DNT

God-waŋarrwuŋ djämapuy mala 13

Garraywalaŋumirriy yolŋuy walal gänaŋ'maraŋalnydja Bänabatjnhany ga Djolnhany, bala djuy'yurra

Barnabas and Saul were chosen and sent out

Acts 13.1-3

1Ga ŋunhal ŋunhi Yandiyuktja* wäŋaŋur, ŋunhiliyi Garraywalaŋumirriwal yolŋuwal malaŋur gan nhinan djawarrkmirr mala, ga wiripuny marŋgikunhamirr yolŋu walal, dhuwalawurr ŋunhi yäkuny gam', Bänabatj,* ga Djimiyan,* wiripuny ŋayi yäku Mol,* ga Lutjiya,* ŋunhaŋuwuy yolŋu wäŋa-Djärinipuy,* ga Manayin* yäku, ŋunhi maṉḏa gan rrambaŋin ŋuthar Yaritnha,* ga wiripuny Djolnha.

2Waŋganymirrnydja ŋunhiwurryiny yolŋu walal gan buku-ŋal'yurra Garraywun, yurr ŋoy-ŋathamiriwnha walal gan ŋunhi buku-ŋal'yurrnydja. Bala ŋayi ŋunhi Dhuyu-Birrimbirrnydja waŋanan walalaŋgal bitjarrnha, “Ŋarrany dhuwal djäl Bänabatjkuny ga Djolwuny, nhuma dhu gänaŋ'maram maṉḏany, bili ŋarra ga dhuwal djäma maṉḏaŋ ŋayatham.”

3Bala walalnydja gan yan bukumirriyaŋalnydja bukmakthun, ŋoy-ŋathamiriwyun walal, bala walal marrtjin goŋ-ŋal'yurra maṉḏaŋgal muḻkurrlilnydja Bänabatjkalnydja ga Djolwalnydja, gänaŋ'maraŋalnha maṉḏany ŋurikiyin djämaw. Bala walal djuy'yurra maṉḏany wiripuŋulila wäŋalil malaŋulil, dhäwuwnha lakaranharaw birrŋ'maranharawnha yan ŋurikin ŋunhi God-Waŋarrwalaŋawnha.

Ŋunhal Djaparatj makarrŋur wäŋaŋur, Bolyu ga Bänabatjthu gan lakaraŋal dhäwu ŋurikin buŋgawawnha wäŋa-Djaparatjpuywun

Paul and Barnabas preached to the governor in Cyprus

Acts 13.4-12

4Yo, ŋayiny ŋunhi Dhuyu-Birrimbirryuny djuy'yurra maṉḏany Bänabatjnhany ga Djolnhany, bala maṉḏa marrtjinan yarrupthurra balan wäŋalil yäkulil Djalutjiyalila,* yurr galki raŋiŋur ŋunhi wäŋany, bala beŋuryiny maṉḏa ŋunhi buḏapthurr marthaŋayyun balany dhakallilnydja wäŋalil yäkulil Djaparatjlilnydja. 5Ga ŋunhi maṉḏa bunanany ŋunhiliyiny wäŋaŋur Djalamatjtja,* bala dhunupan yan maṉḏa ŋunhi marrtjinany Djuw malawalnha buku-ḻuŋ'thunamirrilila buṉbulilnydja, ga ŋunhiliyin maṉḏa gan ŋunhi lakaraŋalnydja God-Waŋarrwuny dhäruk yolŋuwalnydja walalaŋgal. Ga wiripuny gan ḏirramu yuṯa malthurr maṉḏaŋ, yäku Djon-Mäk, djäma ŋayi gan guŋga'yurr maṉḏany.

6Yo, ga beŋuryiny wäŋaŋur walal marrtjinan, yan bili-i-i, ga ŋayathaŋal walal ŋunhan bala wiripun wäŋa ŋunha galin' yäku Bäputjnha. Ga ŋunhiliyi wäŋaŋur waŋgany gan yolŋu nhinan marrŋgitj, galŋa-djamarrkuḻi'mirr, yäku Bä-Djesu, ga wiripuny ŋayi yäku ŋunhiyi ḏirramu Yilimatj. Yurr ŋayi ŋunhiyi yolŋuny Djuw mala, ga lakaranhaminany ŋayi gan ŋunhi ŋanyapinya ŋayi yanbi ŋayi ŋunhi God-Waŋarrwun dhäwu-gänhamirrnydja. 7Ga ŋayiny ŋunhiyiny marrŋgitjtja yolŋu ḻundu'mirriŋu ŋurikin ŋunhi ŋayi buŋgawa makarr yindiw wäŋaw yäku Djotjatj-Bolaw. Yo, mirithirr ŋayi ŋunhiyiny yolŋu ŋurruḏawalaŋu ḻiya-djambatj. Bala ŋayi ŋunhiyiny yolŋu dhäruk-djuy'yunminan maṉḏaŋgun Bänabatjkun ga Djolwun, garr'yunarawnha maṉḏaŋ balayin nhanukala, bili mirithin ŋayi gan djälthin God-Waŋarrwalaŋaw dhärukku ŋänharaw. 8Bala maṉḏany Bänabatjtja ga Djolnydja marrtjinan ŋunhiwiliyin wäŋalil, ga lakaraŋalnydja maṉḏa gan ŋunhi Djesunhan ŋurikiny yolŋuw buŋgawawnydja. Ga ŋayiny ŋunhi marrŋgitjtja yolŋu yäku Yilimatjtja waŋan bitjarra, “Nheny dhu dhuwal yaka buthuru-bitjun dhiyakiyiny maṉḏaŋ,” bitjarra ŋayiny gan ŋunhi waŋan nhanŋuny buŋgawawnydja, raypirri'yurra gan yakaŋuwnha buthuru-bitjunaraw, ga märr-yuwalkthinyaraw Garraywuny.

9Ga ŋayiny ŋunhi Djolnydja, ŋunhi ŋayi wiripuny yäku Bol, ŋunhiliyiny ŋayi dhaŋaŋdhinan mirithinan ŋuriŋiyi Dhuyu-Birrimbirryuny, bala dhunupan ŋayi mel-nyaḻyurra gan ŋanya Yilimatjnhany 10bala ŋayi waŋanany nhanŋu bitjarra, “Nheny dhuwal gäthu'mirriŋu ŋurikiyin buŋgawawnha Mokuywun, nhanukala gali'ŋur dhuwal nheny. Yaka nhe dhuwal marŋgi ŋurikiny ŋunhi yuwalkkuny ga ŋamakurruwny'tja romgu. Nheny dhuwal yolŋu be nhän, mayali'-gänhamirra yänan; bitjana bili nhe ŋuli ganha bilmaranha Garraywuny dhäruk, yanbi God-Waŋarrwuny dhuwal dhäruk nyäḻ', yakan yuwalk. 11Yurr Garrayyun ŋayipin nhuna dhu ŋunhi dhä-gir'yundja; dhiyaŋuny bala nhe dhu dhuwal maŋutjiny-bambaythirra, ga bäyŋun nhe dhu ga dhuwal buluny djarraṯawun'tja nhäma.” Bitjarryin ŋayi gan ŋunhi Bolnydja waŋan Yilimatjkuny. Ga dhunupan yan ŋayi ŋunhi ŋanya buku-munhaynydja monyguŋala maŋutjin, bala ŋayi yan dhunupan bambaythinan, ga marrtjinany ŋayi gan ŋunhi, ŋaya'-ŋayathaŋalnha marrtjin ŋula nhäny mala, ḻarruŋalnydja gan yolŋuwnha walalaŋ, märr walal dhu ga ŋanya guŋga'yun muka waṉa-gäma.

12Ga ŋayiny ŋunhi buŋgawany yolŋu mirithinan yan märr-yuwalkthin, ŋunhi ŋayi nhäŋalnydja ŋunhiyi, bala ŋayi yan mirithinan ŋäkulnydja ṉirr'yurra ŋunhi Garraywuny dhäruk, bala yan ŋayi märr-yuwalkthinan.

Bolyu gan lakaraŋal dhäwuny' birrŋ'maraŋalnydja ŋunhala wäŋaŋur yäkuŋur Yandiyuknha

Paul preached in Antioch of Pisidia

Acts 13.13-52

13Ga dhäŋur beŋuryiny walal marrtjinan Bol ga wiripuwurr nhanŋu guŋga'yunamirr mala; ganarrthaŋala walal ŋunhiyiny wäŋa, bala buḏapthurra balan yäkulil wäŋalil Bekalil* makarrlil Bambiliyalila.* Ga ŋayiny ŋunhi yuṯany ḏirramu yäku Djon-Mäktja yakan walalaŋ malthurr; ŋunhilin banydjin yan ŋayi walalany ganarrthaŋalnydja, bala ŋayi roŋiyinan balan Djurutjalamlila wäŋalil.

14Yo, marrtjinany walal gan bala-a-a, yan bili ga bunan Yandiyuknha* wäŋaŋur ŋunhilin Bitjitiyan makarrŋur. Ga balanyamirriynydja ŋunhi gänaŋ'maranhamirriynydja waluy maṉḏany ŋunhi dhunupan Bolnydja ga Bänabatjtja marrtjin bala gulŋiyinan ŋunhiwilin Djuw malawalnha buku-ḻuŋ'maranhamirrilila buṉbulilnydja, bala maṉḏa gan ŋunhi nhinanany ŋunhiliyin. 15Ga walalnydja ŋunhi wäŋa-ŋunhiŋuwuyyuny ŋurruḏawalaŋuy gapmandhu mala märraŋal djorran', bala maŋutji-ḻaw'maraŋala beŋura ŋunhi Mawtjitjkala romŋur, ga bulu nhakun beŋur ŋunhi djawarrkmirriwuŋun walalaŋguŋ wukirriwuy. Ga dhäŋur beŋuryiny, bala ŋayi waŋanan Bolwalnydja ga Bänabatjkalnydja bitjarra, “Wäwa maṉḏa, ŋuli nhuma ga ŋula ŋayaŋu-rur'maranhamirr dhäruk ŋayatham, waŋin yan maṉḏa dhiyaŋun bala.”

Man standing reading from a scroll on alectern

16Bala ŋayiny ŋunhi Bolnydja dhunupan dhärranan, bala ŋayi goŋdhun yan mukmaraŋalnydja, ga dhunupan ŋayi waŋanan walalany bitjarrnha, “Nhuma wäŋa-Yitjuralpuy yolŋu walal limurr-mala, ga nhuma mulwu'-mulwur ŋunhi nhuma ŋuli ga buku-ŋal'yun God-Waŋarrwu. Ŋäku ŋathil walal, buthuru-bitjurrnydja walal ŋamathaŋ yan ŋarraku. 17God-Waŋarryu ŋunhi ŋuriŋiyi Yitjuralwal Waŋarryu djarr'yurr limurruŋguny mala-ŋurrkanhayŋuny walalany, märr limurrnydja dhu ŋunhi nhanŋuwuynha yan yolŋuny walal. Balanyamirriynydja ŋunhi ŋäthilnydja, märi'muny walal limurruŋ gan nhinan ŋula wanhami muka, barrku mirithirr, wiripuŋuŋur mulkuruŋur wäŋaŋur makarrŋurnydja Yetjip, yurr God-Waŋarryu ŋayipi walalany ŋunhi ŋunhiwiliyiny gan guŋga'yurr, bala walal marrtjin ŋutharnydja yindithinan malany. Ga dhäŋur beŋuryin ŋunhi, ŋayi God-Waŋarryu walalany märraŋalnydja dhawaṯmaraŋalnydja beŋuryi ŋunhi Yetjipŋurnydja, ŋuriŋin ŋunhi nhanukiyingalnha ŋayi ganydjarryu. 18Ga wiyinnha ŋayi walalany gan ŋunhi gäŋalnydja ŋuliwitjarryin wäŋakurr gapu-ranhdhakkurrnydja räliny, ga dhuŋgarrany walal ŋunhi ŋupar 40. Yurr ŋayiny gan bitjarr bili walalaŋ djäga, yan bili ga wäŋa walal ŋunha Gaynan ŋayathaŋal. 19Balanyamirriyyiny ŋunhiliyiny wäŋaŋur Gaynandja gan nhinan wiripuwurrnha mala yolŋu'-yulŋu, 7 bäpurru, yurr God-Waŋarryuny ŋunhiyi yolŋuny walalany bäpurruny ŋaŋ'ŋaŋ'thurra, bala ŋayi ŋunhiyiny wäŋa Gaynandja gurrupar nhanukiyingalaŋawnha ŋayi yolŋuw walalaŋ. 20Bala walal gan nhinanany wiyindja ŋunhiliyin wäŋaŋur, 450 dhuŋgarrany ŋupar.”

“Ga dhäŋur beŋuryiny bala ŋayi gan God-Waŋarryuny waṉa-nhirrpara ŋunhi yolŋunhany walalany mala-djarr'yunamirrinhany mala, djägawnydja ŋurikiwurruŋguny yolŋuwnydja walalaŋ, yan bili-i-i ga balanyamirriynha waluy ŋunhi Djamiyulnha yolŋu yäku ŋurruŋuyin, ŋunhi ŋayi God-Waŋarrwu djawarrkmirr yolŋu. 21Ga balanyamirriyyin waluy, walalnydja gan ŋunhi yolŋuny walal waŋanan bitjarrnha, ‘Ŋanapurr dhuwal djäl ŋurruḏawalaŋuw buŋgawaw, märr ŋayi ŋanapurruŋ dhu djägamirr.’ Bitjarrnha walal gan ŋunhi waŋanany. Bala yan ŋayiny God-Waŋarryuny gurrupara ŋurruŋunhany yolŋuny buŋgawanhany walalaŋ; ga nhirrparnydja ŋayi walalaŋ ŋunhiyin ŋurruḏawalaŋunhany Djolnhan,* ŋunhi ŋayi ŋunhiyiny yolŋu gäthu'mirriŋuny Getjku,* ŋunhi ŋayi yarraṯaŋurnydja yolŋuwal yäkuwal Bindjamangal. Ga ŋayin walalaŋ gan ŋunhi Djolnha ŋurruḏawalaŋuny buŋgawa nhinan märr-wiyinŋumirrnydja, yan bili ga 40 dhuŋgarra ŋayathaŋal.”

22“Ga dhäŋur beŋuryiny ŋayiny ŋanya God-Waŋarryuny Djolnhany dhawaṯmaraŋala beŋuryiny ŋunhi djämaŋur, bala ŋayi nhirrparnydja wiripuŋunhan yolŋuny ŋurruḏawalaŋuny walalaŋ yäkuny Daybitnhan,* ŋayin walalaŋ gan ŋunhi buŋgawany nhinan. Ga bitjarr ŋayi gan ŋunhi God-Waŋarryu lakaraŋalnydja ŋanya Daybitnhany, ‘Marŋgi ŋarra nhanŋu dhuwal ŋurukuny ŋunhi yolŋuw Daybitkuny, ŋunhi ŋayiny gäthu'mirriŋu Djitjiw. Ŋarrany djäl yan nhanŋu Daybitku, bili ŋayi ŋuli ga ŋunhi dhärukkuny malthun ŋarrakuwuy yan, ga djäma ŋayi ŋuli ga ŋarrakiyingal yan djälyu.’ Ga bitjarr ŋayi gan ŋunhi God-Waŋarryu lakaraŋalnydja ŋanya Daybitnhany. 23Ga dhäŋur beŋuryiny ŋunhi nhanukala yarraṯaŋur Daybitkalnha bala ŋayi yan God-Waŋarryuny gurruparnha limurruŋguny Walŋakunhamirrinhan, Yitjuralwuny yolŋu'-yulŋuw, bili dhuwaliyi ŋayi ŋunhi ŋäthilnydja wäwunguŋal. Ga ŋunhiyin ŋayi maḻŋ'thurrnydja Walŋakunhamirrnydja limurruŋ yäku Djesun.”

24“Yo, waŋganydhu gan yolŋuy yäkuy Djondhu lakaraŋal yolŋu'-yulŋuwal Yitjuralpuywal, yurr lakaraŋalnydja ŋayi gan ŋunhi bitjarr, ‘Bilyurra walal dhipuŋuryiny ŋunhi nhumalaŋgiyingalnydja yätjkurruŋur, ga biyakun ḻiya-ḻupthurra walal gi,’ bitjarr. Ga yurrnha ŋayiny ŋunhi Djesuynydja ŋurruyirr'yurr nhanŋuwuynydja ŋayi djäma. 25Ga ŋunhi nhanŋu Djonguny djämany galki dhawar'yurra marrtjin, bala ŋayi lakaraŋal yolŋuwalnydja walalaŋgal bitjarrnha, ‘Nhumany ga dhuwal guyaŋa ŋarranhany, yanbi ŋarra dhuwal ŋunhiyi Walŋakunhamirr yolŋu muka? … ŋunhi ŋayi God-Waŋarryu dhawu'mirriyaŋal be ŋäthil? Yaka ŋarra dhuwal ŋunhiyi Wäwungunhawuy yolŋu. Ŋayiny ga ŋunhi marrtji yalalan dhuḏikurra, ŋarranhan ga ŋapa-munguyun, yurr ŋayiny ŋunhi bulu warray yindi mirithirr ŋarrakalnydja. Ŋarrany dhuwal bäyŋu, nyumukuṉiny' yan, ga yaka ŋarra dhuwal gana' ŋula nhakuny malaŋuw dhapathuŋ'kuny nhanukalaŋaw yupmaranharaw.’ Bitjarr ŋayi Djondhu gan lakaraŋalnydja ŋanya Djesunhany.”

26“Nhuma ŋunhi wäwa'mirriŋu walal ŋarraku, ŋunhi nhuma mala-bunhawuy Yipurayimguŋ, ga nhuma wiripuny Djan'tayil mala ŋunhi nhuma ŋuli ga buku-ŋal'yun God-Waŋarrwu; limurruŋ ŋayi ŋunhi God-Waŋarryuny djuy'yurr nhanŋuwuynydja ŋayi yolŋuny Walŋakunhamirrinhany, bala ŋayi lakaraŋalnydja limurruŋ bukmakkun ŋunhi nhaltjan limurr dhu walŋathirr. 27Ga walalnydja ŋunhi wäŋa Djurutjalambuyyuny yolŋuy walal ga ŋuriŋuwurruynydja ŋunhi ŋurru-warryunayŋuynydja mala walalaŋgal gan bäyŋun nhänha dharaŋana ŋanya Djesunhany. Ga yakayi walal ŋuli ganha ŋunhi dharaŋana dhäruktja mala ŋunhi djawarrkmirriwuŋuny walalaŋguŋ wukirriwuy baman'ŋuwuynydja ŋunhi walal ŋuli maŋutji-ḻaw'maranhany ŋunhiyi djorrany' balanyamirriynydja ŋunhi Gänaŋ'maranhamirriynydja waluy. Bala walal ŋanya gan dhuwurr-nyamir'yurra Djesunhany, ga ŋunhi dhäwuny' mala marrtjin dhawaṯthurra warraŋulthinan, ŋunhi gan djawarrkmirriy mala lakaraŋal ŋäthil. 28Yurr yaka walal ŋunhi maḻŋ'maranhany ŋula nhä yätjkurrnydja nhanukalnydja Djesuwalnydja, bäyŋun yan. Yurr walalnydja ŋunhi waŋanany bitjarra Bäylitkalnydja, ‘Buŋun ŋanya yänan gatjuy,’ bitjarr. Bala walal yan bumara ŋanya. 29Yo, bukmak ŋunhi nhä mala ŋunhi walal gan djawarrkmirriy walal lakaraŋal ŋanya be ŋäthil muka yan, bala maḻŋ'thurrnydja gan ŋunhi dhä-yuwalknha yänan. Ga dhäŋur dhiŋganhaŋurnydja, bala walal ŋanya yupmaraŋala beŋuryiny ŋunhi dharpaŋurnydja mälakmaranhawuyŋurnydja, ga yurrnha walal ŋanya ŋunhi gäŋal molulilnydja. 30Yurr God-Waŋarryuny ŋanya ŋunhiyi walŋakuŋal warray beŋur dhiŋganhaŋurnydja. 31Ga dharrwamirra ŋayi gan maŋutji-gurrupanminany ŋanyapinya ŋayi ŋurikiwurruŋgalnydja ŋunhi walal gan malthurr nhanŋu beŋur Galaliŋur wäŋaŋur bala Djurutjalamlil. Yo, dhuwalawurryin ŋunhi yolŋu walal mel-marŋgimirrnydja nhanŋu, ga walalnha dhu ga ŋunhi ŋuriŋiwurruyyin lakaramany ŋanya Djesunhany Yitjuralpuywuny yolŋuw walalaŋ.”

32-33“Ga ŋanapurrnydja ga dhuwal dhiyaŋuny bala lakaram nhumalaŋgun, yurr ŋunhi bili yan waŋgany dharaŋana dhäwuny'. Ŋäthilnydja ŋayi God-Waŋarryu dhawu'-nhirrpar limurruŋ mala-ŋurrkanhayŋuny walalany; ga lakaraŋalnydja ŋayi gan walalany dhawu'-nhirrparnydja ŋunhi nhaltjan ŋayi dhu yolŋu'-yulŋuny walŋakum. Ga yuwalknha yan ŋayi ŋunhi God-Waŋarryuny limurruŋ walŋany gurrupar, ŋunhi limurrnydja dhuwal yarraṯaŋur beŋuryi walalaŋgal; ŋayi ŋunhi walŋakuŋalnydja limurrunhany ŋuliwitjarr yan bili, ŋunhi ŋayi walŋakuŋalnha Djesunhan beŋuryin ŋunhi dhiŋganhaŋura.”

“Yo, ŋunha djorra'ŋurnydja Daybitkuŋuny wukirriwuy, God-Waŋarryu ga lakaram bitjan gam',

‘Nheny dhuwal Gäthu'mirriŋu ŋarrakuwuynha yan,

ga ŋarrany nhuŋu Bäpa'mirriŋun;

Dhiyaŋuny bala waluy gäthurnydja ŋarra nhuna märraŋala ŋarrakiyingallilyaŋalnha ŋarra.’ ”

34“Ga wiripuny ŋayi God-Waŋarr dhäruk ga waŋa bitjan, ŋunhi ŋayi dhu walŋakum ŋanya Djesunhany beŋur dhiŋganhaŋurnydja, märr ŋanya ŋayi dhu ŋunhi yakan rumbalnydja ŋayatham barrpayny'tja. Yo, ga ŋayiny ŋunhi djawarrkmirriynydja Yitjayaynydja lakaraŋal bitjarra gam',

‘Nhuŋuwuynha yan ŋarra dhu gurrupandja ŋunhi nhä mala dharrpalnydja ŋarrakuŋuny gänaŋ'maranhawuy,

ŋunhi ŋarra ŋäthil lakaraŋal Daybitkal;

yuwalk ŋarra nhuna dhu ga dhuwal gämany ŋarrakiyingalnydja ŋarra goŋdhu.’ ”

35Ga wiripuny ga dhäruk waŋa bitjan,

“Garray God-Waŋarr, nhe dhu yaka yan ganarrtham ŋunhiny yolŋuny Gänaŋ'maranhawuynhany ŋunhiwiliny ŋunhi molulilnydja,

märr nhanŋu dhu yaka muka rumbalnydja barrpa'yirr ŋunhiliny ŋunhi moluŋurnydja.”

36“Yo, ŋuriŋiyi Daybitthu yolŋuy gan djäma God-Waŋarrwu balanyamirriynydja waluy ŋunhi ŋayi gan nhinan, ga dhäŋur beŋuryiny ŋayi dhiŋgaŋala, ga dholkuŋalnydja ŋanya walal ŋunhi ŋunhiwilin molulilnydja waŋgany-manaparnha nhanukiyingalaŋuwalnha mala-ŋurrkanhayŋuwal walalaŋgal, bala rumbalnydja nhanŋu barrpa'yinan ŋunhilin bili yan. 37Yurr ŋanyanhany ŋayi ŋunhi Djesunhany walŋakuŋal God-Waŋarryuny beŋurnydja ŋunhi dhiŋganhaŋurnydja; bäyŋun ŋayi gan wiyindja ŋorran ŋunhiliyiny moluŋurnydja, ga yakayi yan ŋayi rumbalnydja miḏikinya ŋula nhaltjanany ŋunhiliyiny.”

38-39“Wäwa walal ŋarraku, dhuwanna ŋanapurr ŋuli ga ŋunhi lakaraman dhäwuny nhumalaŋ, ŋunhi ŋayi God-Waŋarryuny bäy-lakaraŋala nhäny mala bukmaktja dhuwurr-yätjkurrnydja rom ŋuliwitjarryin ŋunhi Djesuwalaŋuwurra yan, märr nhumany dhu ŋunhi bukmaknha yan marŋgithirr dhiyakiyiny, ŋuli nhuma dhu ga ŋunhi märr-yuwalkmirriyirrnydja nhanukal, ŋunhiny nhe bilin baḻanydjarratjarran yolŋu dhuwurr-manymaknha, ŋunhi balaŋ bäyŋun nhuna bitjana dhawaṯmaranha yätjkurruŋur nhanukalnydja Mawtjitjkalnydja romdhu.”

40-41“Yo nhumany djägan nhumalaŋguwuynydja nhuma, ŋayi ŋuli bäynha ŋunhiyi dhäruk mala djawarrkmirriwuŋ walalaŋguŋ maḻŋ'thurr yuwalkthin nhumalaŋgun, ŋunhi walal bitjarr wukirri gam',

‘Nhuma yolŋu walal, ŋunhi nhuma ŋuli ga wakalkum God-Waŋarrwu dhäruk,

Gatjuy ganyim'thurra walal, bala murrmurryurra yan,

Ŋarrany dhu dhuwal djäma dhiyaŋuny bala milma warray nhumalaŋgal maŋutjimara,

ŋunhi nhuma dhu bäyŋun yan märr-yuwalkmirriyirr;

ga ŋuli nhumalaŋgal dhu ga ŋunhi yolŋuynydja ŋula lakaramany dhawaṯmaramany,

nhumany dhu ga ŋunhi ŋämany djuḻkmaraman,

bäyŋun nhuma dhu ŋula märr-yuwalkmirriyirrnydja.’ ”

Ga bitjarr ŋayi gan ŋunhi Bolyu lakaraŋalnydja ŋunhiliyiny buku-ḻuŋ'thunamirriŋurnydja buṉbuŋur.

42Ga ŋunhi maṉḏa Bol ga Bänabatj dhawaṯthurrnydja beŋurnydja ŋunhi buṉbuŋurnydja, bala walalnydja ŋunhi yolŋuynydja walal waŋanan maṉḏany bitjarra, “Way maṉḏa, räliyi nhuma dhu boŋguŋ roŋiyi ŋuriŋin bala wiripuŋuynha Gänaŋ'maranhamirriy waluy. Ŋanapurr djäl nhumalaŋ, nhuma boŋguŋ bulu ŋanapurruŋ gi lakaraŋ dhawu'.” 43Ga ŋunhi maṉḏa marrtjin waṉḏinany beŋuryi buṉbuŋurnydja, ga walalnydja marrtjin dharrwan yolŋu walal malthurrnydja maṉḏaŋ bala, walal-mala yan Djuw mala, ga wiripuny Djan'tayilnha yolŋu walal, ŋunhi walal gan bilyurr bala malthurra Djuw malawnha God-Waŋarrwu. Ga malthurrnydja walal gan ŋunhi maṉḏaŋgun Bolwun ga Bänabatjkun, bala maṉḏa gan ŋuriŋiyiny maṉḏa lakaraŋala walalaŋ ŋayaŋu-rur'maraŋala Godkalaŋawnha yan romguny nhinanharaw, maŋutji-wuyunamirra.

44Ga wiripuŋuynha ŋunhi Gänaŋ'maranhamirriy waluy maṉḏany ŋunhi roŋiyindhi, ga dharrwan mirithirra ŋula nhämunhan' ŋunhi yolŋuny walal marrtjin ḻuŋ'thurrnydja ŋunhiwiliyiny, ŋänharawnydja Garraywalaŋuwnydja dhäwuw; bukmak yan yolŋu walal ŋunhi walal gan nhinan ŋunhiliyi wäŋaŋur. 45Ga walalnydja ŋuriŋiwurruynydja ŋurruḏawalaŋuynydja yolŋuy walal nhäŋalnha ŋunhiwurrunhany yolŋuny walalany ŋunhi walal marrtjin ḻuŋ'thurr maṉḏaŋgal dhäwuw ŋänharaw, bala walal maŋutji-ḏiy'yurrnydja Bolnhany mirithinan. Bala walal gan waŋanany yätjkurr-lakaraŋala ŋanyanhan Bolnhan, ga waŋanany walal gan ŋunhi wiripuwurruŋgalnydja yolŋuwal walalaŋgal bitjarrnha, “Yakan nhumany dhu ga buthuru-bitjun ŋurikiyiny yolŋuw. Ŋunhiny ŋayi ga djarrpin' dhäwu lakaram, yakan yuwalktja dhäwu ga dhunupany,” bitjarr.

46Yurr maṉḏany ŋunhi Bolnydja ga Bänabatjtja, ḏälyun dhärukthuny waŋan barrarinyamiriwnha bitjarrnha gam', “Dhunupa dhuwal linyalaŋguny, ŋunhi linyu ŋathil ŋurruŋuny lakaraŋal God-Waŋarrwuny dhäruk nhumalaŋgal muka Djuw malawal yolŋuwal walalaŋgal. Yurr nhumany ŋunhi ŋuyulkthin warray, gali'lil ŋurrkaŋal dhuwaliyiny dhäwu. Nhumany gan ŋunhi guyaŋanhamin nhumalanhawuynhan nhuma yan, bala nhuma gan ŋunhi waŋanany bitjarrnha, ‘Yaka dhuwal ŋanapurrnydja djäl dhiyakiyiny walŋa-wiyinŋumirriwnydja,’ bitjarr. Yurr bäyŋu muka nhuma dhu ŋunhi yuwalktja märraŋ. Bala ŋanapurr dhu yan nhumalany ganarrthaman Djuw malanhany, ga dhipuŋurnydja gay'yi dhurrwaraŋur ŋanapurr dhu ga dhäwuny lakaramany ŋurukuwurruŋgun yan Djan'tayilwun yolŋuw walalaŋ. 47Yo, bitjarr ŋayi ŋunhi God-Waŋarr dhäruk-gurrupanminany ŋanapurruŋgal gam',

‘Ŋarrany nhumalany dhuwal djägamirriyaŋal waṉa-nhirrparnydja,

nhumany dhu ŋunhi balanyan nhakun baḏayalan' ŋurikiwurruŋgun ŋunhi Djan'tayilwun yolŋuw walalaŋ.

Nhuma dhu ga gäman dhuwaliyi walŋakunhamirrinhany romnha

bukmakkun yan bäpurruwny'tja dhiyalnydja wäŋaŋur munatha'ŋurnydja.’ ”

48Ga walalnydja ŋunhi Djan'tayilnydja yolŋuy walal bili muka ŋäkul ŋanya Bolnha waŋanhawuynydja, bala walal ŋunhi ŋoy-ŋamathinany mirithinan yan, goŋmirriyinan manapar, bala walal gan wokthurrnydja manymak-lakaraŋalnha Garraynhany dhäruk. Ga ŋunhiwurrnydja yolŋu walal ŋunhi ŋayi God-Waŋarryu walalany gänaŋ'maraŋal märr walal dhu ga nhina walŋa-wiyinŋumirra, walalnydja ŋunhiwurryiny ŋunhi märr-nhirrpanminany yuwalkkuŋala yan Garraywalnydja Djesuwalnydja.

49Ga manymak. Bala ŋunhiyi Garraywuny dhäruk marrtjinan gan barrkuwatjthinan yan warrpam'thurra ŋuliwitjarryiny wäŋakurr. 50Ga walalnydja ŋunhi Djuw malaynydja baḏuwaḏuyurr warray, mari warray marrtjin ŋurru-nhirrpar maṉḏaŋguny, ga lakaraŋalnydja walal gan ŋurikiwurruŋgalnydja ḻukunydja'mirriwalnydja miyalkkurruwurruŋgal ŋunhi walal gan buku-ŋal'yurr God-Waŋarrwu yan, yurr walal gan ŋunhi lakaraŋalnydja djarrpi'kuŋala dhäwuny' Bolwalaŋuwuynydja ga Bänabatjkalaŋuwuynydja, bala walal ŋuriŋiwurruyyiny yolŋuy walal mariny maṉḏaŋ ŋamaŋamayurr yindin mirithirra, bala maṉḏanhany walal gulmaraŋala beŋuryiny wäŋaŋur.

51Yurr maṉḏapiny ŋunhi Bolyuny ga Bänabatjthuny djalk-djalkthurr warray marrtjin ḻukuŋur munatha' ŋunhiŋuwuyyiny wäŋapuy, nhakun maṉḏa ŋunhiyiny bitjarryiny yätjkurr-lakaraŋala ŋunhiyin wäŋany, bala maṉḏa yan marrtjinan balan Goniyamlila wäŋalil. 52Yurr walalnydja ŋunhi Garraywuny malthunamirr walal, ŋunhi walal gan ŋunhili banydji nhinan Yandiyuktja wäŋaŋur, walalnydja gan ŋunhi mirithinan ŋoy-djulŋithinany nhinan, goŋmirriyinan manapar mirithinan dhika; ga ŋayiny gan ŋuriŋiyiny Dhuyu-Birrimbirryuny walalany bitjarra bili marrtjin dhaŋaŋguŋala yan.