamayal. Baal yoowart wayarn Boolanga-Yira wer baal yoowart wayarn moorta.

3Keny yenang kardjir kwadja-wining alidjapal. Baal kalyakool koorl birdiyar. Baal koort-koort birdiyarany maara-yango baalany barrangak natj baal doora barrang, waangkiny, ‘Noonook maar-yanga nganyany bakadjo nidja wara mammarap!’ 4Yennar kedela, birdiyar yoowart kayar-don noolong, yalga baal waangki baalaal, ‘Karnayal, ngany yoowart wayarn Boolanga-Yira ka wayarn moorta, 5yalga narla nidja yenang kalyakool karradjal-djin, ngany boorda-maar-yanga baalany barrango moodlooka, mandang noolonga baal koordook. ‘Bayinya ngany yoowart don nidja, baal boorda-yoowal-koorl yennar kedela kidji ngany boorda-bidibaba-biny narla baalang.’ ” 6Kidji Jesus waangki, “Noonooka dwangka wara birdiyarang waangka! 7Yeyi, noonook kaaditj Boolanga-Yira yoowart boorda-djonany-karinya baalang moorta kidji kwabba don baalapak ngiyan mira baalany kedela wer kadik maar-yangak baalapany, wa? Noonooka waangkiny Boolanga-Yira boorda-dabakarn maar-yanginy baalapany, wa? 8Ngany warranga noonookany, Boolanga-Yira boorda-donany-karinya baalang moorta kwabba waral kidji don nidja kert-kert. Yalga nginda Mammarapang Nop yoowal-koorl, baal boorda-djinbarranga koort-karni Boodjeral, wa?”

Pharisee wer moorta boya-barranginy

9Jesus kardjir warranga nidja bardip moortakak ngiyan yira-kaaditj baalapaal kidji wambadin narla baalap kwabba-ngatti nadjang warma moorta. 10“Keny kedela, koodjal mammarapa yira-koorl Maya-maya-Kooranyikak waangko Boolanga-Yira, keny Pharisee wer keny mammarap boya-barranginy.

11Nidja Pharisee dombart yaaka kidji waangki, ‘Boolanga Yira, ngany yanganan noonany narla ngany yoowart ngabatj, ngany yoowart koolyoomitj wer ngany yoowart barrang warma yoka. Ngany yanganan noonookany narla ngany yoowart alidja moort-mokiny, moort boya-barranginy bokadja. 12Yennar maar-koodjal kedela, ngany yoowart ngarn kenyang kedela, kidji ngany yanga noonookany kwabba walak mandang nganyang boya.’ 13Yalga mammarap boya-barranginy yaaka boyang kidji yoowart yiraba baalang moolyimarri Boolanga Yirakang Boodjerak, yalga bama baalang ngoornt kidji waangki, ‘Boolanga-Yira, nomaring nganyany, narla ngany nyiny wara-wara mammarap.’ 14Ngany warranga noonookany,” Jesus waangki, “nginda koodjal mammarapa korl-koorl karlap, nidja mammarap boya-barranginy kwabba nyiny Boolanga-Yirakang miyalakal kidji yoowart nidja Pharisee. Moortaman baalapaal yira-yidjiny, baalap boorda-ngarda-yidja-yan, kidji moortaman baalapaal ngarda-yidjiny, baalap boorda-yira-yidja-yan.”

Jesus yanga-kwabba koorlangka

15Moorta kanga baalapang koorlangka Jesus-ak maar-barrang baalapany. Jesus-ang ngooldjara djinang baalapany kidji djaat baalapany narla baalap don alidja,

16yalga Jesus mira koorlangka baalak kidji waangki, “Yoowal-koorl-oola koorlangkany nganyak kidji yoowart nganitj baalapany, narla moorta nidja-nidja koorlangka-mokiny, baalap kadak Boodjer Boolanga-Yira Djelyibiny. 17Barrang-dwangka! Moort ngiyan yoowart barrang Boodjer Boolanga-Yira Djelyibiny koorlang-mokiny, baal yoowart boorda-bwora-koorl.”

Mammarap boola boya-kadak

18Keny mammarap warda kadak Judea-karlap, baal waangki-djinang Jesus, “Moorditj Birdiyar, natj ngany djarnyak don barrango kalyakool ngandabat?” 19Jesus waangki-djinang baalany, “Nadjil noonook waangki ngany ‘moorditj’? Yoowart moort nyiny moorditj, arda Boolanga-Yira. 20Noonook kaaditj noonang Warriny. Yoowart mooyang, yoowart dargang, yoowart ngakalya, yoowart koolyoomitj warma moortakang; dwangka-don noonang maaman wer ngaangk.”

21Mammarap yalman-waangki, “Ngolonga ngany kwadja-yinang, ngany kalyakool kwadja-don moodlooka Warriny waangki.” 22Nginda baal dwangka nidja, Jesus waangki baalany, “Keny warma noolong noonook djarnyak don. Bangal-yanga mandang noonang banaraka kidji wort-yanga moodlooka winyan moortak. Kidji noonook boorda-kadak boola banaraka Boolanga-Yirang Boodjeral; karro yoowal-koorl, kidji kambarn nganyany.” 23Yalga nidja mammarap, nginda baal dwangka alidja, baal koort-wara-wara-biny, narla baal kadak boola banaraka.

24Jesus djinang mammarap koort-wara kidji Jesus waangki, “Djadam-djil mammarpang boola boya-kadak bwora-koorlo Boodjer Boolanga-Yira Djelyibiny! 25Bayinya mammarap boola boya-kadak, bwora-koorliny Boodjer Boolanga-Yira Djelyibiny djadam-ngatti baalang nadjang yongkang wokart-koorliny djit djangang.” 26Moortaman Jesus-any dwangkiny, baalap waangki-djinang, “Karro ngiyan kayar-barrang baalang ngandabat?” 27Jesus yalman-waangki, “Noolong moorta yoowart kayar-don, Boolanga-Yira kayar-don!” 28Karro Peter waangki, “Djinang! Ngala kwadja-wandja ngalang karlap kambarno noonookany.”

29“Kaya,” Jesus waangki baalapany, “kidji karnayal, ngany warranga noonookany, bayinya moort wandja baalang karlap ka baalang koort-maat ka ngooniya ka maaman ka ngaangk ka koorlangka, narla Boodjer Boolanga-Yira Djeleyibiny, 30baal boorda-barrang boola-ngatti nidja-nidja kedelakal, kidji ngolonga, baal boorda-barrang kalyakool ngandabat.”

Jesus karro-waangki baalang noyitj

31Jesus kordja-barrang baalang maar-djen-koodjal ngooljdara kidji waangki baalapany, “Ni! Ngala Jerusalem kooliny. Bokadja, moodlooka boorda-edjena natj Warda-Marridjinya kwadja-boordak Mammarapang Nopang. 32Moorta boorda-yidja baalany mokangang maaral. Baalap boorda-yidjan baalany kidji baalap boorda wara-waangki baalany kidji narridja-kwarda baalal. 33Baalap boorda-bama baalany kidji dargang baalany. Yalga ngolanga mo kedela, baal boorda-yiraba ngandabatak.” 34Yalga ngooldjara yoowart kaaditji nidja-nidja noolonga; karnany warrinyang kwadja-ballaridja-yan baalapang, kidji baalap yoowart kaaditji natj Jesus kwadja-waangkiny.

Jesus barra-barra mammarap miyala-birt

35Jesus kwadja-koorliny Jericho-ngat. Mammarap miyala-birt kwadja-nyinyiny, djooroot boordak koort-koortiny. 36Baal dwangka boola moorta, boordak-djendjereniny, ngarl baal waangki-djinang, “Natj edjeniny?” 37Baalap waangki baalany, “Jesus Nazareth-karlap yoowal-koorliny.” 38Baal mira, “Jesus! David-ang Nop! Nomaring nganyany!” 39Moorta Jesus-booram, baalap djaat baalany kidji waangki, “Dja-dediny.” Yalga baal waangka-djan, “David-ang Nop! Nomaring ngany!”

40Ngarl Jesus nganitj kidji ngakaka moortany barrango mammarap miyala-birt baalak. 41“Natj noonook koodook? Natj ngany kayar don noonang?”

“Birdiyar,” baal waangki, “Ngany koordook karro-djinango.” 42Jesus waangki baalany, “Karro djinang! Noonang koort-karni kwadja-barra-barra noonany.” 43Winidjinbar, baal kayar-djinang, kidji baal kambarn Jesus, Boolanga-Yirany yangananiny. Moortaman miyalitjiny, baalap kardjir yanganan Boolanga-Yira.