nysNTPO

Luke 23

Baalap yalbarrang Jesus Pilate-booram

1Moortaman yiraba kidji barrang Jesus Pilate-booram. 2Bokadja, baalap malyak djiriny Jesus, “Ngala kwadja-dwangka nidja mammarap barritiny ngalang moorta. Baal warranga baalapany yoowart yango boya Rome-ang Djelyibak kidji waangki natj baal nyiny Keny Boolanga Yira Waangki-Koorl, kidji baal nyiny keny djelyib baalaal.” 3Pilate waangki-djinang baal, “Noonook Djelyib moortakang Judea-kang, wa?” “Ngarl noonook waangki,” Jesus yalman-waangki. 4Karro Pilate waangki Birdiyara Yakina-Kooranyiyang wer mandang moortany, “Ngany yoowart kayar-djinang mingitj noolong nidja mammarapal djin-bamo baalany.” 5Yalga baalap mardayin-ngatti waangki, “Narla nidja mammarap waangki nidja-nidja noolonga, moorta kwadjininy waangki-waangko kidji bakadjiny kooramba Judea-kal. Baal malyak Galilee-kal kidji yeyi baal yoowal-koorl nidjap.”

Baalap waangki-koorl Jesus Herod-ak

6Nidja dwangkiny, Herod waangki-djinang, “Nidja baal Galilee-karlap, wa?” 7Nginda baal dwangka naatj Jesus Galilee-karlap, boodjer windji Herod nyiny djelyib, Pilate waangki-koorl Jesus Herod-ak, narla Herod kardjir Jerusalem-ak. 8Herod djoorab-djil djinango Jesus, narla baal kwadja-dwangka baalang kidji baal kalyakool kwadja-koordook kannar djinango Jesus. Herod koordook djinango Jesus doniny malgar noolonga. 9Ngarl Herod waangki-djinang Jesus boola noolonga, yalga Jesus yoowart yalman-waangki. 10Birdiyara Yakina-Kooranyiyang wer Mammarapa-Warrinyang, baalap booram-kanna kidji baalap mardayin djirina Jesus. 11Herod wer baalang mammarapa-bakadjiny, baalap yidjan Jesus kidji wara-waangki baalany. Karro baalap wolang Jesus kwabba-djil bwokakal kidji baalap waangki-koorl Jesus Pilate-ak. 12Aldja kedela, Herod wer Pilate babina-biny. Kwadjat, koodjal kwadja boomboorman.

Pilate djin-bama Jesus wanniyo

13Pilate dandjo-barrang Birdiyara Yakina-Kooranyiyang, mammarapa warda-kadak wer moortaman, 14kidji waangki baalapany, “Noonooka barrang nidja mammarap nganya-booram kidji noonooka waangki baal kwadja-koolyoomitjiny moortakak. Yeyi ngany kwadja-waangki-djinang baalany moodlooka noonooka-booram kidji ngany yoowart kayar djinbarranga baalany walgar-kadak kenyang alidja-alidja mingitj noolonga noonooka djirin baalang.

15Herod kardjir yoowart djinbarranga baalany walgar-kadak, narla baal waangki-koorl baalany ngalak. 16-17Nidja mammarap kwadja-don kayan nadjang baal djarnyak wanni. Ngarl ngany boorda-warranga baalapany bama-bamo baalany, kidji karro yalgaran baalany.” 18Moortaman waangka-djan, “Dargang baal boornil! Yalgaran Barabbas ngalak!” 19(Barabbas kwadja yadarn-yan maya-mayakal dedinyang narla baal kwadja-malyak bakadjiny kardakor moorta Jerusalem-al, kidji baal kwadja-dargang moortany.)

20Pilate koordook yalgarano Jesus, ngarl karro baal ngakaka mandang moorta. 21Yalga baalap kaarang-mira, “Dargang baalany boornil! Dargang baalany boornil!” 22Karro Pilate mo-waangki, waangki-djinanginy “Yalga natj wara noolong baalany kwadja-don? Ngany yoowart kayar-djinbarranga keny noolong baal kwadja-don nadjang baal doora-wanni. Ngarl ngany boorda-warranga baalapany bama-bamo baalany kidji karro yalgaran baalany.” 23Yalga boola moorta yoowart nganitj waangka-djaniny natj baalap doora-katj Jesus boornak wanniyo. Yadok, ngolonga kwodjang, Pilate dwangka baalapang kaarang-mira kidji yanga baalapany natj baalap ngakaka. 24Ngarl Pilate waangki warrinya noyitjang Jesus-ang, noolong baal koordook. 25Baal yalkaranan Barabbas, mammarap ngiyan baalap koordook, keny baalap yidja maya-maya-bwora dedinyang narla bakadjinyang wer darganginy, kidji Pilate yanga Jesus baalapak dono natj baalap koordook.

Baalap katj Jesus boorn-yambokak

26Mammarapa-bakadjiny wort-barrang Jesus. Baalap kayalar Simon Cyrene-karlap, keny mammarap bwora-koorliny ngomon karlamaya boodjeryen. Baalap yardjan Simon, baalap yidja Jesus-ang boorn-yambo baalal, kidji baalap warranga baalany kango boorn-yambo Jesus-ngolanga.

27Boola moorta kambarn Jesus; mo yoka baalapany kardakor, welweliny wer mariny baalang. 28Jesus korang baalapak kidji waangki, “Yoka Jerusalem-ang! Yoowart weli nganyang, yalga arda weli noonookaal wer noonookang koorlangka. 29Narla kedelara koorliny nginda moorta boorda-waangki. ‘Baalap djoorab-djil, alidja-alidja yoka koorlangka-birt, ngiyan yoowart yanga bibi baalapak!’ 30Nidja-nidja kedelara, moorta boorda-waangki kardakak, ‘Djabalar ngalal!’ Kidji moorta boorda-waangki mordakak, ‘Dengkoor ngalany!’ 31Ngarl bayinya baalap don noolonga nidja-mokiny nginda boorn won-kin, natj boorda-edjena nginda boorn bitj?”

32Baalap kardjir bandak-barrang koodjal warma mammarapa, koodjal ngakalyanga, dargango boornal Jesus-boongal. 33Nginda baalap yoowal-koorl mord, kol-yan ‘Kaat Kwetj’, baalap katj Jesus boorn-yambokal, kidji koodjal ngakalyanga, keny Jesus-ang ngoornmoornal wer keny warma baalang djoowoorlal.

34Jesus waangki, “Maaman, nyinya-nyinya baalapany! Baalap yoowart kaaditj naatj baalap doniny.” Baalap kwarda boyara walak-yango Jesus-ang bwoka kardakor baalapaal. 35Moorta yaaka bokadja, miyalitjiny. Karro birdiyara Judea-kang yidjan Jesus, “Baal barrang-ngandabat warma moorta, barrang-oola baalany baalroo ngandabat bayinya baal Keny Boolanga-Yira Waangki-Koorl.” 36Mammarapa-bakadjiny, baalap kardjir yidjan Jesus. Baalap yoowal-koorl Jesus kidji baalap yanga baalany wara kepa-mardayin, 37kidji waangki baal, “Barrang-ngandabat noonookaal bayinya noonook djelyib moortagang Judea-kang!” 38Baalap boordak nidja-nidja warrinya Jesus-yira: ‘Djelyib moortakang Judea-kang.’ 39Keny ngakalyang waraniny bokadja, baal wara-waangki Jesus, “Noonook Keny Boolanga-Yira Waangki-Koorl, wa? Barrang-ngandabat noonookaal wer ngalany!” 40Yalga warma ngagalyang djaat baalany, waangkiny, “Nadjil noonook yoowart wayarn Boolanga-Yira? Baalap Jesus djin-baminy ngalang-djin. 41Yalga ngalang djin-baminy darkal, narla ngala barranginy naatj ngala doora-barrang nadjang ngala don; yalga baal don yoowart mingitj.” 42Kidji baal waangki Jesus, “Jesus, barrang-dwangka nganyany, nginda noonook korl-koorl nyiny Djelib!” 43Jesus waangki baalany, “Karnayal, ngany noonook warranga nidja kedela, noonook boorda nyiny ngany-yel Boolanga-Yirakang Boodjer-bwora.”

Jesus wanni

44Boordak malyarak, ngangk nganitj bandjatiny kidji mayart dengkoor mandang boodjer karbalakak; 45kidji ngomon bwoka, waraniny Maya-maya-Kooranyi-bwora, baal djeran-yan koodjal bangkakal. 46Jesus mardayin mira, “Maaman! Ngany yidja nganyang kangya noonang maara-bwora!” Baal waangki nidja kidji baal wanni. 47Birdiyar mammarapang bakadjiny djinang natj edjena, kidji baal yanganan Boolanga-Yira, waangkiny, “Karnayal, nidja baal kwabba mammarap!” 48Moorta dandjo-koorliny bokadja, miyalitjiny djin-baminy, baalap djinang natj edjena, mandang baalapang korl-koorl koort-wara baalapang karlapak, baminy baalapang ngornda. 49Mandang moorta ngiyan kwadja-kaaditj Jesus kidji woonya baalany, wer kardjir yokaman kambarniny baalany Galilee-yen, baalap yaaka boyang kidji baalap miyalitj.

Baala danbarritj Jesus

50-51Keny mammarap yaaka bokadja, Joseph Arimathea-karlap, karlamaya Judea-kang. Baal kwadja keny kwabbadjil, ngwidam mammarap. Baal keny Yoolinakang wer kardjir keny Pharisee-yang, yalga baal yoowart koort-keny baalapang kaaditjiny kidji natj baalap kwadja-don. Baal koort-karni nganaka Boolanga Yirang Boodjer Djelyibiny yoowal-koorlo. 52Baal koorl Pilate-booram kidji ngakaka Jesus-ang yarlin. 53Karro baal ngarda-barrang Jesus-ang yarlin, dengkoor baalany bwoka-bwora, kidji yidja baalany yalya-bwora natj kwadja-biyan-yan djadam boyal kidji yoowart yalga banitja-yan. 54Nidja kedela maar-keny kidji Kedela-Kooranyi boordak alikwadjiny. 55Yoka kambarniny Jesus Galilee-yen, baalap koorl Joseph-yel kidji baalap djinang Joseph yidja Jesus-ang yarlin yalya-bwora.

56Karro baalap korl-koorl karlap kidji kakatar djilbika wer boyin-bandin yidjo Jesus-ang yarlinal. Kedela-Kooranyikal, baalap bedik-bedik, aliwar Warriny waangki.