DNT

Makuh 16

Jesuha Thawhnak bea Mawng

(Mt 28:1-8; Lk 24:1-12; Jn 20:1-10)

1Sabbath a bäih üng, Marih Makdalin, Jakuka nu Marih la Salome naw Jesuh ami hluknak vaia ngsi’ui khyei u lü, 2ngpum mhmüp ngawi, khawnghngia luh law üng ng’uhnüna citki he. 3Ami ceh k’um üng amimät he, “U naw ng’uhnün mkawt üngka lungnu a jah ktän pet vai aw?” tia ngthähki he. (Acuna lungnu cun aktäa ngbaüki.) 4Acunüng ami jeng mang üng acuna lungnu cun a na ngtängin päng se ami hmuh. 5Ng’uhnün ami va luh üng suisak abawk suisakia cawngpyang mat kpat lam da ngaw se ami hmuh üng cäiki he.

6Acunüng ani naw, “Ä cäi ua, kutlamktung üng ami taiha Nazaret Jesuh nami sui hüki ti ka ksingki, ani cun tho be pängki ni, hia am ve, ami msännak pi teng ua. 7Atuh cit u lü axüisaw he la Pita üng, ‘nami maa Kalile khawa ana cit hlü ve,’ tia jah va mtheh ua, amäta pyena kba acuia nami hmu khai ni,” a ti.

8Acunüng aktäa kyüh u lü ng’uhnün üngka naw dawngkie. Kyüh ngen u lü u üng ipi am mtheh u.

THANGKDAWA DÜTNAK KPHYÜM

Marih Makdalina veia Jesuha Ngdangnak

(Mt 28:9-10; Jn 20:11-18)

[ 9Ngpum mhmüp ngawi lam üng Jesuh tho law be lü, akcüka khawyai khyüh a puk k’um üngka a ksät peta Marih Makdalina veia ngdangki. 10Ani naw cit lü Jesuha awmpüi khawie üng a jah va mtheh. A na mbawikyapki he, 11ani naw Jesuh xüngki a hmuh pyen se ami ngjak üng, am kcang na u.

Jesuh Axüisaw xawi nghngiha veia Ngdangki

(Lk 24:13-35)

12Acun käna nghngih xawi mlüha ani ceh k’um üng, Jesuh ani veia khyang kcea kba va ngdangki. 13Acun xawi naw law be ni lü akce he üng jah mtheh law ni se, acun he naw pi am jah kcang na u.

Jesuh Xaleiat hea veia Ngdangki

(Mt 28:16-20; Lk 24:36-49; Jn 20:19-23; Ngs 1:6-8)

14Anghnua Jesuh axüisaw xaleiat he ami ei ana ei k’um u se ami veia ngdangki. Jesuh a thawh be käna hmukia khyang he am ami jah kcangnak la ami mlunga nghlanga phäha a jah ksenak. 15Jesuh naw, “Khawmdek avan üng cit u lü thangkdaw khyang avana veia sang hü ua. 16Upi jum lü baptican khanki cun küikyana kya khai; upi am jumki avan cun mkatnak yah khai. 17Jumeiki he üng müncankse he ami pawhnak thei vaia johit jah peta kya khai. Ka ngming am khawyai he jah ksät khai he; ngthu kthai he am ngthuhei law khai he; 18Kphyu ami kut am kpang u lü thihnak vaia tui ami awk üng pi ia am kya u; am phetki hea khana ami kut mtaih u se yai be khai he,” a ti.

Jesuh Khankhawa Kai beki

(Lk 24:50-53; Ngs 1:9-11)

19 Bawipa Jesuh ami veia ngthuhei päng lü khankhawa kai be lü Pamhnama kpat lama ngawki. 20Axüisaw he pung naküt üng cit hü u lü ngthu sang hüki he. Bawipa naw jah khüipüi lü, ami ngthu sang hü cun cangki tia müncankse he jah pawhnak am ngdangsaki.]

AVANG AKPHYÜMA DÜTNAK AKCE

[