nysNTPO

Luke 11

Jesus karni-yanga waangkinyang Boolanga-Yirak

1Keny kedela warmapal, Jesus waangkiny Boolanga-Yirak. Nginda Jesus nganitj, keny baalang ngooldjar waangki baalany, “Birdiyar, warranga ngalany yarn ngala doora waangki Boolanga-Yirak, war-djin John warranga baalang ngooldjara.”

2Jesus waangki baalapany, “Nginda noonooka waangki Boolanga-Yirak, waangki nidja:

‘Maaman, noonang kol nyiny kooranyi.

Yoowal-koorl-oola kedela nginda noonook nyiny Djelyib.

3Yanga ngalany mereny ngala ngarnala yennar kedela.

4Nyinya-nyinya ngalang wara-doniny, war-djin ngala nyinya-nyinya wara-doniny moortaman don ngalak.

Kidji yoowart barrang ngalany ngwidamap-ak djoriny karriny.’”

5Kidji Jesus waangki baalang ngooldjarany, “Yeyi ni, bayinya keny noonang koorl babinang maya-mayak didara kadik, kidji waangki baalany, ‘Nganyang babin, ngany ngakaka noonany, ngany kayar bangal-yanga mo mooloor merenyang? 6Nganyang warma babin marridjiny, yeyi baal yoowal-koorl nganyang maya-maya, yalga ngany mereny-birt yango baalany!’ 7Kidji bayinya noonang babin mira maya-maya-yen, ‘Yoowart yikkan nganyany! Ngany kwadja-barrang-bida! Nganyang koorlangka wer ngany, ngala bidjara ngwoorndiny. Ngany yoowart kayar-yiraba kidji yanga noonany natj noonook koordook.’

8Yeyi natj karro? Ngany waangki noonany, bayinya baal yoowart boorda-yiraba kidji yanga noonany mereny narla noonook baalang babin, yalga baal boorda-yiraba kidji yanga noonany moodlooka noonook ngarnala narla noonook yoowart karnya ngakako ngatti-ngatti.

9Kidji ngarl, ngany waangki noonookany: Ngakaka, kidji noonook boorda-yanga-yan; warkata, kidji noonook boorda-djinbarranga; dorl-dorl, kidji bida boorda yalgaran-yan noonookang. 10Narla moortaman ngiyan ngakaka, alidja noolong boorda-yanga-yan; kidji baal ngiyan warkata, baal boorda-djinbarranga. Dorl-dorl kidji bida boorda-yalgaran-yan moortamanang ngiyan dorl-dorl.

11Ngany waangki-djinang noonookany, noonooka maamana: ‘Nginda noonookang nop ngakaka djildjit, noonooka boorda yanga baalany wagal, wa? 12Kidji nginda baal ngakaka noorookany, noonooka boorda-yanga baalany nirnt-daalang, wa?’ 13Yeyi noonooka wara moorta, yalga noonooka kaaditj yarn yango kwabba noolonga noonookang koorlangkak. Ngarl Boolanga-Yira, noonookang Maaman, baal boorda-yanga boola ngatti; baal boorda-yanga Kangya-Kooranyi moortamanak ngiyan ngakaka baalany!”

Jesus wer djenaka-wara

14Jesus kwadja-yekaniny djenak-wara. Djenak-wara waangki-birt, yalga nginda djenak-wara bandak-koorl, mammarap malyak waangkiny. Moortaman kai-kai. 15Yalga mo moorta waangki, “Beelzebul, djenaka-warakang yoolindja, baal yanga Jesus mardayin bandak-yekano baalapany.”

16Warma Moorta koordook mango Jesus, ngarl baalap Jesus-any ngakaka Jesus dono ngoolong-malka ngarl baalap kayar-djinang bayinya Boolanga-Yira nyiny Jesus-yel. 17Yalga Jesus djinang natj baalap kwadja-kaaditjiny, ngarl Jesus waangki baalapany, “Bayinya keny boodjer karda-dakkan-yan kidji moorta boodjerang bakatj warma moorta boodjerang, karro nidja boodjer yoowart kwodjang boorda-yaaka; bayinya moorta ngoongoolongang karda-dakkan-yan, ngoongoolong boorda-djiran-yan. 18Ngarl bayinya boodjer Satan-ang karda-dakkan-yan, yarn baalang boodjer boorda-yaaka? Noonooka waangki natj ngany yekana djenaka-wara narla Beelzebul yanga nganyany mardayin. 19Bayinya ngany yekana baalapany nidja war, yarn noonookang ngooldjara-kambarna yekana baalapany? Noonookaroo ngooldjara-kambarna barrang-djinang alidja noonooka karna-birt! 20Yoowart! Ngany yekana djenaka-wara narla Boolanga-Yirakang moorditj mardayin! Ngarl noonooka kayar djinang Boodjer Boolanga-Yira Djelyibiny yoowal-koorliny noonookak.

21“Nginda mardayin mammarap kakatar baalang kidja tornamako baalang maya-maya, karro mandang baalang noolonga nyiny ngabalangornda.

22Yalga nginda mardayin-ngatti mammarap balladja baalany kidji ngarda-kwarditj baalany, baal wort-barrang mandang kidja, moodlooka mammarap kwadja-kakatar. Karro, moodlooka baal yardjang, baal walak-walak-yanga.

23“Bayinya moort yoowart yaaka ngany-boordak, baal yaaka ngany-boyang, kidji bayinya moort yoowart maar-yanga nganyany noolonga djabaniny, karnayal, baal noolonga wort-kwarditjiny.”

Nginda djenak-wara korl-koorl

24“Nginda djenak-wara bandak-koorl mammarapany, baal marridja kwangkanal, koorl-djinanginy nyinyap. Bayinya baal yoowart djinbarranga kenyap, baal waangki ‘Ngany boorda korl-koorl nganyang maya-maya.’ 25Ngarl djenak-wara korl-koorl kidji baal djinang maya-maya, barnan-yan kidji djandarn-yan. 26Karro baal bandak-koorl kidj korl-barrang maar-koodjal warma djenaka-wara. Baalap wara-ngatti kidji baalap yoowal-koorl kidj nyiny alidja. Ngarl nginda moodlooka edjena, mammarapang ngandabat minditj-ngatti-bini wer wara-ngatti nadjang baalang ngandabat kwadjat.”

Karnayal djoorabiny

27Ngolanga Jesus waangki nidja, keny yok moorta-boola kardakor waangki Jesus, “Yarn djoorab, yok ngiyan yidja noonany kidji yanga noonany bibi!”

28Yalga Jesus waangki, “Yalga yarn djoorab, nidja-nidja moorta ngiyan dwangka Boolanga-Yira waangkiny kidji don moodlooka baal waangki!”

Moorta ngakaka Jesus-any yango nambing

29Alimarn boola moorta boordak-koorl Jesus, baal karro-waangki, “Baalap wara-wara, moorta nidja kedela! Baalap koorl-djinang ngambing, yalga yoowart ngambing boorda-yanga-yan baalapany, arda Jonah-kang ngambing. 30Boolanga Yira, baal waangki-koorl Warda Marridjiny Jonah Ninevah-kak. Baal ngambing-biny moortakang. War-djin, Mammarapang Nop ngambing-biny moortakang nidja kedela.

31Nginda Kedela-Djoniny-Karriny yoowal-koorl, Yok Djelyib Sheba-kang boorda-yaaka kidji djirin moorta nidja kedelang, narla baal marridja baalang kadjali boodjerayen dwangko Djelyib Solomon-ang kwabba-djil warrinya, kidji ngany warranga noonookany, moort yaaka nidja, baal moorditj-ngatti nadjang Solomon. 32Nginda Kedela-Djoniny-Karriny yoowal-koorl, moorta Nineveh-karlap boorda yaaka kidji djirin noonookany narla baalap korang baalapang wara-wara war-yen nginda baalap dwangka Jonah-kang warranginy, kidji ngany waangki noonookany, karnayal, moort yaaka nidja, baal moorditj-ngatti nadjang Jonah!”

Yarlinang binari

33“Yoowart moort bowan karla-maat kidji ballaridja baalany ka dengkoor baalang binari. Baal yira-barrang dallar ngarl moorta kayar-djinang binari nginda baalap bwora-koorl. 34Noonookang miyala yarlinang binari-mokiny. Bayinya noonookang miyala kwabba, binyari boorda-moorartitj mandang noonookang yarlin; yalga bayinya noonookang miyala wara, mandang noonookang yarlin boorda-mayart-bwora. 35Noonook djarnyak wining ngarl binyari noonook-bwora yoowart mayart-bini. 36Bayinya binyari moorartitj mandang noonookang yarlin, kidji yoowart bangka mayart-bwora, mandang noonookang yarlin boorda-bandjat-biny, karla-mokiny nginda baalang binyari noonookal bandjatiny.”

Jesus djirin Pharisee-ya

37Nginda Jesus nganitj waangkiny, keny Pharisee ngakaka Jesus ngarno baalyel; ngarl Jesus bwora-koorl kidji nyiny ngarno. 38Pharisee kai-kai nginda baal djinang Jesus yoowart kakaloorniny kwadjat ngarniny. 39Ngarl Birdiyar waangki baalany, “Yeyi, noonooka Pharisee-ya barnan mabo moodlookakang natj noonooka banitja nginda noonooka ngarn ka djora, yalga noonooka-bwora, bakadjiny wer wara-wara moorartitj noonookany. 40Noonooka tatan moorta! Boolanga-Yira warn bangka-mabo. Boolanga-Yira kardjir warn bangka-bwora, wa? 41Yalga barrang mereny wer djora kidji yanga winyan moorta. Karro moodlooka boorda-barnan-biny aliwar Warriny waangki.

42“Darnayan-djil noonookatang Pharisee-ya! Noonooka yanga Boolanga-Yira baalang nyit walak noonookang djallamang wer kwolaka wer dilbiga, yalga noonooka yoowart don kwabba moortakak kidji noonooka yoowart woonya Boolanga-Yirany. Koriyat, noonooka djarnyak don nidja-nidja noolonga, kidji ngolonga, noonooka kardjir kayar-don warma noolonga.

43“Darnayan-djil, noonookang Pharisee-ya! Noonooka woonya kwabba-djil nyinyap Maya-maya-Kalyarakal. Kidji mandjaral, noonooka koordook moortany waangkiny, ‘Noonooka moorditj.’ 44Darnayan-djil noonookang! Noonooka bogala-mokiny kol-birt, kidja moorta kana baalapany kaaditjiny-birt.”

45Keny Mammarap-Warrinyang waangki Jesus, “Birdiyar, bayinya noonook waangki nidja, noonook kardjir wara-waangki ngalany!” 46Jesus waangki, “Darnavan-djil kardjir noonookang Mammarapa-Warrinyang! Noonooka yidja wondanga moortakang moorndinal, wondanga banyadak-ngatti kango yalga noonooka yoowart yiraba keny noonokang maar-biri maar-yango baalapany kango baalapang wondanga.

47“Darnayan-djil noonookang! Noonooka warn kwabba-kwabba bogala Warda-Marridjinyang, yalga karnayal, noonookang maam-inrama, baalap dargang Warda-Marridjinya. 48Nidja barrang-djinang noonooka djoorab narla noolonga noonookang maam-inrama kwadja-don. Baalap dargang Warda Marridjinya, kidji noonooka warn baalapang bogala. 49Narla nidja-nidja noolongakang, Boordakiny-Kooranyi waangki, ‘Ngany boorda waangki-koorl Warda-Marridjinyany baalapak kidji kardjir warma moorta waangko baalapany; baalap boorda dargang keny-keny moorta kidji baalap boorda-bakkan warma moorta’ 50Ngarl moorta nidja kedelang boorda-djin-bama-yan Warda-Marridjinyang darganginy, mandang Warda-Marridjinya ngiyan kwadja-dargang-yan, ngolanga Boodjerang alikwadja, 51malyakiny darganginyel Abel-ang, kidji nganitjiny darganginyel Zechariah-kang, bama-yan kardakor karla-kooranyi wer Kooranyap. Kaya, ngany warranga noonookany, moorta nidja kedelang boorda-djin-bama-yan narla mandang nidja-nidja noolonga!”

52“Darnayan-djil noonookang, Mammarapa-Warrinyang! Noonook barrang-yalgawa war yalgarano bida maya-mayakang kaaditjinyang. Ngany karnayal waangki, noonooka yoowart boorda bwora-koorl, kidji noonooka nganitj warma moorta ngiyan koordook bwora-koorlo!” 53Nginda Jesus bandak-koorl maya-maya, mandang Mammarapa-Warrinyang wer Pharisee-ya kwadjin wara-wara-waangkiny Jesus. Baal waangki-djinang baalany boola noolonga. 54Baalap koordook mango Jesus, djinanginy bayinya baal boorda-waangki karna-birt noolong.