nysNTPO

Luke 8

Yokaman Jesus kambarniny

1Ngolonga, Jesus koorl mandang bangka boodjerang, Warda-Kwabba warranginy, warda Boodjerang Boolanga-Yirang Djelyibiny. Maar-djen-koodjal ngooldjara-kambarn koorl baalyel, 2kidji kardjir yoka ngiyan Jesus kwadja-barra-barra baalapang djenaka-wara wer menditj. Mary (kol Magdalene) – Jesus kwadja-yekan maar-koodjal djenaka-wara baal-bandak; 3wer Joanna, Chuza-kang koort-maat, birdiyar Herod-ang maya-maya; wer Susanna, wer boola warma yoka. Baalap yanga baalapang boya Jesus-ak wer baalang ngooldjara, baalapany maar-yanginy.

Bardip mammarapang kwolaka niraniny

4Boola Moorta koorl Jesus-ak mandang karlamayayen. Nginda baalap dandjo-dandjo koorl, Jesus warranga baalapany nidja bardip:

5“Keny kedela, mammarap bandak-koorl, kwolaka niraniny. Baal niran kwolaka boodjer-bwora, yalga keny-keny kwolaka djabalar djoorootal. Moorta kana kwolaka kidji djerta ngarn baalapany. 6Keny-keny kwolaka djabalar boya-boodjeral. Kwolaka malatj, yalga dilbika yindjaran-biny narla yoowart kepa boodjeral. 7Keny-keny kwolaka djabalar mornitja-kardakor. Mornitja wer kwolaka dandjo-malatj kidji mornitja dargang kwabba kwolakany. 8Yalga keny-keny kwolaka djabalar kwabba boodjeral; kwolaka malatj kidji yanga boola-ngatti kwolaka, boola-boola kwolaka.” Kidji Jesus nganitj baalang bardip, waangkiny, “Karro ni, bayinya noonooka dwangka-kadak!”

Karni Jesus-ang bardipakang

9Jesus-ang ngooldjara waangki-djinang baalany, “Natj karni bardipang?” 10Jesus waangki, “Ngany kwadja yanga noonookany kaaditjiny kobinakang Boodjerang Boolanga-Yira Djelyibiny, yalga warma moorta dwangka karni bardial, ngarl baalap miyalitj-pa, yalga yoowart djinang, kidji baalap dwangka-pa, yalga yoowart kaaditj.”

Jesus warranga karni bardipang kwolakang

11“Nidja karni bardip-bwora. Kwolaka Boolanga-Yirakang Warriny-mokiny. 12Kwolaka djoorootal djabalariny moorta-mokiny: baal dwangka Warriny yalga ngolanga, Djenak koorl kidji baal wort-barrang karni baalapang koort-yen. Djenak nganitj baalapany djinang-karniny kidji baal nganitj baalapany barrang-ngandabat-yan. 13Kwolaka boya-boodjeral djabalariny moorta-mokiny: baalap dwangka karni, kidji djoorab maar-barrang karni. Yalga karni yoowart mordak-koorl baalap-bwora; baalap maar-barrang karni arda djikang yalga nginda kedela djoniny-karrinyang koorl, baalap wort-djabalar. 14Kwolaka mornitja kardakor djabalariny moorta-mokiny: baalap dwangka, yalga ngwidam noolonga yoowal-koorl ka boola boya ka noolonga baalap koort-djinang. Nidja-nidja noolonga wort-koorna kwolaka ngarl djildji yoowart boorda-malatj. 15Kwolaka kwabba boodjeral djabalariny moorta-mokiny: baalap dwangka Warriny kidji maar-barrang karni baalang koorta-bwora, kwabba wer doorgool koorta, kidji baalap mardayin-biny kidji yidja djildji.”

Karla-maat ballaridjiny

16“Yoowart moort dookoon karla-maat kidji ballaridja binari. Baal yoowart yidja karla-maat kooda-ngarda ka maya-ngwoorndiny-ngarda. Yoowart, baal yira-yidja karla-maat ngarl moorta kayar-djinang binari karlang bayinya baalap koorl maya-mayak. 17Moodlooka moorta ballaridja boorda barrang-djinang-yan kidji noolonga moorta dengkoor boorda barrang-yan binari-bwora.

18“Karro noonooka yoowart djarnyak wallar noolongakang noonooka dwangka; narla moorta noolong-kadak, baalap boorda-yanga-yan noolonga-ngatti, yalga moorta yoowart noolong-kadak, baalapang nyit noolonga baalap kaaditj baalap kadak, moodlooka boorda-wort-barrang-yan.”

Jesus-ang ngaangk wer ngooniya

19Jesus-ang ngaangk wer baalang ngooniya koorl baalak, yalga baalap yoowart kayar-kalyara narla boola-boola moorta. 20Warma moort warranga Jesus-any, “Noonang ngaangk wer ngooniya bandak-yaakiny. Baalap koordook djiningo noonany.” 21Jesus warranga baalapany, “Nganyang ngaangk wer ngooniya, baalap moorta ngiyan dwangka Boolanga-Yirakang Warriny kidji don baal.”

Jesus nakalitj balarany

22Keny kedela, Jesus wer baalang ngooldjara bwora-koorl wandaberi. Jesus waangki baalapany, “Ngala yambo-koorl-oola warma boongal malakang.” Ngarl baalap malyak koorliny 23Alimarn baalap koorl, Jesus ngwoornda kidji bidjar. Yeyi yirakal, balarany nooyang mala-yambo.

Kepa kwadjin wandaberi moorartiny kidji mandang baalapang boordak mordakaniny. 24Ngooldjara koorl Jesus-any kidji yikkan baalany. “Birdiyar! Birdiyar! Ngala boorda wanni!”

Jesus djerramin kidji waangki balarany wer ngayanga. Baalap nganitj kidji moodlooka nakal-biny. 25Karro Jesus waangki ngooldjarakany, “Windji noonookang koort-karni?” Yalga baalap kai-kai wer wayarn, kidji dandjo-waangki, “Ngiyan nidja mammarap? Baal waangki balarany wer ngayanga kidji baalap don natj baal waangki!”

Jesus barra-barra mammarap djenaka-wara-kadak

26Jesus wer baalang ngooldjara koorl wandaberikal boodjerak Gerasa-kang, yambo Mala Galilee. 27Alimarn Jesus kana walbaral, mammarap karlamayayen kalayara baalany. Boola djenaka-wara wining baal-bwora. Boola biroka, nidja mammarap koorl bwoka-birt kidji yoowart naan-yaaka maya-mayal, yalga baal naan-yaaka karraba-bwora noyitjang. 28Nginda baal djinang Jesus-any, baal waangki-djan, ngarda-kwarda baalaal Jesus-ang djenakal, kidji waangki-djan, “Jesus, Boolanga-Yirakang Nop! Natj noonook koordook nganyang? Ngany koort-koort noonany, yoowart djin-bama nganyany!” 29Baal waangki nidja narla Jesus kwadja-warranga djenaka-wara, ‘Bandak-koorl baalany!’ Djenaka-wara kalyakool yardjang baalany. Moorta wangarn baalany kidja yadarn baalang djena wer maara madjikal, yalga baal kayar-djakan madji kidji djenaka-wara bandak-yekan baalany kwangkanak.

30Jesus waangki-djinang baal, “Natj noonang kol?”

“Nganyang kol ‘Boola’,” baal waangki, “Narla boola djenaka-wara wining ngany-bwora.” 31Mandang djenaka-wara koort-koort Jesus-any yoowart waangki-koorl baalapany mayart karrab-bwora.

32Boordak alidjap, boola dwordoka ngarniny kardal. Ngarl djenaka-wara koort-koort Jesus, ‘Waangki-koorl ngalany dwordoka-bwora!’ Kidji Jesus waangki-koorl baalapany. 33Baalap bandak-koorl mammarapany kidji baalap koorl dwordoka-bwora. Mandang dwordoka djakoorl dandjo-dandjo kowa-ngarda mala-bwora kidji baalap mordakan.

34Moorta dwordoka-yel kwadja-yakiny, baalap djinang natj edjena, ngarl baalap wort-koorl maya-mayakak wer karlamayakak boodjeral kidji baalap warranga warda. 35Moorta bandak-koorl djinanginy natj kwadja edjeniny. Baalap yoowal-koorl Jesus-any kidji baalap djinang mammarapany. Mandang djenaka-wara kwadja-wort-koorl. Baal nyiny Jesus-ang djena-boordak, baalang bwoka wandanginy kidji doorkool baalang kaat-bwora. Ngarl mandang baalapang wayarn. 36Moorta ngiyan djinang natj edjena, baalap warranga mandang warma moortany yarn Jesus kwadja-barra-barra mammarapany. 37Karro moortaman alidjap ngakaka Jesus wort-koorlo narla baalap wayarn-djin. Ngarl Jesus koorl wandaberi-bwora kidji wort-koorl. 38Mammarap ngiyan kwadja-barra-barra-yan boola djenaka-warang, baal koort-koort Jesus-any, “Ngany koordook koorlo noonook-yel.” Yalga Jesus waangki-wort-koorl baalany, waangkiny, 39“Korl-koorl noonang maya-maya kidji warranga moorta natj Boolanga-Yira kwadja-don noonang.” Mammarap yambo-koorl karlamaya, waangkiny natj Jesus kwadja-don baalang.

Jesus barra-barra koodjal yoka

40Nginda Jesus korl-koorl warma boongal malakang, moorta djoorab-biny baalany djinanginy, narla moortaman kwadja-kwidiny baalany. 41Karro mammarap kol Jairus baal koorl; baal birdiyar Maya-maya Kalyarakang. Baal ngarda-djabalar Jesus-ang djenal kidji koort-koort Jesus-any yoowal-koorlo baalang maya-maya, 42narla baalang keny kowart kwadja-wanniny. Baal maar-djen-koodjal biroka-kadak.

Jesus yana djoorootal kidji boola moorta kambarn baalany. 43Keny yok yana baalapany kardakor. Baal minditj-wara kidji baal kwadja-ngobiny maar-djen-koodjal biroka. Baal kwadja-banitj mandang baalang boya malkang, yalga yoowart keny kayar-barra-barra baalany. 44Baal yana moorta kardakor Jesus-ngolanga kidji baal baka ngardanga baalang bwokang. Baalang ngobiny yilak-yilak nganitj. 45Jesus waangki-djinang, “Ngiyan baka nganyany?” Mandang baalap waangki, “Yoowart ngany.” Yalga Peter waangki, “Birdiyar, moortaman noonany kamo-kooliny kidji noonany bilanginy.”

46Yalga Jesus waangki, “Keny moort baka nganyany, narla ngany kaaditj nginda mardayin bandak-koorl nganyang.” 47Yok djinang natj Jesus kaaditj baal kwadja-baka baalany, ngarl baal yoowal-koorl koorgonginy kidji baal ngarda-djabalar Jesus-ang djenakal. Moortaman booram baal warranga Jesus nadjil baal kwadja-baka baalany kidji yarn baal kwadja-barra-barra-yan winidjinbar. 48Jesus waangki baalany, “Nganyang kowart, noonang koort-karni warn noonany koortamayara-kwabba. Koorl nakalal.”

49Alimarn Jesus waangkiny, moort yana-waangki yoowal-koorl birdiyarang maya-maya-yen. Baal waangki Jairus-any, “Noonang kowart wanni. Nganitj Birdiyar karradjaliny yeyi.” 50Yalga Jesus dwangka baalany kidji waangki Jairus-any, “Yoowart mayirak, arda djinang-karni, kidji baal boorda-barra-barra-yan.”

51Nginda Jesus koorl maya-maya, baal warranga moortaman yoowart koorlo maya-maya-bwora baalyel, arda Peter, John wer James, wer maaman wer ngaangk koorlangang. 52Moortaman kwadja-wal-waliny kidji mayirakiny koorlangang. Jesus waangki, “Yoowart wal-waliny! Koorlang yoowart noyitj, baal arda ngwoorndiny!”

53Moortaman yidjan Jesus-any, narla baalap kaaditj baal kwadja-noyitj. 54Yalga Jesus barrang baalang maar kidji mira, “Yiraba, koorlang!” 55Baalang ngandabat korl-koorl, kidji baal yilak-yilak yaaka, kidji Jesus warranga baalapany yango baalany mereny wer djaatj ngarnak. 56Baalang maaman wer ngaangk kwadja-kardi, yalga Jesus waangki koodjalany, koodjal yoowart djarnyak warranga moortakany natj edjena.