nysNTPO

Luke 21

Yenang wer baalang yanginy

1Jesus miyalitj moodlooka, kidji baal djinang mammarapa boola boya-kadak. Baalap baalapang boya barranginy kidji boya yidjiny koodakal boyang Maya-maya-Kooranyikal, 2Jesus kardjir djinang keny winyan yenang, koodjal nyit djedari boyara koodakal yidjiny.

3Jesus waangki, “Ngany warranga noonookany, nidja winyan yenang, baal kwadja yanga boya-ngatti nadjang warma moortaman, 4narla moorta warma yanga noolonga baalapang moorditj banaraka; yalga nidja winyan-djil yenang, baal yanga moodlooka, boya mandang baal kadak.”

Maya-maya-Kooranyi boorda-djakan-yan

5Jesus-ang ngooldjara-kambarn kwadja-waangkiny Maya-maya-Kooranyiyang, yarn kwabbalitj baalany yaaka. Baalap miyalitjiny kwabba-djil boya wer boola warma noolonga moorta kwadja-yanga Boolanga-Yirakak. Jesus waangki,

6“Noonooka djinang mandang nidja-nidja noolonga. Kedela boorda yoowal-koorl nginda yoowart keny boya boorda-yaaka baalang nyinapal; mandang boyara boorda bamakanrin-yan.”

Karradjal wer bakkan boorda-edjena

7Baalap waangki-djinang, “Birdiyar, nginda nidja-nidja noolonga boorda-yoowal-koorl? Kidji natj boorda-edjena koriyat ngarl ngala kayar-djinang nginda moodlooka malyakiny edjeno?” 8Jesus waangki, “Balayi! Yoowart ala koolyooma. Boola mammarapa boorda-yoowal-koorl barrito, kin-kininy baalap waangki nganyang, kidji baalap boorda-waangki, ‘Ngany Keny!’ wer ‘Kedela yoowal-koorl!’ Yoowart kambarn baalapany! 9Noonooka yoowart djarnyak wayarn nginda noonooka dwangka bakadjinyang wer dornamakariny. Nidja-nidja noolonga djarnyak koriyat edjena; yalga nidja-nidja noolonga yoowart barrang-djinang yadok kedelara yoowal-koorliny.” 10Jesus ngatti-waangki. “Boola boodjera boorda bakadj warma boodjera. Djelyiba wer baalang moorta boorda-baladjan warma djelyiba wer baalang moorta. 11Karda boorda-yoorang-yoorang, moorta boorda mereny-birt wer djora-birt, kidji wara-wara minditj boorda-wokart-koorl mandang boodjera. Mogong noolonga wer darnayaniny noolonga boorda-djabalar worlyen. 12Yalga kwadjat mandang nidja-nidja noolonga edjena, baalap boorda-yardjang noonookany kidji bakkan noonookany; baalap boorda-marlbarrang noonookany djin-baminyang Maya-maya-Kalyarakal kidj baalap boorda-yidja noonookany maya-maya-dedinyang bwora. Baalap boorda-yalbarrang noonookany djelyiba-booram wer birdiyara-booram ngarl nganyang. 13Nidja boorda barrang noonookang kannar, ngarl noonooka kayar warranga Warda-Kwabba. 14Kwadjat alidja kedela, noonooka djarnyak kakatar noonookaal, noonooka yoowart djarnyak wayarn yarn noonooka boorda yalman-waangki baalapany, 15narla ngany boorda yanga noonookany kwabba warrinya wer dwangka-boola, ngarl yoowart keny nidja-nidja wara moortang boorda kayar yalman-waangko noonookany kidji waangki noonooka yoowart karnany warranginy. 16Noonookang maamana wer ngaangka, noonookang ngooniya wer babina, baalap boorda wort-yanga noonookany kidji moorta boorda-dargang keny-keny noonookang. 17Moortaman boorda koort-djal noonookany narla nganyang. 18Yalga yoowart keny djoomba noonookang kaata boorda-anbangbat-yan. 19Kwitjar yiraba, kidji noonooka boorda-barrang-ngandabat noonookaal.”

Jerusalem boorda djakan-yan

20“Nginda noonooka djinang mammarapa-bakadjiny Jerusalem yengalanginy, karro noonooka boorda-kaaditj nidjap kayida boorda-djakan-yan. 21Karro alidja-alidja moorta wining Judea-kal, baalap djarnyak boordang kardakak; alidja-alidja moorta wining Jerusalem-al, baalap djarnyak yilak-yilak wort-koorl, kidji alidja-alidja moorta bandak mandakal, baalap yoowart djarnyak korl-koorl Jerusalem.

22Nidja-nidja kedelara boorda ‘Kedelaka Djin-baminyang’-abiny, narla moodlooka natj Boordakiny-Kooranyi waangki doora boorda edjena. 23Nidja-nidja Kedelara boorda darnayan-djil alidja-alidja yokang boodjari wer ngaangka kadak kooninya! Wara-wara kedelara wer darnayan kedelara boorda yoowal-koorl nidja boodjerak, kidji Boolanga-Yira boorda djin-bama nidja-nidja moorta. 24Boola moorta boorda dargang-yan djarpal; warma moorta boorda yardjang-yan kidji baalap boorda yadarn-yan kidji wort-kool-yan boyang boodjerak. Mokang moorta ngiyan yoowart kaaditj Boolanga-Yira, baalap boorda-kana-kana Jerusalem djiyak baalapang kedela boorda-nganitj.

Mammarapang Nop boorda yoowal-koorl

25“Mokang noolonga boorda edjena ngangkal, mikakal wer djindakal. Nidja boodjeral, boola moorditjap boorda-koort-wara-wara, wayarniny koordor ngiyangang kidji kaarang wardarn. 26Moorta boorda yowi-kwarda wayarnang, nganayakiny noolonga koorliny dengkooro mandang Boodjer. Mardayina kadjitang boorda-yekan-yan baalapang djoorootayen. 27Karro mandang moorta boorda djinang Mammarapang Nop, moorditj wer bandjatiny, koorliny koondartal. 28Nginda nidja malyak edjeniny, yiraba kidji billan noonookang kaata. Noonookang barrang-ngandabatiny yoowal-koorl.”

Bardip kolboga wer baalang djilbika

29Karro Jesus waangki baalapany nidja bardip, “Barrang-dwangka kolboga kidji warma boorna.

30Nginda noonooka djinang djilbika malyakiny maladjiny, noonooka kaaditj birok yoowal-koorliny. 31War-djin, nginda noonooka djinang nidja-nidja noolonga edjeniny, noonooka boorda-kaaditj Boodjer Boolanga-Yira Djelyibiny boordak yoowal-koorliny.

32“Barrang-dwangka, mandang nidja-nidja noolonga boorda edjena kwadjat yennar moorta yeyi wining boorda-wanni. 33Worl wer Boodjara boorda wort-koorl, yalga nganyang Warriny yoowart boorda wort-koorl.”

Noonooka djarnyak balayi!

34“Balayi! Yoowart kaaditj arda ngarninyang wer djorinyang wer moodlooka nidja Boodjerang. Alidja kedela yilak-yilak kayar yoowal-koorl kidji manga noonookany! 35Narla alidja kedela boorda yoowal-koorl mandang moortakak yennar bankang Boodjerang. 36Kalyakool balayi kidji kalyakool ngakaka Boolanga-Yira yango noonookany kinyak mardayin ngarl noonooka kayar ngabalangornda wokart-koorl mandang nidja-nidja noolonga natj boorda edjena, kidji karro, noonooka boorda yira-yaaka Mammarapang Nop booram.”

37Yennar kedelara, Jesus bwora-koorl Maya-maya-Kooranyi, moorta karni-waangkiny. Nginda ngangk ngarda-koorl, Jesus bandak-koorl Kard-Koorayinang kidji baal naan-yaaka bokadja mandang kadik. 38Nginda ngangk yira, mandang moorta koorl Maya-maya-Kooranyi dwangka Jesus.