Anin1992

Jawuna 3

Ni-likenu-mulangwa Jawuna Niniba-wa

1Ngarningka arngkuwilyaba ni-yengbina eneja nakina Yaweya nenu-maka Jawuna-manja. 2“Jeyi! Likaja Niniba-wa ebinu-wa aruma angalya aminuwurrakwulyumida-murruwa alikira iya warnumamalya,” ni-yama. “Akwa ka-makina ebina ayakwa yirra-makama adinuba-wiya wurrumurndakakinu-wa warnumamalya wurruminakinu-wa angalya,” ni-yama nakina. 3Eneja kembirra Jawuna nenumini-yarrkuwaraka Yaweya-langwa ayakwa ni-yengbinumurra nakina enuwa-wa akwa ni-likena arakba nakina Niniba-wa-da.

N-alilikenu...wa. Kembirra ni-yar•da arakba nakina Jawuna Niniba-manja. Akine-ka Niniba amakwulyumide-ka angalya akina. Wurruwurrakwulyumide-ka warnumamalya iya alikira. Warnumamalya na-likenu-manja yenjerrikina akinu-wa angalya wurrakina, akwa narri-rijakba-manja akina angalya, kembirra na-likenume-ka mamurukwa-langwiya mabiyakarbiya-manja mamawura wurrakina. 4Eneja Jawuna nakina arakba ni-likena mamurukwa-langwiya akina-manja angalya-da.

N-alilikenu...wa. Num-awiyeba mamawura. Biya kembirra arakba ni-yengbina ayakwa nakina, kajungwa warnik-engkirriki-yada wurrababurna warnumamalya wurruminakina angalya. N-ardangume-ka nakina angwurra, ni-yangkarjiyajungwunuma. “Kwurruwa-yi! W-engkirrikiya enenu-wa ayakwa ningi-yengbina-murruwa ngayuwa,” ni-yama nakina Jawuna nenu-maka wurrumurndakakina warnumamalya. “Kirrababurna-langwa karnumamalya w-engkirraja. Arngkabiyarbuwa-ma arngkumemberrkwa mamawura eneja Neningikarrawara kini-dirrirndama, kini-likajama enenu-wa angalya. Yikenu-wardenama nungkwurruwa akwa kinu-burrijinama alikira nungkwurra-langwa amurndakenena. W-engkirraja enenu-wa ayakwa kembirra ningi-yengbina-murruwa ngayuwa aduwaba,” ni-yama nakina Jawuna nenu-maka wurrumurndakakina-manja warnumamalya WarningiNiniba.

5Aburraja wurrumurndakakina warnumamalya wurruminakina angalya Niniba nawurrak-engkirrikenume-ka akina Neningikarrawara-langwa ayakwa ni-yengbinuma Jawuna. Kembirra warningma arakba wurrakina Jawuna ni-larrkbularrkbakama, alyangmandukwuna akina ayakwa amandangwa ni-yengbinuma. Kembirra namurndaki-lyangkuwerribikajungwunuma wurrakina nari-yada alyubaruma aninga wurrababurna-langwa warnumamalya warningakwujina. Kembirra wurrababurna-langwa warnumamalya narringamurndak-aburawakama arakba dibina dumbala aburra-langwa. Umba narringa-manguma duwurruwurrariya dumbala dibina narringa-ngekburakama nenukwuda-langwa-murra amangwurrajija akwa nuw-awiyebeyinuma arakba dumurndakakina. Akina-manja angalya ne-yaminjamama wurrakina, kajungwa neningmi-yada Neningikarrawara narri-larrngkuwurranguma alarrngkilarrngkawarriya umba nenumini-yarrkuwarakama Neningikarrawara-langwa ayakwa wurrakina arakba. Kembirra wurrababurna-langwa wurrarumuruma akwa wurriyukwayuwa warnumamalya aburrajukwaba namurndak-awiyebeyinuma dumurndakakina dumbala duwurruwurrariya.

6Enejukwaba nakina nubungkawa nibina naruma-dangwa numinakina angalya n-engkirrika ebina ayakwa Neningikarrawara-langwa. Biya nu-warumajungwa ena-langwa-langwa akangmakwulalinga. Nang-enjungwurranga dibina deningaba dumbala n-awiyebenuma, umba n-awiyebena duwurrariya-langwa dumbala nakina. Biya ni-jadinga errekbu-wa akwa n-ambarringa ajiringka-manja amarnina-manja.

7Ni-yarrkilarrka nakina nubungkawa ayakwa wurrababurnu-wa warnumamalya wurruminakinu-wa angalya Niniba. Ni-yama, “Enena ayakwa ningaruma-langwa ningubungkawa ninguminenena-langwa angalya akwa wurrububungkawa nganyangwa-langwa. Nara kirruwilyuwilyaba karnumamalya alyubaruma aduwaba aninga akwa a-bekuma akungwa kirrababurna-langwa karnumamalya enena-manja angalya. Ngalajukwaba bulukwa iya jiba nara alyubaruma aninga akwa a-bekuma akungwa. 8Kirrangkwulyumida-langwa karnumamalya yik-awiyebenama duwurruwurrariya dumbala, umba ngalajukwaba bulukwa. Akwa kirrababurna-langwa karnumamalya yiku-buriyaminama Neningikarrawaru-wa akwa yiki-larrngkuwurrenama alarrngkilarrngkawarriya amurndakibina kirri-yama-mulangwa. 9Eneja Neningikarrawara kinuma-kuwarrukwajinama dukwa mangma ena-langwa nari-yada awinyambaduma nakina ngakwurruwa-wa, akwa kembirra nari-yada a-jungwuma ngakwurruwa dukwa-da,” ni-yama nakina nubungkawa numinakina angalya, ni-yarrkilarrkama ayakwa ena-langwu-wa warnumamalya-da.

10Eneja Neningikarrawara n-andeya nakina angaluba karrawara-langwa akena neni-rringka wurrumurndakakina warnumamalya narri-larrngkuwurrangu-mulangwa ebina arakba awurruwurrariya umba nenumini-yarrkuwaraka-mulangwa ena-langwa ayakwa. Kembirra numa-kuwarrukwajuma mangma ena-langwa akwa nara kenu-wardanga wurrumurndakakina warnumamalya wurruminakina angalya Niniba, ni-yama-murrada neniku-warda wurrakina nakina-da.