nysNTPO

Luke 15

Kookendjeri anbangbat-yan

1Keny kedela boola mammarapa boya-barranginy, wer warma moorta ngiyan kwadja wort-korang-yan, baalap yoowal-koorl dwangko Jesus waangkiny, 2Pharisee-ya wer Mammarapa-Warrinyang, baalap malyak Jesus-any wara-waangkiny, “Nidja mammarap, baal yanganan wara-doniny moorta. Baal kardjir dandjo-dandjo ngarn baalapyel!” 3Ngarl Jesus warranga baalapany nidja bardip: 4“Bayinya keny noonookang kadak 100 kookendjerira kidji noonook anbangbat keny baalapang, natj noonook boorda-don? Mammarap boorda-wandja warma 99 kookendjerira kidji baal boorda koorl-djinang nidja kookendjeri, keny anbangbat-yan, kidji baal yoowart boorda nganitj, arda nginda baal djinbarranga baalany.

5Nginda baal djinbarranga nidja kookendjeri, baal djoorab-djil, baal yidja baalang kookendjeri mangakal kidji korl-koorl karlap. 6Karro baal mira baalang babina wer warma moorta baalang karlamaya, kidji baal waangki baalapany, ‘Ngany djoorab-djil narla ngany djinbarranga nganyang kookendjeri, keny angbangbat-yan. Ngala djarnyak djoorab dandjo-dandjo. Woola-koola!’ 7Ngany warranga noonookany, war-djin, Boolanga-Yirakang Boodjer boorda-djoorab-djoorab narla keny moort wort-korang baalang wara-doniny, djeroob-ngatti nadjang 99 kwabba moortakang ngiyan yoowart nganala wort-korango.”

Boya anbangbat-yen

8“Yeyi bayinya keny yok kadak maar-djen birrigon boyara kidji baal anbangbat keny baalapang, natj baal boorda-don? Baal dookoon karla-maat, baal barnang baalang maya-maya kidji baal koorl-djinang mandang bangka maya-mayang kidji baal arda nganitj nginda baal djinbarranga baalang boya.

9Nginda baal djinbarranga boya, baal mira baalang babina, wer warma moorta baalang karlamayang, kidji baal waangki baalapany, ‘Ngany djoorab-djil narla ngany djinbarranga nganyang boya, keny angbangbat-yan. Ngala djarnyak djeroob dandjo-dandjo. Woola-koola!’ 10Ngany waangki noonookany, war-djin, Boolanga-Yirakang djin-djina-kwabba mandang woola nginda keny moort korl-korang baalang wara-doniny.”

Nop anbangbat-yan

11Karro Jesus waangki, “Keny mammarap kadak koodjal nopa. 12Yinang nop waangki baalany, ‘Maaman, yanga nganyang yeyi nganyang walak banarakang!’ Ngarl baalang maaman walak-yanga baalang banarak baalang koodjal nopa kardakor. 13Ngolonga mo kedelaka, yinang nop bangal baalang walak, barrang boya kidji wandja karlap. Baal koorl kadjali boodjer. Bokadja baal wort-kwarda baalang boya, wara karriny. 14Baal banitja mandang boya. Karro yoowart kepa djabalar boodjeral kidji boodjer yoowart maladja mereny. Baal kayan-kadak, boya-birt wer mereny-birt. 15Ngarl baal koorl kidji yaka mammarapang alidja boodjerang. Baal waangki-koorl baalany baalang boodjerak karrodjino baalang dwordoka. 16Baal koordook ngarno wara mereny natj baal yanga dwordoka, yalga yoowart moort yanga baalany mereny ngarno. 17Ngarl karro baal malyak darkal kaaditj. ‘Ngany tatan. Nganyang maaman yanga boya baalang mandang yakinarak. Baalap kadak boola-ngatti mereny nadjang baalap kayar-ngarn, kidji ngany nyiny nidjap koboorl-wirt. 18Ngany boorda-yiraba kidji ngany boorda korl-koorl nganyang maaman kidji waangki, “Maaman, ngany kwadja-wara-don Boolanga-Yira booram wer noonany booram. 19Ngany kwadja-wara-djil. Noonook yoowart djarnyak kol nganyany noonang nop. Yalga noonook djarnyak yidja nganyany noonang yakina-mokiny kidji yanga nganyany boya yakinyang.” ’

20“Ngarl baal yiraba kidji koorl karlap baalang maamanak. Nginda baal kwadja-kadjali, baalang maaman djinang baalany. Baalang maamanang koort moorart nomaringang, kidji baal yakoorl, baal barrang baalang nop kidji baal koort-bama baalany kidji nindjan baalany.

21‘Maaman,’ nop waangki, ‘Ngany kwadja-wara-don, Boolanga-Yira booram, kidji noonook booram. Ngany kwadja-wara-djil kidji noonook yoowart djarnyak kol nganyany noonang nop.’ 22Yalga baalang maaman mira yakina. ‘Kert-kert!’ baal waangki. ‘Barranga kwabba-dil bwoka kidji wolang nganyang nop. Yidja dordong baalang maaral kidji yidja djena-bwoka baalang djenal. 23Karro koorl kidji barrang kwabba-djil yinang booliyak kidji dargang baalany. Ngala boorda-ngarn wer djora djoorab-djoorabiny. Woola-koola! 24Narla nidja nganyang nop kwadja-noyitj, yalga yeyi baal wining; baal kwadga-anbangbat-yan yalga yeyi baal djinbarranga-yan!’ Baalap djoorab-djil kidji baalap malyak ngarniny ka djoriny.

25“Korram mandang nidja-nidja noolonga kwadja-edjeniny, koriyat nop bandak yakiny. Baal korl-koorl. Nginda baal boordak-koorl maya-maya, baal dwangka yedi-waangkiny wer koboriny, 26ngarl baal mira keny yakin kidji waangki-djinang baalany, ‘Natj edjeniny?’ 27‘Noonang ngooni kwadja-korl-koorl karlap,’ yakin waangki, ‘kidji noonang maaman dargang kwabba-djil booliyak narla baalang nop kwadja korl-koorl noyitj-yen.’

28“Ngooni koriyat kaarang-kaarang-biny kidji baal yoowart bwora-koorl maya-maya. Ngarl baalang maaman bandak-koorl kidji baal koort-koort baalany bwora-koorlo maya-maya.

29“Yalga baal yalman-waangki baalang maaman, ‘Miyalitj, mandang nidja-nidja biroka ngany kwadja-yaka noonookang, keny noonang yakin-mokiny, kidji ngany kalyakool don moodlooka noonook koordook nganyany dono. Natj noonook kwadja-yanga nganyany? Yoowart keny yinang kidikot ngarl ngany wer nganyang babina kayar ngarn wer djora! 30Yalga nidja noonang nop, baal wort-kwarda mandang noonang boya wara-wara yokal kidji yeyi baal yoowal-koorl karlap, kidji noonook dargang kwabba-djil yinang booliyak baalang!’

31“ ‘Nganyang nop,’ baalang maaman yalman-waangki, ‘Noonook kalykool ngany-boordak, kidji moodloooka ngany kadak, noonook kayar-kadak mandang. 32Yalga ngala djarnyak ngarn wer djora wer djoorab-djoorab narla noonang ngooni kwadja-noyitj yalga yeyi baal wining; baal kwadja-anbangbat-yan yalga yeyi baal djinbarranga-yan.’ ”