DNT

1 Pita 3

Khyungcei awmih ning

1Acuna kba ni, nghnumie aw, nami ceiea mtheh ngja ua. Nami ceie naw Pamhnama ngthu am ami jum üng, i nami pyen vai käh hlükia dawkyakia nami ngneisak naw jumei law khaiea jah pyang khai. 2Isenitiüng, nami ngneisak hin ihlawka ngcingcaih lü leisawng phyaki ti cun ksing khaie. 3Nami lusam phan lü ngui xüi jah awi hnak ja suisak kdaw nami suijih am akhawkpung ning jah ngtongtaisak khai cen käh sumei ua. 4Acuna nghnün üng, nami mlung k’uma käh hngalang theikia ngtongtainaka kyaki hniphnawinak ja mlung kdip üng ngtongtai ua. Pamhnama hmuha ngtongtainak akdaw säih ta acun ni. 5Ahlana Pamhnam üng ami äpeinak ta lü Pamhnam jumeikia nghnumie naw, ami ceia mtheh ngjaknak üng amimät ngtongtaisak khawikie. 6Sarah naw pi acukba ve lü: Abrahama mtheh ngja lü, ka bawi aw ti lü khüki. Nangmi hin akdawa ve lü kyükyawknak am a ve üng ta, Saraha canghnuea nami kyaki.

7Acuna kba ni, nangmi kpamie pi nami nghnumie cun pumsa ktha ngcekie ti ksing lü sitih am jah vepüi ua. Nami ktaiyü üng i naw käh a ning jah kyawh vaia, Pamhnama jah pet angsäia xünnak nang am atänga yah hnga khaia kyase, jah leisawng ua.

Akcang pawha phäh khuikhanak

8Akpäihnaka, mlung mat ngaihnak mat üng ve ua. Ngbengnaa kba nami püi mhläkphya na ua. Nami püi mpyeneinak ja mlung mhnemnak am ve ua. 9Akse, akse am; yünsenak pi yünsenak am käh thungei be ua. Dawkyanak am thung be ua. Isenitiüng, dawkyanak cun a ning jah khüa kcün üng a ning jah pet vaia Pamhnama bekhüta kyaki. 10Cangcim naw

“Jenaka xünsak hlüei lü

kcün kdawe jah hmuha yüki naw,

akse pyennak ja

hlei pyennak jah hawih yah khai.

11Akse pawhnak üngkhyüh nghlat lü akdaw pawh se;

dimdeihnak sui lü acun läk hü se.

12Bawipa naw khyang ngsungpyune jah teng lü

ami ktaiyünak pi jah ngai ve;

cunüngpi, akse pawhkie ta jah nghei ta ve.

13Akcang pawh vaia na ngtäng üng u naw ning mhlembawi khai ni. 14Cunüngpi, akcang na pawha phäh na khuikha vai üngpi, nami josenki. U pi käh kyüh ua, käh cäicing ua. 15Nami mlung k’uma Khritaw leisawng lü Bawipa mäih leisawng ua. Nangmi naw nami taka äpeinaka mawng ning jah kthähki a ve üng, nami jah mtheh ngkyai be thei vaia, aläa ngsüngcei ua. 16Hniphnawinak ja leisawngnak am bi ua. Khritawa hnukläka nami thawna phäh akdaw nami pawh üng, ning jah kse na lü ning jah yaihyüneikie naw ami pyen am ngkeeinaka thawn khaia, nami cungaihnak ngcingcaihsak ua. 17Akdaw pawh lü nami khuikha cun Pamhnama hlüei ani üngta, akse pawh lü nami khuikha kthaka ta daw bawk ve. 18Pamhnama veia a ning jah ceh hlüpüia phäh khyangkaea nghnün üng khyang kdaw Khritaw cun mkhyenakea phäh thiki. Ahun a thih cun angläta phäha kyaki. Pumsa lama thihnak khamki, cunüngpi ngmüimkhya lam üng xünsak be pängki. 19Acuna ngmüimkhya pumsa am cit lü thawng üng ami jah khyum ngmüimkhyaea veia ngthu pyenki. 20Acuna ngmüimkhyae ta, Nawe naw mlawng a saka kcün üng mlung msaü lü jah k’äihei kyaw sepi Pamhnama mtheh am ngjakia ngmüimkhyae ni. Nawea mlawng am khyang khyet mlikpitui üngka naw jah küikyana kyaki. 21Acuna tui cun atuh ning jah küikyanki baptican tia msingnak ni. Acun cun nami pumsa lelawiki mthihnak am ni lü, akdaw ksingnak üngkhyüh Pamhnama veia khyütam pawhnaka kyaki. Acun naw Jesuh Khritaw cun thihnak üngkhyüh a thawhnak be naw ning jah küikyanki. 22Jesuh cun khankhawa kai be pängki. Khankhawngsäe naküt ja khankhaw johite ja khyaihbahnake cun jah up lü Pamhnama khet da ngawki.