DNT

1 Pita 1

1Jesuh Khritawa ngsä Pita üngkhyüha,

Pontas hne, Kalatih hne, Kappadokih hne, Asah hne ja Bithuniha hnee üng pekce khyanga kba ngpyeng lü ve hükie, Pamhnama sakhyangea veia. 2Jesuh Khritaw läklam lü a thisen am ning jah ngcimsak se, a Ngmüimkhya Ngcim am khyang ngcima ning jah pyang lü Pa Pamhnama hlüeia a ning jah xü pänga nami kyaki.

Bäkhäknak ja dimdeihnak cun nami khana hläipyam lü ve se.

Xüngseikia Äpeinak

3Jesuh Khritaw thihnak üngkhyüh a mthawh bea phäh, a mpyeneinak dämduh lü sak kthai ja xüngseikia äpeinak a jah pet ni. Acuna phäh mi Bawipa Jesuh Khritawa Pa ja a Pamhnam hin mi mhlünmtai vai u. 4Pamhnam naw a khyanga phäh a jah cüm peta dawkyanak kümcei cun kanak khaia ma da kami tengki. Ani naw acune cun käh thuuih cimpye khyükhleih thei khaia khankhawa a ning jah tak pet ni. 5Acun he cun: akpäihnaka khawmhnüp üng mdan vaia küikyannak, Pamhnama johit am ami jumeinak üngkhyüh jah thupa khyangea phäh jah tak pet ni.

6Acuna phäh nami jekyaikie. Cunüngpi, khuikhanak mjüküm nami khameia phäh atuh hin asängca nami pukset vai hlü taw khai. 7Acun cun nami jumeinak hin cangki aw tia ami mhnütnak hlüa phäh ni. Pyüpye theikia xüi pi mei üng mhnüta kyaki. Acuna kthaka daw bawk lü am pyüpye theikia nami jumeinak pi mhnüt yah vai. Acunüng Jesuh Khritaw a law bea Mhnüp üng hlüngtainak, mhlünmtainak ja leisawngnak nami yah khai. 8Ani cun am hmu khawi kyaw uki lüpi, nami mhläkphyanaki. Atuh hin am hmu kyaw uki lüpi, nami jumeiki. Mpyawng üng am pyen theia jekyainak k’hlüngtai am nami jekyaiki. 9Isenitiüng ta, ani nami jumeinak üng nami büa nami ngmüimkhya küikyannak nami yaha phäh ni.

10Pamhnam naw ahina küikyannak a ning jah pet vai cun sahma he naw angsingtea mcek lü suihjap lü ana pyen pängki he . 11Khritawa Ngmüimkhya cun ami k’uma ve lü Khritawa khamei vaia khuikhanaka suilam ja hlüngtainak a yah vai cun jah mhnüh lü ana pyenki. Acunakyase, Khritaw cun ihawkba law be khai, itia law be khai ti cun suihjapkie. 12Pamhnam naw sahma he naw ami khut bi cen amimäta phäh am ni. Nangmia phäh ni tia khankhaw üngka naw jah tüih lawa ngsäe, Ngmüimkhya Ngcima johit am Thangkdaw sangkie, naw ami pyen cen nami ngjakie. Ahina mawnge ni khankhawngsäe naw pi ngjakkya vai ami ngaih.

Ngcingcaihnak am xüngsei khaia khü

13Acunakyase, khut bi am nami mdan vaia nami mlung pitpyang ua. Jesuh Khritaw a ngdang law be üng, ning jah pet vai dawkyanaka khana nami äpeinak kümcei cun ta lü thüxak lü a na ngcüngcei ua. 14Pamhnama ngthu läklam ua. Mawngcei lü nami ve ham üng, am dawkyakia nami xüngseia mäiha, nami xünsak käh ning jah up be ti kawm. 15Acuna kthaka ta, ning jah khükia Pamhnam a ngcingcaih mäih kunga kba nami bilawh naküt üng ngcingcaih lü ve ua. 16Cangcim üng, “Kei ka ngcingcaihkia kyase ngcingcaih ua” ti lü a pyen.

17Hmai käh teng lü khyang naküt a pawha kba angteha ngthu mtaiki Pamhnama veia nami ktaiyü üng, ka Pa nami tiki. Acunakyase, khawmdek khana nami xün k’um üng ani leisawng lü ve ua. 18Nami pupa üngkhyüh ia käh ngtähkia xüngseinak üngka naw ning jah thawngkhyah ni. Pyüpye lü khyükhleih theikia ngui xüi am ning jah thawng am ni. 19Ia mkhyenak käh ve lü am lembawikia toca am tängki Khritaw thisen küi am ning jah thawngkhyah cun ksing ua. 20Khawmdeka am a ngtüi ham üngkhyüh ani cun Pamhnam naw a xü päng ni. Ahina akpäihnaka khawmhnüpe üng, nami phäha ngdang lawki. 21Thihnak üngkhyüh mtho be lü hlüngtainak ani üng peki Pamhnam cun ani üngkhyüh nami jumeikia kyase, nami jumeinak ja äpeinak cun Pamhnam üng nami taki.

22Atuh ta ngthungtak nami läklamnak üng namimät ngcingcaihsakei ve uki. Acunakyase, nami khritjanpüi mhläkphyanak ja, mat ja mat mlung kcang naküt am mhläkphya na ua. 23Pyüpye theiki am ni lü, käh pyüpye theikia mci ui, angsäia xüng lü mäkia Pamhnama ngthu am nami hmi be pängki ni. 24Cangcim naw,

Khyang nghngicim naküt cun msaia kba ni,

ami hlüngtainake pi mawa ka khyeipai hea kba ni;

Msai cun ngjai lü, khyeipai pi kyüki ni,

25cunüngpi, Bawipaa ngthu ta angsäia mäki” ti lü pyenki.

Ahina ngthu hin nami veia sang lawa Thangkdaw ni.