DNT

Mahte 3

Baptican Johana ngthu pyen

(Mk 1:1-8; Lk 3:1-8; Jn 1:19-28)

1Acun k'um üng Baptican Johan naw Judah khaw khawmkyang khawa law lü ngthu a pyen ta, 2“Nami mkhyekatnak üngka naw nghlat be hnüh ua. Isetiakyaküng Pamhnama khaw ng'et law ve” ti lü a pyen. 3Ahin va sahma Hesajah naw a pyen, khawmkyang khawa khyang mat, “Bawipa lam cun pyan u lü, a lam he cen jah ngsungsak ua” ti lü ngpyangki.

4Johan cun naw sanghngüksaüa mu am ami pyang kcu suisa lü, savun ksawmyüi vawp lü, mkhaü ja mawkpyawnga ka khawitui jah ei lü awmki. 5Jerusalem, Judah hne alum ja Jordan mliktui peia ka khyang he cun a veia cit u lü, 6Ami mkhyekatnak he jah phyah u se Jordan tui am Baptican a jah pet.

7Pharise he ja Saduke he a veia Baptican kham khaia lawki he a jah hmuh üng, “Nangmi kphyu he, Pamhnama mlungso lawnak vai üngkhyüh nami lät khaia u naw a ning jah mtheh ni?” 8Acunakyase, akcanga nami ngjut a ngsing vaia nami ngtheipai am mdan ua. 9Abraham cun kami pu ania phäh mkhyekatnak üngka naw nami lät khaia käh ngai kawm uki, “Ngai ua, ning jah mtheh veng, Pamhnam cun hina lunge pi Abrahama ca he vaia jah pyang khawhki ni.” 10Acunakyase, akdawa am ngtheiki thing naküt cun jah khyu lü mei üng jah mkhih vaia, xäi cun thing phunga msäm päng ni. 11Nangmi nami ngjut vaia kei naw tui am baptican ka ning jah peki. Cunsepi ka hnua lawki mat awmki, ani cun keia kthaka hlüngtai bawki, kei cun ania khawdawkyüi sut khaia pi am ka nglawiki ni. Ani naw Ngmüimkhya Ngcim la mei am baptican ning jah pe khai. 12A hlawnga cang hjapnak vai kphya awmki ni, angtak he cun kheia jah ta lü, anghi he cun am thih theikia mei üng jah mkhih khai, a ti.

Jesuha Baptican khamnak

(Mk 1:9-11; Lk 3:21-22)

13Acunüng, Jesuh cun Kalile üngkhyüh Johana veia baptican khan khaia Jordan mliktui da lawki. 14Cunsepi, Johan naw a na mah lü, “Kei va nanga veia Baptican ka khan khai sü, ivaia ka veia ksaia na lawki ni?” a ti.

15Acunüng pi, Jesuh naw msang lü, “Pamhnama ngjak hlü mi pawhkia kya lü ahikba kya se,” ti se, Johan naw kcangnaki.

16Baptican a khan päng ja, Jesuh tui üngka naw tho law beki. Acunüng khankhaw a vei da nghmawng law lü, Pamhnama Ngmüimkhya cun müma mäiha a khana ngaw law se Jesuh naw a hmuh. 17Acunüng, khankhaw üngka naw kthai pha lawki ta, “Hin cun ka mhläkphyanak kcanga ka capa ni, ani cun angläta ka jenak ni,” tia kyaki.