DNT

Yeburuw 3

Djesuny dhuwal bulu warray yindi nhanukalnydja Mawtjitjkalnydja

Jesus is greater than Moses

Yeburu 3.1-6

1Yo wäwa ga yapa walal ŋarraku, ŋunhi nhuma Garraywalalaŋumirr mala, ŋunhi ŋayi nhumalaŋ God-Waŋarrnydja wäthurr, yäku-lakaraŋalnydja gänaŋ'maraŋalnydja, ga nhumany guyaŋiny walal gi ŋanyapinyan yan Djesunhan, ŋunhi ŋayi God-Waŋarrwuŋ djuy'yunawuy, ga bulu ŋayi ŋunhi ŋurruḏawalaŋu djirrikaymirr limurruŋgalaŋaw märr-nhirrpanminyawuywu. 2God-Waŋarryu ŋunhi ŋayipi ŋanya nhirrparnydja ŋurikiyiny djämaw, bitjarr nhakun ŋunhi ŋayi Mawtjitjnha märraŋal nhanŋuwuy ŋayi djämaw, ga djämany ŋayi gan ŋunhi manymakkuŋal yan ga yuwalkkuŋal yan God-Waŋarrwuny. 3Yo ŋayiny dhu ga ŋunhi Djesuynydja märram bulun dhika yindin mirithirra wokthunawuynydja, bulun ga djuḻkmaram ŋanyanhany Mawtjitjnhany, ga balanya bili nhakun ŋayi ŋuli ŋunhi ŋuriŋiyin bala' dhuḻ'yunamirriynha yolŋuy buluny yindiny märram wokthunawuy, ga yakan ŋuriŋiyiny ŋunhi buṉbuynydja malaŋuy. 4Bukmak dhuwal buṉbuny mala dhuḻ'yunawuynydja yolŋuwuŋ warray goŋbuy, yurr ŋayiny gan ŋunhi God-Waŋarryuny dhuḻ'yurr bukmaknha yan nhä malany. 5Mawtjitjthuny gan ŋunhi djäma ŋunhiliyiny ŋunhi Godkalaŋumirriwnydja yolŋuw walalaŋ yuwalkkuŋal warray ga dhunupa yan ŋayi ŋunhi manymak djämamirrnydja, ga lakaranhany ŋayi ŋuli ganha ŋunhi yuwalk yan dhunupamirriyanhany, ŋunhi nhalayak ŋayi dhu boŋguŋ God-Waŋarr waŋi ŋunha bala yalalaŋumirriy waluy. 6Yurr ŋayipiny gan ŋunhi Djesu-Christthuny djäma yuwalkkuŋalnha yan, bili ŋayiny ŋunhi God-Waŋarrwun Gäthu'mirriŋu, ga ŋunhiyiny ŋunhi Godkalaŋumirrnydja yolŋu mala nhanukiyingala yan djägaŋurnydja. Ga limurrnydja dhuwal nhanŋun God-Waŋarrwun malany, ŋuli limurr dhu ga marrtjiny yan bala gulyunamiriwnydja märr-yuwalkthirrnydja marrtji bala, dhukarr-nhämany marrtji manapan ŋurikiyiny bili yan waŋganyguny, ŋunhi nhaku limurr ŋuli ga gatjpu'yun.

God-Waŋarrwuny dhu yolŋu walal nhinin mägayaŋura

God's people will live in rest

Yeburu 3.7—4.13

7Ga bitjanna ŋayiny ga ŋunhi Dhuyu-Birrimbirrnydja waŋa gam',

“Ŋuli nhe dhu ŋämany God-Waŋarrnhany rirrakay waŋanhawuynydja dhiyaŋuny balaŋ

8yakan nheny ŋayaŋuny dhaḻ'yunmirr, biyakuny nhakun walal ŋunhi ŋäthil ŋaḻapaḻmirr mala nhumalaŋ gan buthuru-djaw'yunmin,

ga raypirri-waḏatjthin walal gan ga djäl-gänaŋumirriyin,

ga birrka'yurr walal gan God-Waŋarrnha märrwu-ḻarruŋal nhanŋu ŋunhiliyi ŋunhi gapu-ranhdhakŋur wäŋaŋur.

9Ga ŋunhiliyiny walal gan ŋunhi mala-ŋurrkanhawuyyuny walal birrka'yurrnydja ŋarrany mirithinan yan,

‘bäydhi walal marrtjin ŋunhi nhäŋalnydja ŋunhi nhä ŋarra marrtjin djäma walalaŋ ŋunhi wiyinŋumirrnydja 40-dhuŋgarrany,’ bitjarr ŋayi gan God-Waŋarryuny lakaraŋal.

10Bala ŋarrany walalaŋ ŋunhi mirithinan yan ŋaramurryinany maḏakarritjthinan manapar ŋurikiwurruŋguny ŋunhi yolŋuw walalaŋ,

bala ŋarra ŋunhi waŋanany bitjarrnha, ‘Ŋunhiny walal dhu ga bitjanna bili yan ŋapa-bilpilyunna ŋarrakuny, ga yakan walal ŋuli gi ŋunhi dhäruktja ŋarrany märraŋ.’

11Yo mirithinan yan ŋarra ŋunhi maḏakarritjthinany walalaŋ,

ga dhawu'-nhirrparnydja ŋarra ŋunhi walalany bitjarrnha gam',

Bäyŋun walal dhu ŋunhi ŋunhawalnydja wäŋalil gulŋiyi ŋayaŋu-ḻayyunamirrililnydja ga mägayamirrililnydja romlil,

ŋunhi ŋarrany balaŋ walalany gurrupana muka.”

12Yo, ḻundu walal ŋarraku, djägan marrtji nhumalaŋguwuy nhuma yulŋuny, märr ŋayi dhu yaka ŋula waŋganydja yolŋu ŋayaŋu-barrkuthirr ga djäl-gänaŋumirriyirrnydja, bala ŋayi dhu waṉḏirra nhakun, ḏiltjin gurrupanmirr nhanŋuny ŋurikiyiny ŋunhi walŋawnydja God-Waŋarrwu. 13Ŋany biyak walal marrtji waŋanhamirrnydja bala guŋga'yunmirr ŋayaŋu-rur'maranhamirr, märr ŋayi dhu yaka muka baḏuwaḏuyun nhumalany yätjkurruynydja, nhuma ŋuli bäynha ŋayaŋu-ḏälthin, märr ŋayi ga walu nhuŋu baḏak yan ŋorra ŋänharaw Godkalaŋawnydja Dhärukku, bili bitjandhin ŋayi ga ŋunhi dhäruktja barraŋga'yun limurruŋ. 14Bili limurrnydja dhuwal biliŋuwuynha waŋgany-manapanminyawuynha Djesu-Christnha, ŋuli limurr dhu ga ŋunhi ŋayathamany baṯ-bitjandja yan ŋunhiyiny ŋunhi ŋayaŋu-marrparaŋdhinyamirrnydja rom, bitjandja nhakun limurr ŋunhi ŋäthil märr-yuwalkthin. 15Bitjan ŋayi ga ŋunhi dhäruktja dhuyuŋurnydja djorra'ŋur waŋa gam',

“Ŋuli nhe dhu ŋämany God-Waŋarrnhany dhäruk gäthurnydja,

yakan ŋayaŋuny-gunganhamirr,

biyakuny nhakun walal ŋunhi ŋäthil ŋaḻapaḻmirr mala nhumalaŋ gan buthuru-djaw'yunmin nhanŋu God-Waŋarrwu.”

16Yol bili walal ŋunhi yolŋuny walal, ŋunhi walal gan ŋäkul God-Waŋarrnhany rirrakay ganarrthaŋalnydja? Ŋunhiwurr dhuwal ŋunhiyiny yolŋu walal, ŋunhi walalany gan Mawtjitjthu dhawaṯmaraŋal beŋur ŋunhi Yetjipŋur wäŋaŋur. 17Yolku walalaŋ ŋayi gan ŋunhi God-Waŋarrnydja maḏakarritjthin wiyinŋumirrnydja 40-ny dhuŋgarra? Ŋurikiwurruŋ ŋayi gan ŋunhi God-Waŋarrnydja maḏakarritjthin, ŋunhi walal marrtjin yätjkurr mala rom djäma bala dhä-gandarrkurr, bala walal marrtjin murrmurryurra ŋunhiliyin banydjin yan ŋunhi gapu-ranhdhakŋura wäŋaŋurnydja. 18Ga ŋunhi ŋayi God-Waŋarryu dhäruktja nhanŋuwuy ŋayi nhirrpar wuṉḏaŋarrkuŋalnydja bitjarrnydja gam: “Bäyŋun walal dhu ŋunhi ŋunhiwiliyiny wäŋalil gulŋiyi ŋayaŋu-ḻayyunamirrililnydja ga mägayamirrililnydja,” bitjarrnydja, ga yolku walalaŋ ŋayi gan ŋunhi bitjarryiny waŋan? Ŋurikiwurruŋdhin muka yolŋuw walalaŋ ŋunhi walal gan raypirri-waḏatjthin bala buthuru-djaw'yunminan God-Waŋarrwuny. 19Bala limurr ga dhuwal dhiyaŋuny bala nhäman, bili bäyŋun yan walal ŋunhi ŋunhiyiny wäŋa ŋayathanha mägayany, bili walal gan ŋunhi yaka yuwalkkuŋal märr-yuwalkthin.